GS-hjørnet: Minnedag, TEDTalk, ONUC og kirkeparade

GS-hjørnet: Minnedag, TEDTalk, ONUC og kirkeparade

Publisert av Siri Jørgensen den 10.10.22. Oppdatert 14.11.22.

Ukene 44-45Denne gangen dekker GS-hjørnet to uker. Jeg skal holde min TedTalk neste helg og da blir det nok litt armer og bein i og med at jeg skal gjøre noe jeg ikke har gjort før. Det blir spennende og vi skal legge ut litt mer kontaktinformasjon på dette. Det hele finner sted i Trondheim på førstkommende søndag.


I løpet av de siste fjorten dagene har jeg hatt møte med Forsvarets veterantjeneste for å gå gjennom søknadene våre med tanke på tildeling for 2023. Det er mye spennende som er meldt inn fra lokalforeningene, men det er også rom for å være mer innovativ. Som organisasjon må vi huske at vi jobber for alle veteraner og deres familier, og med det aldersspennet det er i dette må vi av og til tørre å bevege oss inn i områder som ikke er helt kjent. 


Kirkeparaden har også kommet på tegnebrettet og begynner å ta form. Sett av datoen
13. desember og møt opp i Akershus slottskirke klokken 1700.


Arbeidet med regjeringens tiltaksplan for veteranarbeid er også en sak som opptar oss om dagen. Forsvarets veteraninspektør hadde innkalt veteranorganisasjoner til et møte og gikk gjennom status i hans etablering av prosjektet. Det som er synd er at mange av departementene som skal være en del av den interdepartementale arbeidsgruppen (IDA) ikke vil ta ledelse innen områder hvor det er naturlig at de har dette. Et kjerneeksempel på dette er Helse- og omsorgsdepartementet som ikke vil ta på seg ledertrøya i arbeidsgruppen som skal se på helse. Dette er synd og planen kan fort bli oppfattet som forsvarstung, og dette krever at alle kommuniserer viktigheten av at IDA må fungere for at planen skal kunne få god effekt. Veteraninspektøren har sagt ja til at Politiets fellesforbund inkluderes, på lik linje med veteranorganisasjonene, i det løpende arbeidet med Tiltaksplanen. Jeg tror dette er en riktig beslutning og det er mange av oss som har tjenestegjort med politioffiserer i internasjonale operasjoner, og det er riktig av denne sektoren å sette fokus på anerkjennelse og ivaretakelse av sitt personell. Veteranorganisasjonene som deltar i arbeidet blir nå invitert inn i arbeidsgruppemøtene hvor gruppene skal avlegge status til Veteraninspektøren og det er et godt grep i denne prosessen.


Så hadde jeg besøk av to Kongo-veteraner forrige fredag, Ragnvald Falch og Halvor Løken. De hadde med bilder, film og en hel mengde dokumentasjon fra sin deltakelse i ONUC på tidlig 60-tallet. Det var en spennende formiddag og det er alltid gledelig å høre historiene fra veteraner og ikke minst hvordan det har gått i ettertid. Disse to var et levende bevis på at veteraner er en ressurs for samfunnet, og de fortsetter sin gjerning i en alder av over åtti.


Første søndag i november markeres Forsvarets minnedag. Dagen ble innstiftet i 2007 i Norge og er dagen for å hedre og minnes de som har mistet livet i Forsvarets tjeneste i og utenfor Norge. Det er mange som har gitt sitt liv under utførelse av tjeneste i Norge, og det er viktig at vi tar med oss denne dimensjonen i markeringen. Jeg snakket med mange etterlatte og de synes dagen har fått en fin og verdig form. Det er en dag til ettertanke og refleksjon, spesielt med tanke på den situasjonen ukrainerne står i hver eneste dag og de offer etterlatte i Ukraina opplever.


Markeringen av 11. november ble en forlengelse av Forsvarets minnedag, og trekker linjene tilbake til første verdenskrig hvor kamphandlingene på Vestfronten sluttet i den ellevte timen. Jeg markerte dagen på Vestre gravlund, hvor vi mintes våre falne kamerater.


