NVIO mener: Helseministeren med positive signaler!

NVIO mener: Helseministeren med positive signaler!

Publisert av Siri Jørgensen den 17.06.24.

 

Fritt behandlingsvalg, er positive signaler fra helse- og omsorgsminister Vestre, som etter tilbud om hjerte- og analhjelp hyller de private. 

 

I en artikkel på TV2 i forrige uke, tar Vestre til orde for å bruke private aktører for å redusere den voksende ventetiden i offentlig sektor. Det er oppløftende at Regjeringen nå har kommet på bedre tanker og at de igjen åpner for private aktører. 

Tidligere, gjennom fritt behandlingsvalg, kunne pasientene velge behandlingssted, offentlig eller privat, og tilbudene gjaldt også institusjoner med kompetanse på veteraner. Etter at Regjeringen valgte å avvikle fritt behandlingsvalg ble Modum Bad, en institusjon med kompetanse på behandling av veteraner, tvunget til å kutte 3 000 liggedøgn. Ventetidene for behandling av rus og psykiske plager har skutt i været. 

 

NVIO har hele tiden sagt at der det offentlige ikke klarer å tilby tilstrekkelig helsetjenester, må private institusjoner med kompetanse på veteraner sikres offentlige kontrakter. For NVIO er det viktig at Modum Bad, Vitalis Kragerø, Bolkesjø og Vangseter, med kompetanse og tilbud til våre veteraner, får fortsette sin behandling. Dette er institusjoner veteraner har tillit til.  

 

For NVIO er det viktig at brukeren står i sentrum. Helsevesenet må derfor kunne sikre behandling som møter behovene til våre veteraner. Vi forventer at helse- og omsorgsministeren tar grep for å sikre at flere veteraner får hjelp, raskest mulig. NVIO oppfordrer statsråden til å sikre målrettet innsats for å styrke samarbeidet mellom private og offentlige helsetjenester slik at veteraner får bedre tilgang på behandling, når de måtte trenge det.  

 

Statistikk fra Afghanistan 2-undersøkelsen påpeker at ca 10 % av våre veteraner opplever psykiske helseplager etter endt tjeneste. NVIO er også bekymret over risikoen for å utvikle psykiske helseplager blant de som forlater Forsvaret. Dette understreker behovet for å forbedre det nåværende behandlingstilbudet for veteraner som opplever psykiske utfordringer. De som har tjenestegjort for Norge har satt et politisk oppdrag foran seg og sin familie. Studiet av veteranfamilier fra 2023 sier i tillegg at de som holder hjemmefronten har det vel så utfordrende som de som er deployert til en operasjon. Med ca 53 000 gjenlevende veteraner, med tre-fire i nær familie vil et konservativt anslag tilsi at over en kvart million mennesker er berørt. Da må vi kunne kreve at Staten skal kunne ivareta disse. Eller som stortingsmeldingen fra 2020 om veteraner lød i navnet; «også vi når det blir krevet». 

 

Bakgrunn:

I en lovproposisjon i 2022 ble det foreslått å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg fra 2023. Godkjenningsordningen innebærer at private virksomheter kan godkjennes for å levere spesialisthelsetjenester mot betaling fra Staten. Ordningen omfatter døgnbehandling innen blant annet tverrfaglig, spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern. 

 

I følge helse- og omsorgsministeren i 2022 hadde ordningen med fritt behandlingsvalg i liten grad oppnådd formålet om å få ned ventetidene eller gjort helsetjenesten mer effektiv. NVIO tok til motmæle da vi så at dette kom til å ramme skjevt, og ikke minst innenfor rus og psykiatri. Mange av institusjonene veteraner har opparbeidet seg tillit til over tid kom til å forsvinne, eller få et redusert tilbud

 

Det gikk vel ikke slik denne helse- og omsorgsministeren hadde sett for seg. Ventetiden og køene økte. Det som har vært fortvilende i diskusjoner med politikere og byråkrater i helsesystemet er at det har vært umulig å ha en fruktbar diskusjon, da ideologi har kommet i veien for de gode løsningene.  

 

Da er det positivt at i en tid med voksende helsekøer, har helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre tatt et viktig og riktig skritt for å sikre en mer effektiv helsetjeneste. Hans anerkjennelse av private aktører for å redusere lange ventetider er et viktig signal for å sikre at våre veteraner får den hjelpen de trenger.