STIFTELSEN VETERANHJELP

Stiftelsen Veteranhjelp (Stiftelsen) er opprettet for å kunne gi øyeblikkelig økonomisk hjelp til veteraner og nærmeste familie som befinner seg i en prekær økonomisk situasjon. Vi har allerede hjulpet mange, men er avhengig av bidrag for å hjelpe flere veteraner.

Støtt oss gjerne med valgfritt beløp til konto nr: 7058 31 07302, eller på Vipps til 25550.

 

Statutter for Stiftelsen veteranhjelp
Stiftelsen er etablert av Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) med basis i midler fra Forsvaret, veteraner og andre som ønsker å bidra til Stiftelsens oppgave. Stiftelsen skal til enhver tid ha en grunnkapital på kr 1.985.000. Forsvaret, som giver av grunnkapital på kr 1.885.000, har stilt som krav at kun avkastning av beløpet kan benyttes til utdelinger.


Formål
Gi økonomisk støtte til veteraner og deres nære familie i en vanskelig økonomisk situasjon. Støtten kan ytes som nødhjelp eller rentefritt lån hvor hele eller deler av beløpet tilbakebetales til Stiftelsen.

Forvaltning, regnskap og revisjon
Stiftelsens midler og avkastning forvaltes av styret i stiftelsen. Bundet grunnkapital skal stå på høyrentekonto for å oppnå best mulig renter. I tillegg har Stiftelsen en driftskonto for den daglige drift. NVIO v/økonomiansvarlig fører regnskapet for Stiftelsen.


Avkastning fra fondet tilføres driftskontoen årlig pr 1. januar. Forbundsstyret i NVIO kan i samråd med Stiftelsens styre iverksette egne innsamlinger og på en slik måte bidra til å sikre fondets fremtidige drift.


Stiftelsens regnskap skal holdes atskilt fra NVIOs regnskap. Revisor som reviderer NVIOs regnskap, skal også revidere Stiftelsens regnskap.

Hvordan søke
Alle veteraner, nær pårørende eller etterlatte kan søke om støtte fra Stiftelsen.

Bruke gjerne dette skjemaet.

Søknader sendes inn på epost til stiftelsen@nvio.no eller per brev til Stiftelsen Veteranhjelp, NVIO, Pb 1550 Sentrum, 0015 Oslo.

 

Tildeling av midler
Styret bestemmer størrelsen på summen som skal utbetales, normalt begrenset oppad til kr 10.000 pr mottaker pr år. Avgjørelsen fattes som flertallsvedtak. Vedtak kan besluttes i telefonmøter. Det skal føres protokoll fra alle tildelingsmøter. Kopi av protokollen skal foreligge i NVIOs arkiv. Utbetalinger utføres av økonomiansvarlig i NVIO på bakgrunn av vedtak oversendt i skriftlig notat fra styret i Stiftelsen.

Disse statuttene er revidert og godkjent av NVIOs forbundsstyre i styremøte 11. desember 2019. Statuttene kan kun endres av NVIOs forbundsstyre.

Styret
Etter nytt forbundsstyre valgt på Landsmøtet april 2019, ble Reidar Melhuus valgt inn som ny leder og nytt styre består av Trude Marie Nilsen og Christian Skovdahl.

Daglig leder er NVIOs generalsekretær Bjørn Robert Dahl. 

Hverken styret eller administrasjonen i NVIO mottar noen form for godtgjørelse fra Stiftelsen. 

Stiftelsen Veteranhjelp
Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo / Organisasjonsnummer 992 133 848  / Registrert i Stiftelsesregisteret 11.03.2008 

Stiftelsens side på Facebook finner du her.