Den første ordinære generalforsamling ble avholdt 16. februar 1961 i Husebyleiren med 21 deltakere, og det første valgte styret fikk denne sammensetning:

 • Formann: Generalløytnant Odd Bull
 • Viseformann: Oberst Gudbrand Østbye
 • Styremedlem: Oberstløytnant Stig Adeler
 • Sekretær: Oberstløytnant Erling Lund
 • Kasserer: Kaptein Hans Johan Cordtsen
 • Varamenn: Kaptein Finn Eugen Solheim
 • Løytnant Zacharias Backer
 • Revisorer; Kaptein Odd Lunde
 • Kaptein Rolf Kristiansen

For å sikre at styret til enhver tid var beslutningsdyktig uavhengig av beordringer og tjenestereiser, ble antall medlemmer i de etterfølgende årene utvidet, og foreningen fikk to viseformenn. Det ble også senere opprettet et «Råd» sammensatt av formannen, tidligere formenn og tre valgte medlemmer. Dette ble gjort for å dra nytte av tidligere erfaringer og å sikre kontinuitet i foreningens arbeid. Den første generalforsamlingen fastsatte i vedtektenes § 2 foreningens formål:

 • Å samle FN-befal for å holde vedlike kameratskap og interesse for FN
 • Å tilrettelegge og ivareta økonomiske og tjenstlige spørsmål av felles interesse i forbindelse med FN-tjenesten
 • Å fremme forståelse for FN-tjenestens militære og faglige verdi
 • Å samarbeide med Norsk Samband for De Forenede Nasjoner.

Generalforsamlingen besluttet at medlemskap i foreningen skulle være livsvarig med en kontingent på kr. 100,-. Beløpet kunne betales med like store deler over 4 år. Kontingenten ble senere hevet til kr. 150,-.

Den første generalforsamlingen besluttet videre å åpne adgang for norske radiotelegrafister som tjenestegjorde i FNs organisasjon «Field Service», å bli medlemmer av foreningen. Pådriveren for dette var Kåre Norwald-Eikeland som bl.a. tjenestegjorde som Signal Officer, UN Field Service i UNMOGIP 1957-59.

Det ble også oppnevnt en komité på to mann til å utrede FN-observatørenes hjemlige skatteforhold. Lønnsforholdene for FN-observatørene i de første årene var bibehold av vanlig norsk lønn pluss en kostgodtgjørelse Per diemfra FN på $ 10,-. Dette skulle dekke alle bo- og leveomkostninger både for FN-observatøren og hans familie uansett om familien ble tilbake i Norge eller reiste med til tjenestestedet.