GS-hjørnet: veteranbegrep, rettigheter og Ukraina

GS-hjørnet: veteranbegrep, rettigheter og Ukraina

Publisert av Siri Jørgensen den 06.05.24.

Ukene 15-16-17-18 

 

Det har ikke vært rolig etter påsken, og det har kanskje hjulpet på i påvente av at varmen skulle komme og tine oss opp etter vinteren. 

 

Jeg startet 9. april med et møte med sjefen for Forsvarets personell- og vernepliktssenter, oberst Pål Svarstad. Etter at veterantjenesten ble underlagt FPVS synes jeg det er enda viktigere å ha kontakt med denne funksjonen. NVIO var ikke enig i overføringen av FVT til FPVS, men når det er gjort må vi sikre at tjenesten ivaretar de interessene de skal innen veteranfeltet. 

 

Senere denne uken hadde jeg møte med arbeidstakerorganisasjonene, NROF og SIOPS. VI har blitt enige om at dette er en arena vi skal utvikle slik at vi ivaretar interessene til de som blir deployert til operasjoner i utlandet. Her er det viktig at vi greier å lære av de feil som er gjort tidligere og at vi unngår å gjøre de samme feilene på nytt. 

 

Det har vært mange gjensynstreff og avslutningssamlinger. Jeg synes det er viktig å være til stede på disse, uavhengig av størrelse, da det er en arena for å fortelle hvorfor vi mener at det er nødvendig med veteranorganisasjonen som driver interessepolitisk arbeid – og i den sammenheng hvilke saker vi jobber. Dette gir gode diskusjoner og avklarer mye for de som ikke følger saken til daglig. 

 

Så kom Regjeringens forslag til langtidsplan for videreutvikling av Forsvaret fram mot 2036. Det var gledelig å se at de har brukt en og en halv side for å beskrive veteranfeltet. Dette skyldes nok arbeidet med tiltaksplanen, med også at NVIO og SIOPS jobber aktivt opp mot det interessepolitiske feltet for å gjøre beslutningstakerne oppmerksom på områder vi mener kan forbedres. En sak som har skapt en del diskusjon i ettertid er påstanden om at nå kan flere kalle seg veteran. Jeg har kommentert på dette, og dette utsagnet kom i Stortingsmelding 34 (2008-2009) slik at dette er ikke nytt. Det som er viktig er at NVIO skal være med å sikre at rettighetene som er opparbeidet innen veteranfeltet ikke blir utvannet. På høringen 18. april gjentok jeg dette sammen med NVIOs tilbud til Regjeringen om å tilby Ukraina støtte i oppbyggingen av veteranarbeid i nasjonen. 

 

Det siste ble også stemt over i Utenriks- og forsvarskomitéens behandling av Nansen-programmet til støtte for Ukraina. NVIOs forslag ble stemt fram av alle partier i komitéen, med unntak av FrP. Dette viser at vi blir hørt og at vi bare må stå på videre for å få gjennomslag, selv om det tidvis føles som en seig oppoverbakke. Nansen-programmet blir også hovedtema for NVIOs debatt under Arendalsuka. 

 

Etter høringen på Prop. 87 hadde jeg en prat med Forsvarets veteraninspektør om bruk av tilskuddsmidler til betaling av husleie til veteranhus. Jeg tror ikke vi går i en bærekraftig retning da kjøpekraften på tilskuddsfeltet ikke stiger i samme grad som husleieprisene. Her trengs det etter min mening klarere føringer slik at vi ikke går oss inn mot mindre midler til aktivitet. 

 

En spennende torsdag ble avsluttet på People´s hvor Kjetil Bragstad fra SIOPS og jeg var invitert til å snakke om hva deltakelse i krigslignende operasjoner gjør med en. Det var en spennende opplevelse og jeg følte at Kjetil og jeg hadde et fint innlegg. Dette gjør vi nok gjerne igjen! 

 

Så fikk vi trivelig besøk i sekretariatet fra den franske fenriken Emiliè. Huns skriver en oppgave om ivaretakelse av personell og ville høre NVIOs tanker og idéer på dette. Dette var rett i forkant av Balkan-jubileet som fant sted 26. april. 

