NVIO jobber for å nå FNs bærekraftsmål

NVIO jobber for å nå FNs bærekraftsmål

Publisert av Hege Kofstad den 10.10.23. Oppdatert 11.10.23.

Hvorfor skal en frivillig veteranorganisasjon være opptatt av FNs bærekraftsmål? Vi er en del av samfunnet og som veteraner har vi kjempet for mange av de målene som er satt opp i planen. I tillegg har forbundet definert at samfunnspåvirkning er en av bærebjelkene i godt veteranarbeid og således må vi ta vår del av samfunnsutviklingen. Vi ser at mange, både offentlige etater og private instanser, ber om en redegjørelse for hvordan man forholder seg til målene før det inngår et samarbeid. Gjennom NVIOs deltakelse i Frivillighet Norge har vi sett at mange frivillige organisasjoner og foreninger har tatt inn over seg dette og tilpasset målene til sitt virke.

Det er allerede flere gode tiltak i flere lokalforeninger som kan relateres til bærekraftsmålene. Kommunikasjonsmessig ligger endringen i en bevisstgjøring av at vi allerede oppfyller enkelte av målene.  På forbundsstyremøte 4/2023 ble det vedtatt at NVIO skulle finne sin tilnærming til bærekraftsmålene og sekretariatet ble gitt i oppdrag å se spesielt på åtte av målene. Disse er gjengitt lenger ned i teksten. Forbundsstyret oppfordrer lokalforeningene å relatere egne aktiviteter til bærekraftsmålene, uten at det pålegges noe. Som organisasjon vil NVIO fremstå som mer troverdig hvis vi har et avklart forhold til målene.

FNs bærekraftsmål er verdens arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Planen består som nevnt av 17 mål og 169 delmål, og skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Målene ble laget gjennom innspill fra land over hele verden, og nesten ti millioner mennesker sa sin mening gjennom en spørreundersøkelse. Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 (Stortingsmelding 40, 2020/2021) ble vedtatt 5. april 2022.

Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal bli utelatt (Leaving no one behind).

I avsnittet under er de målene forbundsstyret har plukket ut gjengitt. Videre er det tillagt en mulig tolkning på hva dette kan innebære for veteraner og NVIO i nasjonal og internasjonal kontekst.


Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

 • I internasjonal sammenheng er dette en av bieffektene man ønsker oppnådd gjennom de militære oppdragene veteranene har vært og er en del av.
 • Nasjonalt kan dette gjøres gjennom de aktivitetene forbundet gjennomfører.

 

 

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

 • Internasjonalt som for mål 3.
 • Nasjonalt kan dette gjøres gjennom at forbundet og lokalforeningen deltar i den offentlige debatten for å opplyse om Norges deltakelse i internasjonale operasjoner. Videre at forbundet stiller seg til rådighet for skoler, foreninger og lag som ønsker informasjon om Norges deltakelse i internasjonale operasjoner.

 

 

Likestilling mellom kjønnene.

 

 • Internasjonalt som for mål 3.
 • Nasjonalt kan NVIO med lokalforeninger se på hvordan vi skal øke representasjon av kvinnelige veteraner i organisasjonen og styrene.

 


Mindre ulikhet.

 • Internasjonalt som for mål 3.
 • Nasjonal kan dette kobles mot det politiske arbeidet for anerkjennelse og ivaretakelse og at dette treffer så godt som mulig. Innad i forbundet går dette inn mot kameratstøtte og aktiviteter hvor NVIO skal jobbe for inkludering og mangfold i alt vi gjør

 

 

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

 • Internasjonalt som for mål 3
 • Nasjonalt handler det om å være inkluderende i alt vi foretar oss.

 

 

Ansvarlig forbruk og produksjon.

 • Hele organisasjonen må se på innkjøp, forbruk av materielle saker og reduksjon av CO2, gjennom all aktivitet vi gjennomfører

 

 

Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner.

 • Internasjonalt som for mål 3.
 • I nasjonal sammenheng er det å sikre at NVIO sentralt og lokalt drives etter de lover og regler som er gitt av samfunnet og at organisasjonen drives etter demokratiske prinsipper.

 

 

Samarbeid for å nå målene.

 • NVIO skal samarbeide med alle relevante organisasjoner og statlige etater. I tillegg skal samarbeid være en bærebjelke i det vi gjør, både eksternt og internt.

 

Under finner dere en oversikt over alle målene og lokalforeningene oppfordres til å argumentere for at flere mål må inn på listen.

 

Mål 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.

Mål 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

Mål 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Mål 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Mål 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.

Mål 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Mål 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.

Mål 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Mål 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

Mål 10. Redusere ulikhet i og mellom land.

Mål 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Mål 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Mål 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Mål 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Mål 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Mål 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Mål 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.