NVIOs kommentar til revidert nasjonalbudsjett 2024

NVIOs kommentar til revidert nasjonalbudsjett 2024

Publisert av Tobias Svendsen den 14.05.24. Oppdatert 24.05.24.

Regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2024 tirsdag 14. mai. Grunnlaget for RNB er Stortingsprop. 1 S som kom i fjor høst og hvor det på veteransiden var svært få øremerkede poster. Regjeringen har i RNB sagt at de skal styrke veteranarbeidet med 6,25 millioner kroner. 

NVIO kom med sine innspill i høringen til Prop. 1 S i fjor høst, og hovedargumentet vårt var at man viderefører ingen styrking når man tildeler samme pengesum i 2024 som i 2023. Alle vet at kjøpekraften er redusert i Norge og at man således får mindre for hver krone enn det man fikk året før. 

I Prop. 1 S sa regjeringen at den vil styrke ivaretakelsen av veteranene, særlig når det gjelder helse, sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og pårørende. NVIO har gjennom arbeidet med regjeringens tiltaksplan for det videre veteranarbeidet sagt at kapasiteten ved Forsvarets veteransenter må utvides. Det er positivt at Regjeringen foreslår å øke tildelingen med tre millioner kroner i for å øke kapasiteten med rundt 50 prosent. 

Det å få en kompetanseportal og samle veteranrelatert informasjon på en landingsside er også et positivt tiltak som NVIO stiller seg bak. Det er vanskelig for alle interessenter å finne fram i jungelen av informasjon om lover, regler mm som er av interesse for veteraner selv, saksbehandlere osv slik at dette er noe NVIO ser fram til. 

Når det gjelder forskning på veteranområdet er det en økning på 1,5 millioner kroner. Forskning på veteranfeltet er et område NVIO mener har bred samfunnsnyttighet. Vi har tatt til orde for forskning på blant annet positiv vekst etter traumer, og mener at mesteparten av forskningsresultatene fra veteranfeltet kommer personell i krisehåndteringsetatene til gode. Vi håper at økningen kan stimulere til utvikling av et tverrfaglig forskningsmiljø for veteranforskning, men hadde nok håpet på et større løft på dette området 

NVIO er positive til at Regjeringen utad ikke er like kategoriske på ikke å bruke private aktører for å dekke etterspørselen av helsetjenester, som de var for et halvt år siden. Når de sier at de ønsker å få ned ventetiden på behandling av rus til 30 dager og tung psykiatri til 40 dager er det et riktig skritt på veien, men etter NVIOs mening et for kort skritt. Her må det inn mer midler for at det skal kunne betegnes som kraftfullt. Vi ser dessverre at tilbud innen psykiatrien legges ned eller flyttes, og på den måten enten sentraliseres eller blir borte. Eksempelvis DPS LoVe som kan havne i Bodø eller nedlegging av tilbudet for veteraner ved DPS Moss. Dette kommer verken veteranene eller noen andre i Norge til gode. 

Forseringen av midler til Ukraina gjennom Nansen-programmet er også tatt inn i RNB. Norge har akkurat feiret 8. mai hvor vi i 1945 fikk vår frihet tilbake etter fem års okkupasjon. Det er viktig at vi står last og brast med de som kjemper for fred, frihet og demokrati, og NVIO gjentar sin oppfordring til forsvarsministeren om at Norge burde tilby Ukraina støtte for å bygge opp veteranarbeid i Ukraina. 

Regjeringen har tatt noen skritt for å finansiere tiltakene de kom ut med ved lanseringen av planen tidligere i år. Det er flere områder i vår politiske plattform som vi skal kjempe for slik at det blir enda bedre.