Endring i forskrift om frivillig aktivitet

Endring i forskrift om frivillig aktivitet

Publisert av Hege Kofstad den 27.12.21. Oppdatert 05.09.22.

Forsvarsdepartementet (FD) har foreslått flere endringer i forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet. Forsvarsdepartementet (FD) forslår i § 1 bokstav b under formålet med forskriften ved å fjerne dualiteten som ligger i dagens tekst ved å bytte og med eller. Det vil si; «tilskudd skal gis til veteranorganisasjoner eller veteranprosjekter som bidrar til økt aktivitet og ivaretakelse av personellet eller til aktiviteter som fremmer kunnskap om og engasjement for denne gruppen.»

NVIO er uenig i denne endringen da veteranarbeid er noe mer enn aktiviteter, selv om man sier at aktivitetene skal fremme kunnskap om og engasjement rundt veteranene som gruppe. En vesentlig del av veteranarbeidet går mot politisk påvirkning og samfunnspåvirkning, samt opplysningsvirksomhet rundt veteranarbeidet. NVIO er av den oppfatning at mye av det som er kommet på plass innen veteranivaretakelse er et resultat av dette. Det er dette som er veteranarbeid i fullskala.

Ved å si et enten eller ved å benytte seg av ordet eller vil man kunne oppleve at mesteparten av veteranarbeidet rettes inn mot rene sosiale aktiviteter og at veteranorganisasjonene blir event-byråer. Dette vil bidra til å svekke totaliteten i arbeidet for veteranene.

 

 

Foto: Funkybator