 

Jeg vil rette en stor takk til Veteraninspektøren og hans stab for en vel planlagt og gjennomført markering, BRAVO-ZULU! NVIO har hatt fokus på Balkan de siste par månedene og jeg skal ikke gjenta noe av dette. Det var en fin dag, jeg måtte mange jeg hadde tjenestegjort sammen med og fikk gjenopplevd historier og gjenoppfrisket noen som jeg hadde glemt. En fin dag terminerte rundt midnatt. 

 

Så kom våren og temperaturen til Østlandet og sist uke har det blitt grønnere og grønnere, og jeg avsluttet uken med det månedlige møtet med SIOPS. Mange gode diskusjoner og idéer hvordan vi i fellesskap kan jobbe bedre for veteranene og deres familier. 

 

 

Gresset er alltid grønnere der du vanner det! 

 

 

Hilsen 

Bjørn Robert 

 

 


 

  

Ukene 12-13-14

 

Det har vært mye etterarbeid etter ledersamlingen i ukene som har gått. Det å samle tanker og idéer i en oppsummering etter en kreativ dugnad med over femti mennesker er både spennende og inspirerende. Alt fra ledersamlingen er nå sendt ut og her har organisasjonen mange god tanker for å gå en god fremtid i møte hva gjelder veteranarbeid.

 

Vi har presentert en ny samarbeidspartner, Ett slag av gangen, en organisasjon som gjennom golf jobber for å hindre utenforskap og bedre psykisk helse – med en runde på atten hull får man også dagens antall av skritt også. Gjennom dette samarbeidet kan de som kommer inn i målgruppen få gratis kurs og låne utstyr slik at man kan komme i gang. Jeg begynte med golf for litt under to år siden etter at kjæresten ga meg kurset i bursdagsgave, og må si at jeg har blitt meget positivt overrasket over hvor sosial sporten er. I tillegg er det en fin arena for frisk luft, mestring og gode gåturer. Jeg blir neppe den nye Viktor, men det er heller ikke et oppnåelig mål.

 

Samme dag som Anita og jeg hadde møtet med Ett slag av gangen gikk vi rett over til Stortinget og møtte lederen i Arbeids- og sosialkomitéen, Freddy André Øvstegård (SV). Vi snakket om NVIO og våre målsettinger, og kom også inn på saksbehandlingstiden og -prosessen i Statens pensjonskasse. Å få ned saksbehandlingstiden var et av innspillene fra NVIO til Regjeringens tiltaksplan. Vi fikk ikke tiltaket inn i planen, men det betyr ikke at vi har sluppet målsettingen. Vi hadde en god dialog og det ble notert godt på begge sider, så får vi bare fortsette den viktige jobben med å påvirke våre folkevalgte i den retning vi mener er til beste for veteranene og deres familier.

 

Planlegging av Arendalsuka er sammen med de andre forsvarsrelaterte organisasjonene som står bak Forsvars- og sikkerhetspolitikkens hus går videre og vi har hatt et møte i perioden hvor finjusteringen i tematikk og timing har blitt gjort. NVIOs stand er bestilt, vi kommer til å ha en paneldebatt på onsdag med et eget tema i tillegg til alle temaene vi skal ha sammen med de andre organisasjonene. Satser på at vi er ute med temaet i løpet av uken som kommer, og at vi da må jobbe oss inn får å få de beste debattantene.

 

April måned er viet til Balkan og feiringen som finner sted på Akershus festning 26. april. Fra slutten av mars, den 24 og fremover i perioden har tre operasjoner fra Kosovo-tiden hatt sin 25-årsmarkering; Operation Allied Force og Operation Joint Guardian som var luftoperasjoner som la mye av grunnlaget for KFOR, videre Allied Harbour som var en støtteoperasjon for å hjelpe albanske myndighetene med flyktningestrømmen som oppstod i lys av konflikten i Kosovo.

 

Jeg har også lagt ute et innlegg om møtet med de Norsk-Koreansk venneforening. For en livsglød og positiv innstilling hos de to som var innom sekretariatet. Det hele må beskrives som et fantastisk lysglimt i hverdagen. NVIO skal løse oppdraget med bekransning av minnesmerket over Korea-veteranene og vi gjør det med stolthet.

 

Så kom den lenge etterlengtede langtidsplanen for Forsvaret. Uavhengig av politisk farge er dette noe av det mest positive som har kommet på utviklingen av Forsvaret på laaaaaang tid. På frivillighetssiden og veteransiden ble jeg positivt overrasket at det ble brukt så mye plass og beskrevet så mange tiltak som ønskes iverksatt av regjeringen. Vår jobb videre blir å følge opp at intensjonene omsettes i handling og det skal vi gjøre i årene som kommer.

