Hvilket parti mener HVA om veteranpolitikk

Hvilket parti mener HVA om veteranpolitikk

Publisert av Siri Jørgensen den 09.09.21.


(*saken er oppdatert med svar fra Rødt).
Stortingsvalget står for døren, og en rekke saker som berører norske soldater har vært oppe i media i det siste året. NVIO er opptatt av å høre hva politikerne mener om veteranarbeid og hvordan de ser for seg dette arbeidet i fremtiden. Vi skrev brev til alle partier på Stortinget med våre krav og ønsker, sammen med spørsmål om partiets forhold til veteranarbeid.


NVIO ønsker en regjering som:


  • Tar et helhetlig ansvar for veteranene og deres familier. Dette gjelder fra tjenestepersonen som går inn i Forsvaret, gjennom tjeneste i et oppdrag og til et eventuelt støttebehov ikke lenger er til stede.

 

  • Får på plass en konkret veteranplan, med konkrete tiltak, som skal på plass i løpet av en gitt tid. Dette for å ta det helhetlige ansvaret for de som har satt seg selv og sin familie bak et oppdrag som er politisk vedtatt.


  • Får på plass en konkret forskningsplan på veteraner og deres familier. Det er forsket for lite på familier og mulige virkninger på familien av at en som forsørger tjenestegjør i internasjonale oppdrag.


  • Får på plass en tydelig definisjon på hvem som er veteraner og at tjeneste i internasjonale oppdrag, det være seg under FN eller NATO, behandles under samme rettighetsregime.


  • Får på plass et enhetlig rettighetsregime for alt personell som har tjenestegjort i et politisk vedtatt oppdrag i utlandet, det være seg personell under organisasjonene til Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet eller andre.


De partiene som svarte brukte en del plass på Meld.St.nr 15 (2019-2020) – Også vi når det blir krevet. Denne antas kjent og er debattert og vedtatt slik at vi har kuttet alle tiltak som refererer til denne.

Dette var svarene vi fikk:


 Senterpartiet  *intet svar*

 

  Rødt 

Rødt går til valg på å rette opp den enorme uretten som skiftende regjeringer har begått mot norske veteraner. Vi støtter derfor NVIOs viktige krav. Mange regjeringer har sviktet norske veteraner. Men de siste årene har det skjedd en ekstrem innstramming overfor de med psykiske skader, der andel avslag på søknad om erstatning er mer enn doblet på kort tid. Vi mener dette kan være det største sviket mot norske veteraner på denne siden av århundreskiftet. På Stortinget har vi fremmet og fått gjennomslag for en rekke forslag om å bedre skadde veteraners erstatningsordninger, som å:
· Sikre at alle veteraner får lik klagerett på avslag om erstatning
· Få slutt på avslag grunnet i foreldelse
· Stanse forslag om kutt i juridisk hjelp til veteraner
· Sikre gjenopptakelse av erstatningssak der avslag på søknad kan være i strid med gjeldende rett
· Sikre at spesialisterklæring om psykisk belastningsskade ikke tilsidesettes av SPK eller klagenemnda uten ny vurdering
·  At politipersonell som skades i utenlandsoperasjoner får samme erstatningsordninger som militært personell (nedstemt av flertallet).

Disse gjennomslagene har Rødt fått takket være støtten fra veteranmiljøet, veteranorganisasjonene og fagbevegelsen i forsvaret. Men mye gjenstår både for å rydde opp i den urettferdige praktiseringen av erstatningsordningene, mangel på helsetilbud og annen oppfølging for veteraner, manglende uavhengig forskning på veteranhelse og noe så selvsagt som en oversikt over hvor mange soldater som har blitt uføre som følge av deltakelse i krig i utlandet. Rødt er mot norske deltakelse i andre stormakters angrepskriger, men når politikerne sender norsk personell ut i krig, er det statens ansvar å sørge for oppfølging av de som kommer hjem med fysiske eller psykiske skader og har behov for oppfølging.

 

    Venstre 

På vegne av Venstres stortingsgruppe vil jeg takke NVIO for gode innspill for neste stortingsperiode. Vi ser fram til et nært samarbeid med dere for norske veteraner.


