Flertall for veteranforslag

Flertall for veteranforslag

Publisert av Siri Jørgensen den 16.10.20.

Dette er en viktig seier for våre veteraner og for dem som søker erstatning som følge av sin tjeneste for Norge. Et stort flertall på Stortinget ga flertall til Bjørnar Moxnes sitt forslag i går. Dermed blir det ingen grense for når veteraner kan søke erstatning etter skade fra internasjonale operasjoner. Dette bidrar til å gi alle veteraner de samme rettighetene uavhengig av alder og tidspunkt for misjonene ute. 

Ordningen med juridisk støtte opprettholdes og bidrar til en forutsigbarhet og trygghet til veteranen som søker om erstatning

Det var en interessant debatt med fokus på å styrke og utvikle rettighetene til våre veteraner og deres familier. Det førte til at Stortinget ber regjeringen om å legge frem en kartlegging av prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell i utenlandstjeneste. Denne skal legge grunnlaget for en strategi for norsk veteranforskning

Dette gjør at vi i NVIO kan gi et større og bredere tilbud til alle faser av livet for veteraner.
–Jeg er svært glad for å se at stortingsflertallet er samlet rundt anerkjennelse og styrker rettighetene til våre veteraner, sier generalsekretær Thor Lysenstøen.


Flertall for veteranforslag:

• Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at veteraner med krav på erstatning for psykiske belastningsskader fra utenlandsoperasjoner ikke rammes av foreldelse før tidligst 3 år etter vedtak om uføretrygd og innvilget yrkesskade begrunnet i psykisk belastningsskade. 

• Regjeringen bes utforme forslaget slik at endringen gis tilbakevirkende kraft, slik at den også omfatter veteraner skadd før 2010, og slik at veteraner som allerede har blitt nektet erstatning på bakgrunn av foreldelse, får anledning til å søke på nytt.

• Stortinget ber regjeringen sikre at den ytre tyveårsfristen for foreldelse ikke benyttes for å nekte erstatning til veteraner som ellers oppfyller vilkårene for erstatning.

• Stortinget ber regjeringa sikre at veteranar kan få ta opp saka si på nytt der vedtak frå Statens pensjonskasse og/eller klagenemnda kan vere i strid med gjeldande rett.

• Stortinget ber regjeringen sikre at dagens ordning for finansiering av juridisk hjelp for veteraner, herunder advokatbistand og reiseutgifter, opprettholdes.

• Stortinget ber regjeringen sikre at spesialisterklæring om varig psykisk belastningsskade ikke settes til side av Statens pensjonskasse eller erstatningsordningenes klageorgan, uten at erklæringen først sendes tilbake til den aktuelle spesialisten for en kommentar eller tilleggserklæring. Dersom Statens pensjonskasse eller klageorganet mener at erklæringen fortsatt ikke er tilfredsstillende, må det hentes inn en ny medisinsk vurdering.

 

Kilde: Stortingets innstilling 21s / Foto: Stortinget