 

Løfter kan skaffe deg venner, men det er gjerningene som pleier vennskapet og gjør at det varer.

 

 

Hilsen

Bjørn Robert

 

 

Ukene 09-10-11

 

Det går mot påske og det er på tide å runde av første kvartal. Det som er trist er at krigen fremdeles raser i Ukraina og det er vel ikke mange signaler på at denne er over med det første. Jeg vil takke alle som bidrar til å støtte Ukraina og det ukrainske folket i deres kamp for frihet og demokrati.


Dette bringer meg over på Nansen-programmet som gikk gjennom statsråd og som var tema for høring i Utenriks- og forsvarskomitéen 29. februar. NVIO har grepet fatt i det som står om veteranarbeid i stortingsmeldingen og fortsetter der vi startet da vi stilte spørsmål til forsvarsministeren høsten 2022 om Norge burde tilby Ukraina støtte i veteranarbeidet. Når man nå hører at den ukrainske befolkningen mister troen på egen regjerings oppfølging av landets veteraner er det helt klart for meg at dette er noe NVIO kan bidra til. NVIO jobber med tematikk til Arendalsuka og dette programmet er satt opp som et av våre mulige hovedtemaer for paneldebatt.

 

To dager før ble jeg intervjuet av NRK Sogn og Fjordane om manglende dekning på etablering av kommunale veteranplaner på Vestland. Det er synd at vi etter ti år med dette på agendaen enda ikke er kommet i mål. Det er også viktig å revidere de planene som ble etablert på et tidlig stadium. Innslaget på radioen ble fulgt opp av en artikkel på nettsiden og det viser at NVIO får dekning på en del av de politiske sakene vi løfter.

 

1. mars hadde jeg et møte med Folk og forsvar og SIOPS. Vi er i prosess med å lage et «Etter-jobb-seminar» på People’s i Oslo. Tematikken blir ivaretakelse av veteraner, og seminaret finner sted 18. april. Følg med på våre sosiale plattformer for mer informasjon.

 

Mandag 4. mars var det 60-årsjubileum for etableringen av UNFICYP på Kypros. Norge har hatt to kvinnelige styrkesjefer på øya og i anledning jubileet har NVIO laget en podkast med generalløytnant Ingrid Gjerde som nå sitter som sjef i Forsvarsstaben. I podkasten snakker hun om oppdraget, men hun kommer også inn på resten av sin karriere og familielivet til en veteran. Du finner denne på www.nvio.no

 

Dagen før regjeringens tiltaksplan ble lansert, 4. mars, hadde jeg et møte med Bård Hoksrud og Morten Wold, begge to sitter i helse- og omsorgskomitéen. Bård sa til meg en gang at hvis man skal få en politiker til å ta fatt i en sak, må det koste ikke å gjøre det. Denne gangen utfordret jeg han til å si meg hva vi bør løfte fram på veteranfeltet i lys av hans tidligere uttalelse. I mitt stille sinn hadde jeg selvfølgelig med meg nedleggelsen av en del plasser innen det private tilbudet innen psykiatri som en konsekvens av regjeringens omskriving av fritt behandlingsvalg. Hans svar var at det på enkelte områder ikke blir for dyrt før det er for sent. Det er det som ofte er synd i arbeid rundt ivaretakelse, det må ofte gå galt før man får godt nok fokus på tematikken.


Så ble regjeringens tiltaksplan for det videre veteranarbeid lansert 5. mars. Her har vi sammen med SIOPS kommet med en fellesuttalelse i tillegg til at vi har gått inn i en del konkrete områder hvor NVIO fikk gjennomslag for. Dette er dekket i en egen sak på sosiale medier, samt under «NVIO mener» på nettsiden vår. NVIO er godt fornøyd med mange av tiltakene, men den store svakheten ved planen er at den ikke er ressurssatt. Dette gjør at vi må følge den opp gjennom alle budsjettprosessene i årene fremover.

 

Midt opp i dette ble NVIO avd Haugaland 35 år 5. mars. Lykkeønskninger er sendt og jeg ser fram til de neste årene med dere.

 

Videre ble NVIOs innspill til statsbudsjettet for 2025 sendt avgårde 8. mars slik at regjeringen kunne ha det på bordet da de startet arbeidet med neste års budsjett 12. mars. Vi får se hva som kommer ut av dette men jeg regner med at vi stiller på høring til høsten.

