Veterandebatten på Forsvarets Forum

Veterandebatten på Forsvarets Forum

Publisert av Siri Jørgensen den 26.05.20.

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) har lest innlegg på www.fofo.no hvor det argumenteres for av også personell som ikke har tjenestegjort i internasjonale operasjoner også skal kunne omtales som veteraner og også bli omfattet av de spesielle tiltak som er iverksatt for å ivareta veteraner før, under og etter tjeneste. Regjeringen har i den rekke dokumenter som stortingsmeldinger og handlingsplaner beskrevet hvordan man definerer veteraner.

Forsvarssektorens personell er et begrep som dekker alle som har tjenestegjort eller jobbet i Forsvaret. Det grunnleggende oppdraget forsvarssektoren er satt til å løse er å forsvare Norge. Forsvaret skal sikre nasjonal selvstendighet og politisk handlefrihet. Forsvaret skal bidra til å forebygge krig og konflikt i Norge og for våre allierte.


St.meld. nr. 34 (2008-2009)

Veteranbegrepet

Veteraner forstås her som; personell som på vegne av den norske stat har deltatt i en militær operasjon .

Tradisjonelt har begrepet veteraner vært brukt om blant annet krigsseilere og soldater som deltok i annen verdenskrig, Tysklandsbrigaden og FN-operasjoner. Veteraner er en mangeartet gruppe med ulike behov og erfaringer. Det er et stort aldersmessig spenn, fra veteraner som tjenestegjorde under annen verdenskrig til dagens unge som har tjenestegjort eksempelvis i Afghanistan. Det er viktig å klargjøre betydningen av veteranbegrepet, for å sikre felles forståelse og anvendelse.

Veteraner omfatter både militært og sivilt personell, og både stadig tjenestegjørende og de som har avsluttet sin tjeneste. Hovedgruppen av veteraner har sin erfaring fra en operasjon i utlandet. Den andre gruppen som faller inn under begrepet er personell som har deltatt eller vil delta i militære operasjoner på norsk territorium. Det er altså operasjonens karakter som avgjør hvem som faller inn under veteranbegrepet, ikke hvor operasjonen geografisk finner sted.

Begrepet utenlandsoperasjoner brukes i denne meldingen om "operasjoner i utlandet som krever bruk av militære styrker, og som er godkjent av norske myndigheter", jf. forsvarspersonelloven § 3, siste ledd.

Forsvarspersonelloven (lov av 2. juli 2004 nr. 59) regulerer rettigheter og plikter til tjenestegjørende personell. Loven gir særregler for tjeneste i internasjonale operasjoner. I Ot.prp nr. 67 om lov om endring i lov av 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret (styrking av rettighetene til veteraner etter internasjonale operasjoner) foreslås det å styrke rettighetene, herunder erstatningsvernet til denne personellgruppen.


Det er også beskrevet hvordan man definer operasjon:

www.forsvaret.no/fakta/aktivtet

Hva er en operasjon?

Norske politikere bestemmer hva militærmakten skal brukes til. Forsvaret har ni hovedoppgaver, og ut fra disse bestemmer regjeringen hvilke oppdrag Forsvaret skal utføre. Når militær makt brukes som virkemiddel gjøres det i en militær operasjon.

Forsvaret gjennomfører både internasjonale og nasjonale operasjoner. Overvåkning av nordområdene er et eksempel på en nasjonal operasjon som Stortinget har bestemt at Forsvaret skal utføre. Et eksempel på en internasjonal operasjon er Norges bidrag til de internasjonale styrkene i Afghanistan. Internasjonale operasjoner er som oftest ledet av Nato eller FN. Operasjoner i FN-regi kalles ofte «misjoner».


  • Veteran er person som har deltatt i nasjonale operasjoner
  • Veteran fra internasjonale operasjoner er en person som på vegne av Norge har tjenestegjort i en internasjonal operasjon. Med «internasjonal operasjon» menes enhver operasjon i utlandet som krever bruk av militære styrker, og som er godkjent av norske myndigheter.

Utledet fra det ovenstående kan man fastslå at personell som har tjenestegjort i Forsvaret ikke nødvendigvis er veteran. Det avhenger av hvorvidt man har deltatt i en nasjonal eller en internasjonal operasjon. Veteranbegrepet brukes også om personell fra utenriks- eller justissektoren som har tjenestegjort i en internasjonal operasjon.

Veteraner fra internasjonale operasjoner er gitt en rekke rettigheter. I tillegg er f.eks. veterandagen innført for å hedre veteraner fra internasjonale operasjoner. Forsvarets veterantjeneste og Forsvarets veteransenter er også opprettet for å ivareta veteraner fra internasjonale operasjoner.

Det argumenteres for at alle som har tjenestegjort i Forsvaret bør behandles like både når det bruk av veteranbegrepet og rettigheter. NVIOs syn er den innsats som den enkelte veteran fra internasjonale operasjoner har utført under forhold som ofte har vært meget krevende, i stor grad skiller seg fra de utfordringer man stilles ovenfor under tjeneste i Norge. Det er klart dokumentert i form av antall falne samt antall skadesaker at tjenesten har vært meget risikofylt og har stilt personellet på store utfordringer som for manges vedkommende har medført helsemessige konsekvenser ofte i form av ødelagte liv.

NVIO imøteser gjerne en konstruktiv dialog rundt temaet veteran, men vil ikke at de rettighetene veteraner fra internasjonale operasjoner skal svekkes. 

Arnulf Øverland skriver i sitt dikt «Du må ikke sove» som ble utgitt i boken «Den Røde Front» fra 1937: «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv». Å utvide veteranbegrepet til å omfatte alle som har tjenestegjort i Forsvaret vil medføre likebehandling. I denne sammenheng vil imidlertid likebehandling være forskjellsbehandling i disfavør av veteraner fra internasjonale operasjoner og således medføre urett. NVIO forutsetter derfor at dagens godt begrunnede praksis opprettholdes.