FNs erstatningsordning: Fraråder reservefond

FNs erstatningsordning: Fraråder reservefond

Publisert av Hege Kofstad den 10.05.22.

Tungtveiende komite har kommet med råd om hvordan betaling av kravene skal gjennomføres. Komiteen fraråder GS´ forslag om etablering av et eget reservefond for finansiering av erstatningskrav fra avsluttede operasjoner.

FNs generalforsamling (ofte kalt FNs hovedforsamling) startet behandlingen av generalsekretærens (GS) rapport om PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder Framework for Uniformed Personnel - A/76/662) 3. mai. Denne er tidligere lagt ut på NVIOs hjemmesider. Budsjettmessige saker behandles først i generalforsamlingens 5. komite, som vedtar beslutningsutkast med konsensus, før de oversendes generalforsamlingens plenum for endelig vedtak. Behandlingen av saken er planlagt avsluttet i 5. komite 27. mai i år.

 I rapporten ber GS generalforsamlingen etablere et reservefond for betaling av erstatningskrav som har sin opprinnelse i operasjoner som er nedlagt. GS skriver at Generalforsamlingen ikke har satt tidsfrister for medlemsstatene til å sende inn dødsfalls- og uførhetskrav til FN. FN-sekretariatets etterslep på behandling av PTSD-saker er innhentet, køen av saker er altså unnagjort. Sekretariatet venter nå på generalforsamlingens beslutning om hvordan betaling av kravene skal gjennomføres.

Generalforsamlingen har en rådgivende komite for administrative og budsjettmessige spørsmål (ACABQ), som gir råd i alle budsjettmessige saker. Rådene pleier å veie tungt i 5. komites behandling. ACABQ har fremmet sine kommentarer til generalforsamlingen. 

Kort resymé av ACABQ-rapporten:

ACABQ presiserer (pkt 15) betydningen av A/RES/52/177 (etablering av dagens erstatningsordning), som blant annet sier at erstatning ytes for hendelser inntruffet etter 1. jul 97, og at den nye ordningen fra 1997 ble etablert for å utjevne forskjellene mellom medlemslandene. ACABQ fraråder GS´ forslag om etablering av et eget reservefond for finansiering av erstatningskrav fra avsluttede operasjoner (pkt 22). ACABQ mener det er nok penger på kontoene for avsluttede operasjoner til at FN kan betale all eksisterende gjeld til nasjonene, inklusive PTSD-krav (pkt 26). Når det gjelder kommende PTSD-krav knyttet til avsluttede fredsbevarende operasjoner, vurderer ACABQ at sekretariatet kan gis fullmakt til å utbetale erstatning enten fra renteopptjening fra det fredsbevarende reservefondet eller gjennom støttekontoen for fredsbevarende operasjoner.

ACABQs rapport har i pkt 20 oversikt over 24 hittil utbetalte PTSD-krav, der gjennomsnittlig erstatningsutbetaling er ca USD 11.000 (høyeste utbetaling USD 18.480, laveste USD 3.850). 

Rapporten har også en oversikt over mottatte, ikke oppgjorte krav. Totalt 438 PTSD-krav mottatt siden 2017 er under behandling (avventer beslutning om betalingsmetoder). ACABQ etterspør årsakene til at antall PTSD-krav har økt så kraftig fra 2017. ACABQ anbefaler at generalforsamlingen ber GS om å gi informasjon om grunnlaget for den økte innsendingen av PTSD-krav og om nasjonaliteten til fordringshavere, for alle PTSD-krav mottatt av sekretariatet, til saksbehandlingen i mai 2022.

Alle formelle møter i 5. komite streames. De uformelle møtene i komiteen, der beslutningene formuleres og i praksis vedtas, er utilgjengelige for andre enn nasjonenes forhandlere (diplomater fra nasjonenes FN-delegasjoner). NVIO følger med så godt vi kan, og legger ut nyheter når de kommer.