 

Så har NVIO hatt et møte med Statens pensjonskasse. Dette er et ledd i kompetansebyggingen for å forstå lovverket og prosessene bedre. I tillegg skal NVIO dekke posisjonen med et styremedlem med varamedlem inn i klagenemda de neste fire år. Vi har ikke fått tilbakemelding på nomineringene enda, men regner med at dette er like rundt hjørnet.

 

Folk og forsvar hadde sitt årsmøte 13. mars. Jeg vil takke Trude Marie Nilsen for jobben hun har gjort og ønske Per Olav Vaagland lykke til som om varamedlem i organisasjonen. Folk og forsvar er en viktig paraplyorganisasjon som arbeider med å spre kunnskap om forsvars- og sikkerhetspolitisk spørsmål. Jobben er med å skape forsvarsvilje og denne må bygges sterkere i disse tider.

 

Ledersamlingen i NVIO fant sted 16.-17. mars på Gardermoen. Her var ca 60 ledere på mange nivå representert. Jeg vil trekke fram god stemning og vilje til å lufte tanker og ideer til felles beste og for å ta NVIO inn i fremtiden. En del av tematikken var forberedelser for neste års landsmøte, og blir saker vi skal jobbe med videre ut over året. «NVIO skal være den mest relevante og ledende veteranorganisasjonen for veteraner og deres familier» - det er noe å strekke seg etter.

 

Helt til sist vil jeg ønske dere alle en fredfull og god påske.

 

 

Hilsen

Bjørn Robert


Ukene 04-05-06-07-08

 

Hei! Det er en stund siden jeg har vært innpå, men her er jeg igjen.

 

Uke 4 startet med nominering av NVIOs kandidater til Klagenemda for krav om erstatning og kompensasjon for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner. Vi har ikke mottatt svar fra Forsvarsdepartementet ennå slik at jeg er ikke sikker på om kandidatene våre er akseptert. Dette er viktige posisjoner og som organisasjon skal vi også bruke personellet til å heve institusjonskompetansen på fagfeltet.

 

Så gjennomførte Anita hennes første samling med kameratstøttelederne. Jeg var oppom et lite døgn, og jeg ser at vi har en gruppe motiverte kameratstøtteledere som er med på å sette kursen for fremtiden. Vi må utnytte kompetansen vi har internt og så må vi lære av andre, så må vi bygge et sterkt nettverk som kan være til stede for veteranene og deres familier.

 

Det har vært en del hjemkomster i perioden, og jeg vil trekke fram hjemkomstparaden til eFP 2. februar. Dette var første gang Forsvarets medalje for internasjonal tjeneste ble utdelt og det var stolte medaljemottakere under paraden. Med anerkjennelse og respekt til alle som har kommet hjem i perioden – dere har gjort en fantastisk jobb!

 

Etter et møte mellom presidenten i NVIO og styreleder i SIOPS har organisasjonene institusjonalisert månedlige møter for å orientere hverandre om arbeidet som gjøres, men ikke minst hvordan vi kan jobbe bedre sammen – ikke minst på det interessepolitiske feltet.

 

Så hadde jeg første møte med ny sjef Forsvarsstaben, generalløytnant Ingrid Gjerde, i uke 5. Vi diskuterte veteranarbeid i stort og jeg la fram vår skepsis til måten veteranarbeid er organisert i Forsvaret. Videre tok jeg opp at vi ser et behov for at Forsvaret utarbeider en strategi for veteranarbeidet og hvordan de ser for seg samarbeidet mellom etaten og veteranorganisasjonene. Tankene og ideene ble (godt) mottatt og jeg tar dette med meg videre.


Samme uke hadde forbundssekretæren og jeg et interessant møte med Peter Frölich (H), stortingspolitiker og en som jobber mye dugnad for å støtte Ukraina i deres forsvarskamp. Støtte til Ukraina er et tema NVIO tok opp med forsvarsministeren høsten 2024, uten at vi har hørt mye konkret om hva regjeringen tenker om dette. Jeg ser helt klart at modellen for veteranarbeid, med kameratstøtte, er noe NVIO kan bidra med som del av Norges støtte til Ukraina. Vi tar opp dette med jevne mellomrom og får se om vi får hull på byllen.

