Vurderer du å reise til Ukraina? Les dette!

Vurderer du å reise til Ukraina? Les dette!

Publisert av Hege Kofstad den 16.03.22. Oppdatert 03.05.22.

Felles informasjon fra NVIO og SIOPS til veteraner som vurderer å reise til Ukraina; om sikkerhetsnettet – NAV og SPK

Både NVIO og SIOPS har blitt kontaktet av veteraner som vurderer å reise til Ukraina for å engasjere seg i humanitært arbeid eller ifm deltakelse i krigen. Den 3. mars ble vi også kontaktet av en veteran, med spørsmål om hvilke konsekvenser et slikt engasjement kan få ift reglene i SPK og NAV om erstatning/kompensasjon og sosiale ytelser generelt. Referansen var til Danmark, hvor man kan risikere å få både inndratt tidligere erstatning for skade fra internasjonale operasjoner, og stoppet sosiale ytelser.

SIOPS og NVIO kontaktet derfor i fellesskap Forsvarsdepartementet (FD), Statens pensjonskasse (SPK) og NAV samme dag. Vi refererte til praktiseringen i Danmark og anmodet om en avklaring på eventuelle konsekvenser for norske veteraner som vurderer å reise ut ift regelverk i SPK og NAV. Spesielt spurte vi om konsekvensene for skadde veteraner som har fått/eller får utbetalt erstatning eller kompensasjon ifm skade etter det særskilte regelverket som gjelder, samt skadde veteraner som mottar ulike former for sosiale ytelser/erstatning fra NAV. Vi har i etterkant fått følgende avklaringer fra de nevnte offentlige instanser:

Svar fra fellesjuridisk avdeling i FD V (epost av 8. mars):

«Forsvarsdepartementet har ingen ordninger for de veteranene som eventuelt reiser til Ukraina. De særlige erstatnings- og kompensasjonsordningene som gjelder for tjenestegjørende i Forsvaret vil ikke komme til anvendelse i slike tilfeller. Ut over dette henviser vi til NAV for spørsmål om trygdeytelser og SPK for nærmere spørsmål om konsekvenser for erstatning.»

Avklaring fra SPK (epost av 9. mars):

«Spørsmålet er altså om SPK, dersom veteraner velger å reise til Ukraina for å bidra, vil krev tilbakebetaling av allerede utbetalt erstatning. Slik regelverket er utformet kan vi ikke se at det er hjemmel til å kreve erstatning tilbake.»

Kontakt SPK direkte dersom du har eventuelle oppfølgende spørsmål knyttet til dette.

Avklaring fra NAV (epost av 15. mars) - «Veteraner som deltar eller bidrar i krigen i Ukraina»

Kontakt NAV direkte dersom du har oppfølgende spørsmål knyttet til de presiseringer og avklaringer som NAV gir i det etterfølgende under.

«Det er ingen særbestemmelser som gjelder for personer som reiser for å delta eller hjelpe til i forbindelse med krigen i Ukraina. Vi minner om at Ukraina ikke er et EØS-land, og at Norge heller ikke har noen trygdeavtale med Ukraina.»

NAV - Medlemskap

«Dersom man skal oppholde seg i utlandet i mer enn 12 måneder, mister man medlemskapet sitt i folketrygden. Dette følger av folketrygdloven § 2-14 første ledd. Man mister også medlemskapet sitt i folketrygden dersom man skal oppholde seg eller har oppholdt seg i utlandet mer enn seks måneder pr. år i to eller flere påfølgende år. Dersom man derimot tar arbeid i utlandet, opphører medlemskapet som hovedregel straks man kommer i arbeid. Det følger av samme lov § 2-14 fjerde ledd. Dette kan muligens være aktuelt dersom man for eksempel blir ansatt i det ukrainske forsvaret. I så fall vil man miste medlemskapet i folketrygden fra det tidspunktet man begynner å arbeide. Opphør av medlemskap ved utlandsopphold kan du lese mer om på nav.no:»

Når opphører medlemskapet i folketrygden? - nav.no

NAV - Uføretrygd

«For å motta uføretrygd er det som utgangspunkt et vilkår at man er medlem av folketrygden. For personer som er innvilget uføretrygd med yrkesskadefordel gjelder ikke vilkåret om fortsatt medlemskap. Bestemmelser om dette finner du i: Lov om folketrygd (folketrygdloven) - Kapittel 12. Uføretrygd - Lovdata Hvis utenlandsoppholdet i Ukraina medfører at man mister medlemskapet, kan man fortsatt motta uføretrygd dersom man har 20 års botid i Norge eller mer mellom fylte 16 år og 67 år. Dette kan du lese mer om her: Uføretrygd og utland - nav.no»

«For å kunne innvilges uføretrygd, eller få økt uføregraden ved ny skade eller sykdom, må man i utgangspunktet ha vært medlem av folketrygden i de siste fem årene før uføretidspunktet. Dersom oppholdet i Ukraina har medført at man har mistet medlemskapet i folketrygden, kan man ha mistet retten til å innvilges uføretrygd, eller økt uføregrad. Disse bestemmelsene er å finne i: Lov om folketrygd (folketrygdloven) - Kapittel 12. Uføretrygd - Lovdata

«Det er unntak fra dette femårs kravet dersom uførheten skyldes en yrkesskade som NAV har godkjent. Skade eller sykdom som oppstår som følge av oppholdet i Ukraina vil ikke gi yrkesskaderettigheter.»