Alle ga noe. Noen ga alt.Hilsen

Bjørn Robert


 

 

Ukene 41-42-43

På mandag i uke 41 hadde vi intern oppstart på arbeidet med NVIOs innspill til regjeringens tiltaksplan. I dette arbeidet har også Norges reservistforbund (NROF) bedt om å bli med. Det er viktig å se hvilke tiltak som kom gjennom handlingsplanen fra 2011 og oppfølgingsplanen fra 2014, og hvilke som er fullført og ikke. I tillegg må vi påse at det som fungerer blir videreført. Videre å se på veteranmeldingen fra 2020 og hvilke målsettinger regjeringen uttalte i denne. Det er en rekke bakgrunnsdokumenter som må leses for å finne status. Jeg har også hatt samtaler med personell fra politisektoren for å se på hvordan vi kan omfatte disse i våre innspill. Forsvarets veteraninspektør hadde også oppstartsmøte hvor alle aktører som er invitert inn i arbeidet deltok. Vi håper på en god og konkret plan. NVIO skal i hvert fall gjøre sitt.

Det har vært samling for de som går universitetsutdanningen ved Universitetet i Agder. Like før hadde jeg et møte med RVTS Sør som synes at utdannelsen bør tilbys andre grupper i samfunnet. Dette synes jeg er en god ide og det vil kunne bringe nye ideer inn i vårt kameratstøttearbeid.

I løpet av perioden har jeg deltatt på en medaljeutdeling i Drammen hvor seks veteraner fikk Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. Jeg pratet en del med en som hadde tjenestegjort i UNEF og det var en stolt veteran som endelig mottok sin anerkjennelse. Jeg ser det har vært flere seremonier og det er viktig at vi får varslet Forsvaret om de som ennå ikke har fått sin rettmessige anerkjennelse, og jeg oppfordrer alle som vet av noen som ikke har fått dette om å melde disse inn til Forsvaret.

Gamingprosjektet ruller og går. Neste turnering er 13-15 januar 2023. Vi har allerede invitert veteranorganisasjonene i Norden til å delta. Det kommer mer informasjon ut etter hvert. Jeg har hatt møter med avdelinger i Forsvaret for å se på mulighetene for samarbeid rundt gaming og digitale løsninger, og sender en oppsummering til sjef Forsvarsstaben denne uken.

Så har vi startet en ny sesong med podcaster og den første som kom ut satte FN på dagsorden. NVIO stilte spørsmålet om FN har utspilt sin rolle til tidligere sjef for UNFICYP, generalmajor Kristin Lund og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Stian Kjeksrud. Det ble gode diskusjoner mellom de to, så ta gjerne på hodetelefonene og hør hva de har å si.

Kirkeparaden er under planlegging og det er bare å sette av 13. desember på ettermiddagen. Mer informasjon kommer når programmet blir mer klart.

Jeg hadde et møte med FD V vedrørende FNs erstatningsordning og fikk en god gjennomgang på statistikk og de utfordringer FD har i prosessen. Jeg fremholdt at det er viktig at FD er mer dynamisk i sin oppdatering om prosessen, og tok samtidig opp til diskusjon hvilke utgifter NVIO mener at FD bør dekke ved fremskaffelse av spesialisterklæringer. Vi er uenige i FDs tolkning av dette og har sendt et skriv hvor vi mener at utgifter til reise og kost bør dekkes gitt en reisetid som bør defineres ut fra et rimelighetsperspektiv. Avgjørelsestempoet i FN er ikke høyt og kravene til dokumentasjon fra FN er noe annerledes enn i Norge, dette er noe FD jobber med for å få oversendt alle søknader så snart som råd er.

Onsdag 26. oktober ble Øystein Wemberg takket av som generalsekretær i SIOPS. Det har vært interessant og lærerikt å jobbe sammen med Øystein. En real kar som nå går videre. Jeg vil takke for samarbeidet og samtidig ønske Kjetil Bragstad velkommen på nyåret.

Forbundsstyremøte har vedtatt en foreløpig fordeling av midler for første halvår 2023. Vi har ennå ikke mottatt fordelingen fra Forsvarets veterantjeneste, men styret mener det er viktig at de som har arrangementer i første halvår får et forhåndstilsagn slik at lokalforeningene kan starte planleggingen. Forbundsstyret har også startet arbeidet mot ledersamling og landsmøtet i april til neste år. Saker som styret mener bør tas opp er allerede i prosess, og etter hvert som invitasjonen kommer ut til lokalforeningene regner jeg med at det kommer mange gode innspill herfra også. Midt i møtet kom fire av veteranene som gikk i Nansens fotspor over Grønland og leverte en sjekk på 100 000 kroner til Stiftelsen veteranhjelp. Et viktig bidrag til et viktig arbeid.

Alle har rett til å ha egne meninger, men ikke egne fakta.