 

NVIO har et samarbeid med CODEX advokatfirma og i uke 6 hadde vi det årlige samarbeidsmøtet. Firmaet er genuint interessert i veteranarbeid og selv om man ikke ønsker at en sak skal gå så langt at man må ha advokatbistand er det viktig at vi har slike samarbeidspartnere.

 

Nettbutikken vår ble fjernet for en god stund siden. Jeg har møter med en leverandør for å se på mulighetene til å kunne tilby en slik tjeneste igjen, men at omfanget og kvaliteten på produktene skal være slik at dette er interessant. Vi kommer til å vise noen av tekstilproduktene på årets ledersamling.

 

A4+, gutta boys som kjørte Africa Eco Race (Paris-Dakar) har kommet tilbake til Norge og jeg hadde møte med én av de. Han fortalte om en spennende opplevelse, men dessverre også en brå stopp etter at han ble påkjørt av en firehjuling og måtte evakueres til sykehus. Her er det mange gode historier, alt fra reiseskildringer, til planlegging av noe ukjent og hvordan man forbereder seg. Si fra hvis vi skal formidle kontakt for et foredrag.

 

Som tidligere nevnt er det Balkan-markering 26. april i år. Sjekk hjemmesiden www.nvio.no/balkan - her vil du finne mye stoff om Norges periode på Balkan fra 1992 til 2020. Vi kommer til å fokusere på denne perioden i mye av vår kommunikasjonsvirksomhet, så her er det bare å følge med. Det blir podkaster, temanummer i Veteran og i tillegg kan den enkelte sende inn personlige hilsninger.

 

Slutten av uke 7 gikk med til forbundsstyremøte hvor årets veterankommune ble kåret. For 2023 er det Horten kommune som kan smykke seg med denne tittelen. Dere gjør et veldig godt arbeid for veteranene og deres familier, vi sier tusen takk og ser fram til samarbeidet videre. Årets lokalforening ble også kåret, men denne blir ikke avslørt før på ledersamlingen.

 

Jeg har tidligere skrevet at Norge har presidentskapet i Board of Nordic Veterans’ Federation og mandag i uke 8 møtte vi i Stockholm, for første gang under norsk ledelse. Et av hovedtemaene var å få underskrevet strategien for det videre arbeidet, og et viktig punkt i dette er hvordan vi fra nordisk hold kan støtte Ukraina i å bygge opp en god veteranivaretakelse. Her har vi mye kompetanse som kan komme andre til gode.

 

Ledersamling er nevnt og denne finner sted 16.-17. mars. Jeg ser fram til gode diskusjoner om hvordan NVIO skal fortsette utviklingen slik at vi kan jobbe best mulig for veteranene og deres familier.

 

 

“Det viktigste er ikke å nå ut til folk, men å nå inn til folk.”

 

 

Hilsen

Bjørn Robert

 

 

Illustrasjonsfoto: Torbjørn Kjosvold/En norsk soldat står vakt ved minnesmerke om slaget på kosovo-sletta i 1389.

Ukene 01-02-03

 

Jeg får starte med å ønske dere alle et riktig godt nytt år, selv om vi er tre uker inn i året allerede. Mye har dreid seg om været rundt i Norge disse ukene, men jeg kan love dere at vi i sekretariatet er på og tar snø og vær etter arbeidstid.

 

Vi startet året med Anita Granlis oppstart som kameratstøtteansvarlig i sekretariatet. Hun er presentert tidligere, og de som jobber innen kameratstøtte vil høre mye fra henne. Første møte for mange vil være kameratstøtteledersamlingen kommende helg på Bæreia.

 

Dagen etter oppstart ble Anita med i et møte med RVTS S (Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). RVTSene er viktige samarbeidspartnere for NVIO og vi har derfor kontinuerlig kontakt og diskusjoner i disse foraene.

 

Som mange av dere har fått med dere er det en del personell som har forlatt sekretariatet gjennom 2023. Med et relativt nytt mannskap er det viktig å sette felles kurs og vi startet 2024 med å ha et internseminar 8. januar for å stake ut kursen for vårt arbeid. Dette leder også inn mot ledersamling som NVIO skal ha 16.-17. mars på Gardermoen. Det er viktig at vi fanger opp strømningene i lokalforeningene og i veteranpopulasjonen slik at vi kan legge grunnlaget for at forbundet skal kunne anerkjenne og ivareta veteranene og deres familier på best mulig måte. To saker som står på agendaen for ledersamlingen, er kåring av årets veterankommune og årets lokalforening i NVIO. Sekretariatet går gjennom innsendte forslag og vurderer lokalforeningene opp mot kriteriene og dette legges frem for forbundsstyrets vedtak i februar.