NAV – Etterlatte:

«Det gjelder ingen særbestemmelser for rett til etterlatteytelser etter en person som dør under opphold i Ukraina i forbindelse med krigen. For å ha rett til etterlatteytelser kreves det vanligvis at avdøde er medlem i folketrygden på dødsfallstidspunktet og at vedkommende har vært medlem i fem år før dødsfallet. I tillegg er det en del unntaksregler. De fleste veteraner vil trolig være medlemmer i folketrygden. De fem kvalifiseringsårene forut for dødsfall kan også være oppfylt dersom avdøde var pensjonist eller mottaker av uføretrygd.»

NAV - Gravferd/båretransport:

«Dette vil ikke dekkes dersom personen dør i Ukraina.»

NAV - Arbeidsavklaringspenger (AAP)

«For å ha rett til arbeidsavklaringspenger er det et vilkår at mottakeren er medlem av folketrygden og oppholder seg i Norge eller andre EØS-land.»

«Det er ingen særbestemmelser for AAP som gjelder for personer som reiser for å delta eller hjelpe til i forbindelse med krigen i Ukraina. Du kan få arbeidsavklaringspenger under opphold i utlandet utenfor EØS i inntil fire uker per kalenderår. Det er en forutsetning at utenlandsoppholdet er forenlig med gjennomføringen av den fastsatte aktiviteten og ikke hindrer Arbeids- og velferdsetatens oppfølging og kontroll. Du må på forhånd søke Arbeids- og velferdsetaten om godkjenning av utenlandsopphold utenfor EØS.»

«Dersom man er i lønnet arbeid, skal det føres timer for dette.»

«Det er ingen endringer i hvilke aktiviteter som kan godkjennes i land utenfor EØS. Dette innebærer at det ikke er noen særbestemmelser når det gjelder avtalte aktiviteter i forbindelse med reiser til Ukraina. Det vil si at på samme måte som ellers, risikerer man å bryte aktivitetsplikten sin hvis man er i en avtalt aktivitet i Norge eller et annet EØS-land, og lar være å delta i denne.»

NAV - Sykepenger:

«Det er ingen særbestemmelser på sykepengeområdet som gjelder for personer som reiser for å delta eller hjelpe til i forbindelse med krigen i Ukraina.»

«For å motta sykepenger er det som hovedregel et vilkår at du har vært i arbeid de siste 4 ukene umiddelbart før sykmeldingstidspunktet. Det er også som utgangspunkt et vilkår at man er medlem av folketrygden og oppholder seg i Norge. Likestilt med opphold i Norge er opphold i EØS-land. Ukraina er ikke er et EØS-land, og Norge har heller ikke noen trygdeavtale med Ukraina. Personer som oppholder seg i Ukraina kan derfor som hovedregel ikke få utbetalt sykepenger under oppholdet. Dersom du var sykmeldt og mottok sykepenger før utreise fra Norge, vil du i tillegg kunne ha mistet retten til fortsatt utbetaling av sykepenger ved tilbakekomst til Norge.»

«For personer med innvilget løpende sykepenger med yrkesskadefordel gjelder ikke vilkåret om opphold i Norge. Bestemmelser om dette finner du i folketrygdloven § 8-55.» Lov om folketrygd (folketrygdloven) - Kapittel 8. Sykepenger - Lovdata

NAV - Yrkesskade:

«Personer som reiser for å delta eller hjelpe til i forbindelse med krigen i Ukraina er ikke yrkesskadedekket.»

NAV - Sosiale tjenester:

«For å ha rett på tjenester etter sosialtjenesteloven, er hovedregelen at personen oppholder seg i Norge, jf. sosialtjenesteloven § 2. I rundskriv H35-00 pkt. 1.2.1.1 er det presisert at det avgjørende er at personen faktisk oppholder seg i landet, loven gjelder ikke for personer som oppholder seg i utlandet. Det er per i dag ikke gjort unntak fra denne hovedregelen.»

«En person som har vedtak på sosialhjelp når vedkommende reiser til utlandet, vil i noen tilfeller kunne beholde stønaden i en kort periode, jf. sosialtjenesteloven § 18 og rundskrivet pkt. 4.18.1. Det er et vilkår at opphold i utlandet er avklart med NAV-kontoret på forhånd.»

«Når personen kommer tilbake til Norge etter opphold i utlandet, vil han/hun kunne fremme ny søknad om sosialhjelp. NAV-kontoret skal foreta en konkret og individuell vurdering av behovet for sosialhjelp på søknadstidspunktet.»

Husk også å sjekke opp forsikringen din

I tillegg til presiseringene fra NAV og SPK knyttet til ulikt regelverk, vil NVIO og SIOPS også rette spesiell oppmerksomhet mot forsikringsordninger dersom veteraner vurderer å reise til Ukraina. Normalt er vi vant med å tenke at vi er godt ivaretatt og sikret gjennom sosiale ordninger og forsikringer i Norge. Det er riktig, men det er ikke nødvendigvis riktig dersom man reiser ut for å engasjere seg i krigsområdene i Ukraina.

Vi anbefaler derfor at man sjekker opp egne forsikringer og vilkår. Normalt står det i både privat ulykkes- og reiseforsikring av den ikke gjelder i krigsområder. Ønsker man et slik tillegg i forsikringen, må det tas direkte med forsikringsselskapet. Hvis de har en slik ordning, vil det normalt være en svært dyr forsikring.

Det er viktig å tenke på hvilket sikkerhetsnett som faktisk gjelder for deg, dersom du vurderer å reise til Ukraina. Konsekvensene kan bli store ved skader, og tenk igjennom det på forhånd.