Foreslår endringer i FN-erstatningsordningen

Foreslår endringer i FN-erstatningsordningen

Publisert av Hege Kofstad den 09.03.22. Oppdatert 10.03.22.

FNs Generalsekretær foreslår endringer i FN-erstatningsordningen: ber Generalforsamlingen etablere et fond for betaling av erstatningskrav. Fastslår samtidig at Generalforsamlingen ikke har satt noen tidsfrister for medlemsstatene til å sende inn dødsfalls- og uførhetskrav til FN.

Vi har i tidligere artikler om FN-erstatningen skrevet om utfordringer knyttet til bl a finansiering av erstatningskrav. I en artikkel på NVIO.no 1. desember 2021 skrev vi bl a at «Hver og en av FNs fredsbevarende operasjoner har sitt eget budsjett, som fornyes årlig (evt oftere ved mandatendringer). Når operasjoner nedlegges, avsluttes også budsjettene etter en gitt tid. Når FN-sekretariatet ikke har noe godkjent budsjett, har de heller ingen penger.» Les hele saken her

Nå har FNs generalsekretær fremmet et forslag til Generalforsamlingen for å løse dette. Rapporten A/76/662 «Posttraumatisk stresslidelse – rammeverk for uniformert personell» (se dokumentet nederst i artikkelen) er oversendt til Generalforsamlingen for å presentere en helhetlig analyse av de politiske, juridiske, administrative og økonomiske aspektene ved posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for uniformert personell deployert til FNs fredsoperasjoner, inkludert prosedyrer for behandling av krav, medisinske standarder, budsjettmetodikk for ansvarsberegning og finansieringskilde.

Rapporten skal etter planen behandles av generalforsamlingen i mai.

Les også: FNs kompensasjonsordning for dødsfall/uførhet

Fra rapporten sakses følgende:

Del I

Pkt 2: Sekretariatet har mottatt et betydelig antall erstatningskrav knyttet til PTSD siden 2017. De fleste av disse kravene gjelder avsluttede fredsoperasjoner, og det er derfor ikke lett tilgjengelige ressurser for å imøtekomme kravene. USD 3.545.400 ble foreslått av generalsekretæren under budsjettet for støttekontoen for fredsbevarende operasjoner for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021 (se A/74/743) for å dekke kostnadene for kompensasjon for utestående PTSD-erstatningskrav knyttet til avsluttede fredsbevarende operasjoner. Generalforsamlingen støttet imidlertid ikke forslaget og ba i stedet om at sekretariatet fullførte en helhetlig studie av PTSD-krav for vurdering.

Pkt 3: I sin resolusjon 75/293 ba generalforsamlingen generalsekretæren om å utvikle et PTSD-rammeverk som grunnlag for å fremme en bærekraftig og passende tilnærming til kompensasjon av PTSD-krav, og å presentere forslaget under 76. generalforsamling.

Del II beskriver dagens regler og prosedyrer for behandling av erstatningskrav for uniformert personell.

Del III, pkt 8: Det var 383 utestående PTSD-krav per 1. desember 2021, hvorav 19 knyttet til aktive operasjoner og 364 knyttet til oppdrag i avsluttede operasjoner. Basert på studien, inkludert intervjuer og undersøkelsessvarene mottatt fra medlemslandene, samt den globale trenden mot en bredere anerkjennelse av PTSD, forventes det at ytterligere PTSD-krav vil bli mottatt i nær fremtid.

Del IV beskriver studiemetodikken benyttet for å lage rapporten. Prosjektet ble ledet av Uniformed Capabilities Support Division, og besto av fageksperter fra hele sekretariatet, eksterne forskere og en psykiater. Det ble også opprettet en styringskomité bestående av seniorledelse fra sekretariatet og prosjektpartnere for å gi strategisk veiledning til prosjektet, i tillegg til et rådgivningsråd fra medlemslandene.

I tillegg ble det gjennomført flere orienteringer med alle troppe- og politibidragsytende land for å gi oppdateringer angående PTSD-studien og for å få tilbakemelding fra dem. Orienteringene inkluderte et innledende møte om PTSD-undersøkelsen som ble holdt i desember 2020, en presentasjon på møtet i Military and Police Advisers' Community i mars 2021 og en PTSD-workshop gjennomført i september 2021 med alle troppe- og politibidragsytende land.