 

Så har dere sikkert sett at et av våre æresmedlemmer, Lorentz Boxaspen, har gått bort. Jeg representerte NVIO i hans bisettelse 11. januar og det var en verdig og fin avslutning for en hedersmann. Vi lyser fred over hans minne.

 

Kompetansemiljø for veteransaker ved NAV/Elverum inviterte NVIO og SIOPS til seminar i Oslo, og dette ble gjennomført i SIOPS’ lokaler 11. Januar. NKMV  er en viktig samarbeidsaktør for NVIO, gjennom sitt landsdekkende arbeid og sin spesialisering på veteranspørsmål. Dette er en ressurs som har vist at det er mulig å bygge opp et sentralt kompetansemiljø som kan understøtte vår spesifikke yrkesgruppe, og det er derfor viktig for NVIO at vi opprettholder en god relasjon til kontoret.

 

Jeg har hatt en prat med Forsvarets veteraninspektør rundt retningslinjene for veterantreffene som NVIO arrangerer på vegne av Forsvaret. Disse har vært under revisjon en tid nå, og vi forventer at reviderte vedtekter kommer ut før februar. Disse må operasjonaliseres og jeg tror det er rom for oss til å følge opp retningslinjene bedre.

 

Det interessepolitiske arbeidet innen veteranarbeid er, etter min mening, mye preget av å løpe etter og forsøke å forbedre forhold som burde vært på plass før nasjonen sendte personell til tjeneste i operasjoner utenfor Norge. Det forteller meg at forarbeidet ofte har hatt et potensial for forbedring. Av den grunn inviterte NVIO de største arbeidstakerorganisasjonene for militært personell, BFO og NOF, reservistforbundet NROF og SIOPS til et sonderingsmøte 18. januar for å se om vi kan jobbe tettere sammen i saker som har med ivaretakelse av personell å gjøre. Møtet ble positivt mottatt av alle sammen, og vi skal møtes en gang i kvartalet for å se på saker av felles interesse, både for å sikre bedre ivaretakelse før, men også forsøke å få på plass det som ikke er på plass i ivaretakelsesdomenet.

 

Forrige uke ble avsluttet med et besøk hos Livslosen på Lovisenberg sammen med Anita. Livslosen er et landsdekkende tilbud til den som er i en livskrise og strever med selvmordstanker. Vi tenker at Livslosen kan være en god samarbeidspartner i kameratstøttearbeidet og kommer til å jobbe med å få på plass dette slik at de blir en del av verktøykassen til kameratstøtterne.

 

Ellers er det tid for årsmøter i lokalforeningene. Dette er nok den viktigste milepælen i en frivillig organisasjon for å oppfylle kravene rundt de demokratiske prinsippene innen frivilligheten. Jeg ber dere alle påse at dette kommer på plass da demokrati er noe alle veteraner har vært ute og forsvart gjennom sin tjeneste. 

 

Så vil jeg minne om Balkanjubileumet som Forsvaret skal feire 26. april i år. Vi har ikke fått detaljer rundt feiringen, men fra NVIOs side kommer vi til å bygge opp mot jubileumet, så følg med på alle våre sosiale kanaler for å ta del i dette.

 

NVIO avdeling Salten fylte 15 år 15. januar – jeg gratulerer så mye. Tusen takk for alt arbeidet dere gjør!

 

 

“Be mindful. Be grateful. Be positive. Be true. Be kind.”

 

 

Hilsen

Bjørn Robert

 

 

 

Ukene 47-50 

 

Jeg startet uke 47 med et møte med sjefens for Forsvarets høgskole. I og med at de har et forskningsprogram som retter seg inn mot veteranforskning er de en viktig samarbeidspartner. VI snakket om arbeidet til Nicklas, vår danske veteran og arbeidet hans i å se på nordiske veteraners livsløp, og at vi begge etterlyser aktivitet i Forum for veteranforskning. Jeg har i etterkant av møtet skrevet til Forsvarsdepartementet for å få status på forumet. 