Hilsen
Bjørn Robert


Ukene 38-39-40

Deltakelse på avslutningssamlinger og gjensynstreff har fortsatt. Det er alltid like spennende å møte personellet som har tjenestegjort for Norge i en operasjon i utlandet. I uke 40 hadde jeg gleden av å møte de som hadde vært i Litauen som en del av eFP IX. Den store snakkisen her er at de er den første kontingenten fra eFP som ikke har veteranrettigheter etter definisjonen gitt gjennom forsvarsloven. De føler seg litt glemt og lite ivaretatt i et oppdrag som gjennomføres under en operasjonsplan gitt av NATO. Jeg er ikke i tvil om at veterandefinisjonen må diskuteres og at Norge ser på hvordan vi ivaretar personellet på best mulig måte.

Så har jeg hatt en evaluering av gamingturneringen vi gjennomførte i september. Vi strakk nok gjennomføringen over et tidsrom som ble for langt. Dette skal vi endre ved neste gjennomføring. Vi fikk i løpet av turneringen forespørsel fra personell i Norden om vi kunne se på muligheten for at de fikk delta. Selvfølgelig er det en mulighet. Neste turnering kommer i januar 2023.

 Mandag i uke 39 var det oppstart på en ny samling i regi av Nest steg. Halvparten av de som deltok har bakgrunn fra Forsvaret og det er mye intops-erfaring i gruppen. Nytt denne gangen var at to svensker med tilsvarende bakgrunn deltok, noe som viser at programmet har spredd seg ut over Norges grenser. Dette er et viktig bidrag for å markedsføre veteraner og veteraners kompetanse. Dette er et givende samarbeid og vi bygger gode nettverk som vi kan bruke i vårt videre arbeid.

På tirsdag og onsdag var det NORDEFCO-konferanse innen veteranfeltet. Det nordiske forsvarssamarbeidet er viktig og vil bli enda viktigere med NATO-utvidelsen. Jeg har tidligere skrevet om konferansen og en del av det som ble presentert fra forskningen og dette gir oss god innsikt i en del av utfordringene, og det viktige nå er å få gjort noe med disse utfordringene.

Utfordringene skal bringes inn i arbeidet med tiltaksplanen for ivaretakelse av personell og deres familie før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. På slutten av uke 40 fikk jeg oversendt mandatet og arbeidet skal ledes av Forsvarets veteraninspektør, men det skal være et stort innslag at etater fra de syv andre departementene som er involvert i budskapet om tiltaksplanen. Tiltakene skal være konkrete og angi ansvarshaver, samtidig er det et ønske om å se på mulighetene for at de treffer andre samfunnsutfordringer. Områdene som i første rekke skal dekkes er helse, familie, veteraners kompetanse, forskning og utvikling, og kommunikasjon. Jeg har sendt invitasjon til våre lokalforeninger om å delta og håper på mange gode innspill. Utkast til planen skal overleveres den interdepartementale arbeidsgruppa IDA gjennom Forsvarsdepartementet inne 31. januar 2023.

Så kom forslag til statsbudsjett og det står en del om veteranarbeid i budsjettet. Det er ingen endringer fra tidligere års budsjett, og jeg er litt undrende på hva det konkrete resultatet blir tildelingsmessig når politikerne snakker om tildeling på tilsvarende nivå som tidligere. Alt avhenger av hvordan man legger regnestykket og hvilke faktorer man legge inn, da kan nivå bli forskjellige og som oftest blir det en redusert kjøpekraft. I og med at arbeidet med tiltaksplanen er satt i gang tror jeg det blir vanskelig med de store politiske løft i 2023 da vi ikke har et politiskdokument, tiltaksplan, som vi kan henge de økonomiske behovene opp mot.

Fredag morgen hadde jeg møte med sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter. Jeg presenterte NVIO og hva vi jobber for og med. I tillegg hadde vi gode diskusjoner om en del av det som opptar oss. Et tema jeg vil ta opp her er utfordringene med å nå eller finne veteranene etter at GDPR-lovgivningen kom. Det å finne personell har blitt vanskelig også i det offentlige, og det store spørsmålet er hvordan vi skal kunne gjøre dette samtidig som vi holder oss innenfor loven. Han kom der opp med noe jeg tror kan være en ide å gå videre med og det er arbeidet med Forsvarets minside.no. Her skal det være en underkategori som går mot veteraner og jeg sa at NVIO er klare for å diskutere funksjonalitet under dette.

I denne perioden har vi hatt to gratulanter med runde dager: NVIO avd Troms feiret 30-årsdag 1. oktober og NVIO avd Asker og Bærum feiret 20-årsdag 8. oktober. Gratulerer til begge to, takk for deres innsats og lykke til videre med utvikling av lokalforeningene.

Gjør rett – frykt intet.

Hilsen

Bjørn Robert