 Miljøpartiet de grønne (MDG) 

MDG syntes kravene er gode, fornuftige og rettmessige, og vil støtte og jobbe for en veteranpolitikk med en slik tilnærming. De Grønne har programfestet at vi vil styrke ettervernet for veteranene. Vi merker oss de konkrete innspillene fra Norges Veteranforbund til hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Det har lenge vært tydelig at vi ikke gjør en god nok jobb i ta vare på de som vender hjem fra militære oppdrag. Uansett hva man synes om et oppdrag, hvor vellykket, godt begrunnet, riktig eller galt det var: Når Norge sender sine døtre og sønner i krig, så har nasjonen ansvar for dem etterpå. I dag sliter mange veteraner fra norske militære oppdrag med psykiske skader fra de ekstreme situasjonene Norge har sendt dem inn i, og dårlig oppfølging. Alt for mange som ble pålagt noen av de hardeste jobbene for landet møter rigide regler, avslag på erstatninger og dårlig mottakelse når de kommer hjem igjen. Det psykiske helsevernet i Norge er underdimensjonert. Dette går også utover veteranene. Vi skylder soldatene god oppfølging når de kommer hjem. De må få hjelpen og den økonomiske støtten de trenger.

 

  Fremskrittspartiet 

FrP vil følge med på at det manifesterer seg konkrete handlinger og tilbud for veteranene og deres familier. Tett dialog med veteranorganisasjonene er derfor viktig for FrP i tiden som kommer, det er gjennom erfaringsgrunnlaget til veteranene vi politikere kan se om tiltakene følges opp og gir ønsket effekt. Når det gjelder begrepet veteraner og hvem som faller innunder dette begrepet, så velger FrP å forholde seg til Forsvarsdepartementets definisjon. Deltakere i internasjonale operasjoner og engasjement av ulike kategorier fra andre enn Forsvaret, har ulike regler å forholde seg til og kan derfor etter vår mening ikke direkte sammenliknes med personell fra Forsvaret. Ulike departement har forskjellige ordninger og slik er det lagt opp til i sektorprinsippet i staten. Det betyr ikke at de som har vært i oppdrag i utlandet, for eksempel polititjenestemenn, ikke har gjort en viktig innsats for landet. De fortjener også gode løsninger for oppfølging osv. for seg og sin familie.


Sosialistisk venstrepartiStyrke veteranforskningen i sivile forskningsmiljøer, og opprette en ny levekårsundersøkelse for veteraner fra internasjonale operasjoner. 

Sikre rettferdig erstatning og verdig oppfølging for veteraner med psykiske og fysiske senskader.

Legge fram en ny handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste. Planen skal bidra til å klargjøre hvilke tiltak fra regjeringens handlingsplan (2011) og oppfølgingsplan (2014) som skal videreføres. Videre skal planen inneholde konkrete mål, delmål og tiltak for de tre prioriterte politikkområdene som er fremlagt i meldingen: (1) ivaretakelse av personellets barn og familier, (2) videreutvikling av kompetanse og samhandling i det sivile hjelpeapparatet og (3) forskning. I tillegg skal planen konkretisere mål, delmål og tiltak for et fjerde område: (4) åpenhet og kultur rundt psykisk helse i Forsvaret. 

Legge frem en kartlegging av prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell i utenlandstjeneste. Denne skal legge grunnlaget for en strategi for norsk veteranforskning. 

Gå i dialog med Forsvaret, arbeidstakerorganisasjonene og veteranorganisasjonene for å sikre muligheten til likestilt foreldrepermisjon og økonomisk stabilitet for familiene til forsvarspersonell på utenlandsoppdrag.


Kristelig folkeparti 

For KrF er det et viktig anliggende at de som Norge sender ut i internasjonale militære oppdrag, skal bli godt ivaretatt. Norge begynner å få et betydelig erfaringsmateriale, og veteranorganisasjonene gjør en viktig jobb for bevisstgjøring. KrF vil styrke veteraners rettsvern, og ta bort tidsbegrensning for rett på behandling/kompensasjon. Vi vet at plager og utfordringer kan komme mange år etter. Vi er også kjent med at det er en utfordring at primærhelsetjenesten mange steder ikke har kompetanse på dette. Man er i gang med et løft, det må følges opp. Vi er ikke i mål med god nok oppfølging og anstendig behandling av våre veteraner.