Del V beskriver studiens hovedfunn, se

 • A (pkt 18-22) for prevalensrate, beskrivelse av tidsforsinkelse i diagnostisering av PTSD og underpunkt 3, som omtaler beregnet antall fremtidige erstatningskrav for PTSD; FN-sekretariatet regner med å motta mellom 754 og 1510 krav i nær fremtid, men sier at antallet kan være høyere.
 • B (pkt 23-28), som omtaler nasjonenes tilnærming til håndtering av PTSD-utfordringene.

  Del VI beskriver forslag til nytt rammeverk:

 • A. Rettidig behandling av erstatningskrav.
  • Punkt 29: Sekretariatet har beskrevet årsakene til stort etterslep i behandling av mottatte erstatningskrav i tidligere rapporter (se f eks A/74/809 pkt 21, og A/75/849 pkt 60). Dagens krav om behandlingstid på 90 dager etter mottak av all relevant dokumentasjon foreslås opprettholdt.Siden etableringen av Uniformed Capabilities Support Division under Office of Supply Chain Management i Department of Operational Support, har alle utestående og nylig mottatte PTSD-krav blitt gjennomgått. De fleste av de nåværende utestående PTSD-kravene er relatert til avsluttede operasjoner der ressurser for å avgjøre slike krav ikke er lett tilgjengelige.
 • B. Bærekraftig og hensiktsmessig tilnærming til kompensasjon av krav
  • Underpunkt 1 omtaler politikk og vedtatte bestemmelser
  • Underpunkt 2 (pkt 32) sier at Generalforsamlingen ikke har satt noen tidsfrister for medlemsstatene til å sende inn dødsfalls- og uførhetskrav til FN.
  • Underpunkt 3 beskriver administrative aspekter ved forslaget, herunder prosedyrer for behandling av krav, standarder og beviselementer, samt støttedokumentasjon og journaler.
  • Underpunkt 4 (pkt 40-42) omhandler budsjettmetodikk og finansieringskilde for erstatningskravene. Siden PTSD-diagnose kan fastslås først mange år etter årsaksopplevelsene, og det ikke kan hentes penger fra avsluttede operasjoner, må det på plass en finansieringsordning utenfor budsjettene til de fredsbevarende operasjonene.

  For å sikre ressurser til kompensasjon knyttet til PTSD-krav knyttet til avsluttede operasjoner og for å gjennomføre betaling innenfor tidsrammen som er gitt av generalforsamlingen, foreslås det opprettet et reservefond. Det foreslås også at midlene skal dekke erstatning for dødsfall og andre uførekrav (fysisk invaliditet) knyttet til avsluttede operasjoner. Erstatning for dødsfalls- og invaliditetskrav, inkludert PTSD, knyttet til aktive oppdrag vil fortsatt utbetales over det aktuelle oppdragets budsjett.

  • Underpunkt 5 omhandler forebygging og lindring av PTSD hos uniformert personell.

Del VII inneholder Generalsekretærens forslag til vedtak i Generalforsamlingen:

(a) Å ta til etterretning behandlingen av PTSD-krav i henhold til de etablerte prosedyrene for behandling av uførekrav godkjent av generalforsamlingen;

(b) Å godkjenne etableringen av et reservefond for erstatning for dødsfall og uførhetskrav, inkludert PTSD-uførhetskrav, relatert til avsluttede operasjoner;

(c) Å godkjenne et årlig gjentakende beløp som representerer 0,5 prosent av troppe- og politipersonellrefusjonskostnadene i budsjettene til de enkelte aktive fredsbevarende og spesielle politiske operasjoner, for å oppfylle finansieringskravene til reservefondet for kompensasjon knyttet til avsluttede operasjoner;

(d) Å fortsette betalingen knyttet til kompensasjonen for PTSD-krav fra budsjettene til de enkelte aktive fredsbevarende og spesielle politiske operasjoner.