Bekymret for avviklingen av fritt sykehusvalg

Bekymret for avviklingen av fritt sykehusvalg

Publisert av Hege Kofstad den 10.02.23.

1. januar avviklet regjeringen fritt behandlingsvalg (FBV). - Vi er bekymret for konsekvensene for veteraner med psykiske helseplager, sier generalsekretær i NVIO, Bjørn Robert Dahl.

 Gjennom fritt behandlingsvalg kunne pasienter selv velge behandlingssted – tilbudet gjaldt også for en rekke private tilbud, som Modum Bad. Nå er det isteden opp til de regionale helseforetagene å vurdere hvem de ønsker å inngå avtale med, fremfor at veteranene velger behandlingssted selv.

- Hvem de regionale helseforetagene oppretter avtaler med er høyst usikkert. Men det er liten tvil om at en rekke private tilbud vil forsvinne, sier Dahl. - Bekymringen vår rundt dette er så stor at vi har lagt frem gjeninnføring av ordningen for regjeringen, som et eget punkt i tiltaksplanen for veteraner som regjeringen skal legge frem til våren.

Veteranforbundet SIOPS, som jobber for skadde i internasjonale operasjoner, er blant dem som har gått ut og vært kritisk til at ordningen ble avviklet.

- NVIO er enig med SIOPS i kritikken mot avviklingen av fritt behandlingsvalg. Vi vet enda ikke om tilbudet til veteraner på Modum Bad spesifikt kommer til å bli dårligere på sikt, men hvis det skulle skje vil det bety at vi mister et tilbud som har hjulpet, og ville fortsatt å hjelpe, mange veteraner, sier Dahl.

Midlene som tidligere gikk til FBV-institusjoner går nå direkte til de offentlige sykehusene. I 2021 utgjorde det mer enn 500 millioner kroner. Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet har uttalt at helseregionene med disse midlene står fritt til å utvide kapasiteten i de offentlige sykehusene, eller inngå avtaler med private der det er behov for det.

- Det er stor spenning knyttet til hvordan disse midlene vil bli forvaltet. Om de offentlige sykehusene velger å beholde store deler av disse midlene selv eller prioriterer på andre måter, vil det helt klart svekke tilbudet til dem som søker behandling i spesialistmiljøer som Modum Bad. Jeg frykter også at dette vil føre til lengre køer og mer ventetid før man kommer inn til riktig behandling, sier Dahl.

 Han mener også at avviklingen vil hindre at nye tilbud kommer til. - Jeg tror terskelen for nye initiativ vil bli høy. Det er ingen som tør å satse på å starte et tilbud som man ikke får pasienter til, mener han.

Flere behandlingssteder har allerede uttrykt at de er usikre på om de kan overleve uten FBV. Et av disse er Vitalis helse i Kragerø. I et problemnotat til regjeringen skriver Vitalis at «Uten alternativ finansiering til FBV, vil gjennomføring av regjeringens planlagte avvikling føre til at Vitalis sin virksomhet må legge ned 85 sengeplasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern og over 100 engasjerte helsearbeidere mister sin arbeidsplass og et sterkt fagmiljø over natten.» Vitalis ønsker at helseforetagene forpliktes til å forhandle med eksisterende aktører som i dag yter helsetjenester innenfor ordningen FBV. Modum Bad og Vitalis er bare to av mange private tilbud som nå frykter for fremtiden.

Offentlig helsevesen har i flere tiår slitt med å følge opp politisk og faglig konsensus om behovet for flere sengeplasser innen psykiatrien. Resultatet har vært flere svingdørspasienter; de vil si pasienter som blir alvorlig syke, blir innlagt for sent og skrevet ut for tidlig. For eksempel har siden 2009 nedgangen i antall døgnplasser innen psykiatri i Helse Sør-Øst gått ned med hele 41%. Nedbyggingen av døgnplasser har ført til at Norge bare har halvparten av det antallet plasser man i opptrappingsplanen anså som nødvendig. Også i Statsbudsjettet foreslås avvikling av 500 sengeplasser i FBV. Statsbudsjettet øker samtidig bevilgningen innen psykisk helsevern med 150 millioner. Dette beløpet vil i beste fall bare kunne erstatte 50 av de 500 sengeplasser som er foreslått nedlagt. Atter en gang kan det se ut som at samfunnet bygger ned sengeplasser innen psykiatrien.

- Hvis kompetansen og fagmiljøene forsvinner fra de få stedene som i dag har fokus på spesialisert behandling, er det svært beklagelig og kan få store konsekvenser for enkeltskjebner. Det vil ta tid å bygge opp igjen. Så kan statssekretæren si at de fleste veteraner kommer styrket ut av tjenesten, men for dem som trenger oppfølging er det prekært. Jeg frykter også at mange da vil få hjelp for sent og få et langt mer alvorlig sykdomsforløp enn det hadde trengt å bli, sier Dahl.

 

 

Vector: kjpargeter/freepik