 

Dagen etter hadde jeg besøk av Bjarne Berner, også han dansk. Han ville diskutere noen ideer rundt å støtte Ukraina med tanke på etablering av veteranarbeid. Denne ideen skal vi ta med inn i det nordiske veteransamarbeidet og vi skal også se om dette kan være noe som kan tas inn mot NORDEFCO, det nordiske forsvarssamarbeidet. 

 

Lørdag i uke 47 var jeg på boklansering på Hadeland, i forbindelse med boken til Cato Bunkholdt om veteraner fra Hadeland. En interessant bok som forteller historien om menneskene fra Hadeland som har reist ut i internasjonale operasjoner. Det var en artig formiddag hvor jeg møtte mange veteraner, noen jeg kjent fra før og noen nye trivelige bekjentskaper. 

 

Tirsdag 28. november ble studien om veteranfamilien (VEFAM) lagt frem, og jeg var bedt av Nasjonalt kunnskapssenter om vold, og traumatisk stress (NKVTS) om å kommentere på studien. Som jeg sa var det ikke funn som overrasket oss, da dette er noe NVIO har forfektet lenge. Fordelen nå er at vi har forskningsbasert argumentasjon. Som et resultat av mine kommentarer ble jeg invitert til P2/Ekko sammen med forskningslederen for å gi våre kommentarer til lyttere. 

 

I slutten av november hadde jeg en formell prat med Forsvarets veteraninspektør. Vi prater godt sammen til daglig og ellers når ting dukker opp, men det er alltid greit å gjøre dette innimellom på planlagt vis. Dette gjør at vi kan dekke flere saker og gå mer i dybden, når det er satt av tid til dette. Jeg setter pris på samtalene med Morten og selv om vi er uenige på en del områder har vi alltid en god tone. 

 

Mandag i uke 49 startet med Veteranforum på Bæreia. Denne gangen var det 10 organisasjoner som møtte. VEFAM-studien sto mye i fokus, og det er ikke tvil at familiedimensjonen er noe som kommer til å bli vektlagt i større grad når man snakker om veteranarbeid i fremtiden. Det har tidvis vært reist spørsmål om hensikten med forumet og organisasjonene har utfordret inspektøren til å gi sitt syn på dette ved neste gjennomføring. I tillegg ønsker vi at forsvarssjefen besøker forumet. Forumet ble avsluttet tirsdag med den kjente julelunsjen hvor statssekretær Aanerud representerte forsvarsministeren. 

 

På ettermiddagen hadde jeg møte med lokalforeningene Aust-Agder og Kristiansand og vi har startet oppdraget med å planlegge NVIOs deltakelse på Arendalsuka i 2024. Den største utfordringen blir politisk tematikk og å finne noe som fenger deltakerne på dette arrangementet. Her er vi åpne for innspill og det er bare å sende meg en mail. 

 

Torsdag 7. desember takket vi av Anders Aks og ønsket han lykke til i studiene. En tid er forbi og 1. januar 2024 skal Anita Talåsen Granli bekle stillingen som kameratstøtteansvarlig i sekretariatet. Den første store agendasaken for henne vil være kameratstøtteledersamlingen på Bæreia 26.-28. januar. Invitasjonen er sendt ut og jeg gleder meg til å møte deltakerne i slutten av januar. 

 

Også i år var NVIO invitert på utdelingen av Nobels fredspris. En sterk opplevelse å høre et tvillingpar som ikke har sett sin mot på åtte år, takke på vegne av moren for tildelingen av prisen. Narges Mohammadi fikk prisen for sin modige kamp for frihet og menneskerettigheter gjennom tre tiår i Iran. Hun sitter fengslet, og hennes skjebne er meget uviss. 

 

På Luciadagen hadde presidenten og jeg et møte med nestlederen i styret og generalsekretæren i SIOPS. Vi diskuterte samarbeid oss imellom og kommer til å ha oftere møter for å se på områder av felles interesse. Vi starter opp i januar og satser på at vi har en time eller to i måneden hvor interessepolitikk settes på dagsorden. 

 

På kvelden gjennomførte vi kirkeparaden. I år måtte denne arrangeres i Fanehallen på Akershus festning da Slottskirken er under restaurering. Det ble et fint arrangement, men jeg hadde håpet på flere deltakere og vi skal sette oss ned og se på hva vi kan gjøre for å få flere til å komme på et arrangement som gir en fin inngang til høytiden vi står foran. Vel viten om at julen ikke alltid føles som en høytid for noen, kan det bidra til å gjøre dagene litt lysere. 