Det er også viktig å ha et familiefokus på tilbudet til veteraner. Mange har ofret familietid da de var ute i oppdrag. Når de kommer hjem og møter utfordringer og helseplager som følge av det de har vært med på, berører dette hele familien. KrF lover å fortsatt kjempe for anstendig oppfølging av dem som har gitt mer enn de fleste for fedrelandet.


Arbeiderpartiet 

Stil og språkbruk fra amerikansk politikk og valgkamp kan nok ikke importeres direkte til norske forhold, men fra Arbeiderpartiet vil vi likevel trekke fram denne uttalelsen fra USAs president Joe Biden, da han drev valgkamp i fjor:

«I have long said that, as a nation, we have many obligations, but we only have one truly sacred obligation — to prepare and equip those we send into harm’s way, and to care for them and their families, both while they are deployed and after they return home.»

 

I Arbeiderpartiets partiprogram for perioden 2021–2025 har vi oppsummert vår veteranpolitikk – nok ikke like høystemt som Joe Bidens valgkamptale, men forhåpentligvis et tydelig uttrykk for retningen vi vil ta veteranpolitikken de neste fire årene: «Arbeiderpartiet vil ta bedre vare på våre veteraner før, under og etter tjeneste, med spesiell vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og pårørende.»


Det er fremdeles behov for politiske tiltak for å styrke rettssikkerheten for veteraner i møte med ordningen som heretter skal hete intopserstatning. Fra Arbeiderpartiet vil vi understreke at det er et politisk ansvar å løse et viktig systemproblem for veteranpolitikken: At den risikerer «å falle mellom stoler», at ansvar og tiltak er spredt mellom en lang rekke departementer og offentlige instanser. For å lykkes med en samordnet, forpliktende og konkret veteranpolitikk må innsatsen forankres på regjeringsnivå. Innsatsen skal bidra til å klargjøre hvilke tiltak fra regjeringens handlingsplan (2011) og oppfølgingsplan (2014) som skal videreføres. Videre skal planen inneholde konkrete mål, delmål og tiltak for de tre prioriterte politikkområdene som er fremlagt i meldingen: (1) ivaretakelse av personellets barn og familier, (2) videreutvikling av kompetanse og samhandling i det sivile hjelpeapparatet og (3) forskning. I tillegg skal planen konkretisere mål, delmål og tiltak for et fjerde område: (4) åpenhet og kultur rundt psykisk helse i Forsvaret.»


Høyre

Norske veteraner fortjener samfunnets anerkjennelse. Høyre vil jobbe systematisk og langsiktig for norske veteraners rettigheter.  Dette omfatter så definitivt å ta et helhetlig ansvar for veteranene og deres familier, som etterspurt av NVIO.
Høyre vil ta et helhetlig ansvar for veteranene og deres familier. Her er det vedtatt gode og viktige tiltak de siste årene, blant annet i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 15. Arbeidet med å implementere tiltakene fortsetter. 

1) Høyre i regjering vil fremme en konkret veteranplan, med konkrete tiltak for å bedre veteranenes situasjon. Dette ligger nå til behandling i Forsvarsdepartementet. 

2) Høyre i regjering vil få på plass en konkret forskningsplan på veteraner og deres familier. FD har blant annet etablert et forum for veteranforskning. Dette er et viktig ledd i arbeidet med økt forståelse for veteranenes situasjon, og dermed igjen kunne fremme nye og bedre tiltak. 

3) Høyre mener alle som på våre vegne har deltatt i internasjonal tjeneste, bør anses for å være veteraner. Ref. statsministerens tale ved avdukingen av veteranmonumentet for bare noen dager siden (trykk her).


Hva gjelder den pågående debatten om veteranbegrepet, vises det til Forsvarsministerens uttalelse i saken. Det ville være uheldig om man fra politisk hold skulle legge for tydelige premisser for hvem veteranbegrepet skal omfatte.