Generalforsamlingen i 1988 ble FN-befalets landsforenings siste. Foreningen ble åpnet for andre enn befal, og byttet dermed navn. I årsberetningen kan man lese følgende:

«Styret legger frem på Generalforsamlingen forslag til nye vedtekter. Hensikten med forslaget er å åpne for adgang for korporaler og menige med FN-tjeneste på linje med det som gjelder i andre nordiske land. Endringene er søkt holdt på et minimum for å oppnå hensikten. FN-befalets landsforening vil således fortsette under et nytt navn: FN-veteranenes landsforbund (FNVLF).»

Samme året ble FN-soldatenes hjelpefond opprettet. Initiativtagerne var veteraner fra NORBATT I. Fondet hadde som formål å yte økonomisk hjelp til skadet FN-personell og falne FN-personells etterlatte, samt til tiltak til beste for skadde FN-soldater. Skade innbefattet både fysiske og psykiske skader.