 

Heimevernets kontingent 4 til operasjon Interflex, trening av ukrainske soldater i Storbritannia kom hjem denne uken. NVIO var representert både på mellomlandingen og på hjemkomstparaden. Jeg synes det er viktig å takke de som gjør et oppdrag Norge har påtatt seg gjennom et politisk vedtak. Jeg synes også det er synd at ingen fra det politiske Norge eller fra forsvarsledelsen er til stede og viser sin takknemlighet. Dette bidraget er til for å kjempe om fred, frihet og demokrati – verdier vi setter høyt. 

 

I perioden har vi hatt to gratulanter. 23. november fylte NVIO avd Lofoten 30 år og 16. desember fylte NVIO avd Midt-Finnmark 25 år. 

 

Så er det snart start for A4+ i Africa Eco Race og deres motorsykkelløp til Dakar. De starter 26. desember med turen nedover til Monaco og vi skal legge ut link på hjemmesiden slik at dere kan følge veteranene i deres ferd gjennom ørkensanden. 

 

Nå står julen foran oss. Det er tid for ettertanke og samvær. Se om dere kan kontakte noen som dere ikke har hatt kontakt med på en stund, bare for å si “hei, hvordan står det til”. 

Jeg vil avslutte med å takke alle for samarbeidet, støtten og gode samtaler gjennom hele dette året og håper vi kan fortsette i 2024. 

 

Hilsen 

Bjørn Robert

 

Ukene 44-45-46

Mandag 30. oktober hadde jeg et møte med generalmajor Elisabeth Michelsen og snakket om etikk, holdninger og den kvinnelige veteranen. Hvorfor er generalsekretæren så interessert i dette, er det kanskje noen som lurer på? Etiske verdier og gode holdninger er noe som skal prege oss alle, og jeg har hele tiden sagt at veteraner vil ha forskjellig fokus og meninger om det som skjer – både på veteranfeltet og ellers i samfunnet. Jeg synes temperaturen i debatter og meningsutvekslinger er på et godt nivå, men det er noen som alltid skal si noe negativt om noen og det er synd. Det er slik det er i samfunnet, men jeg håper at vi kan gå foran og vise at alle veteraner er ressurser som forvaltere av gode holdninger.


Så er det den kvinnelige veteranen, og GS fokus på dette. Det er vel ikke mangfold å trekke frem en del av veteranene? Ser man statistisk på deltakelse i veteranarrangementer og forholdet mellom kvinnelige og mannlige veteraner ser vi at de kvinnelige veteranene er underrepresentert. At vi alle må gjøre noe for å få en bedre balanse er jeg ikke i tvil om, og generalmajoren ga meg et par tips jeg skal jobbe videre med.


Så gjennomførte kontrollkomiteen (KK) et todagersseminar på bygning 60. En utrolig fin gjeng som har et brennende ønske å støtte landsmøtet, forbundsstyret (FS) og generalsekretæren i å utvikle organisasjonen. KK skal overse at FS følger opp landsmøtets vedtak og hvordan FS driver innen de retningsgivende dokumenter som tillegger styret. KK har begynt å se på en kvalitetssikring av dokumentene og hvordan vedtak bakover i tid er implementert. I denne sammenhengen vil håndbok for lokalforeningene være viktig da vedtak som har holdbarhet over tid må nedfelles i et samlende dokument, og da er håndboken nettopp stedet. Jeg setter pris på at NVIO har en KK som er så proaktiv.


Som et oppfølging av nettverksbyggingen under Arendalsuka hadde forbundssekretæren og jeg er møte med advokat John Tuflått og snakket om FNs erstatningsordning av 1997. Når det gjelder denne ordningen har Arild Lihaug bedt NVIO ta opp et par saker og vi diskuterte blant annet renter og avkorting på utbetaling med John. En drøy uke etter hadde SIOPS invitert til temakveld rundt ordningen, og Tuflått og Forsvarsdepartementet ved Severin Vikanes var to av innlederne. Ordningen ble etablert i 1997, men ble ikke tatt opp av Norge – og mange andre vestlige land – før i 2019. Dette har medført en del spørsmål og svar på disse er noe som er viktig for de i søkeprosess.


Jeg har også hatt et møte med Norges offisers- og spesialistforbund for å snakke om forholdet mellom en arbeidstakerorganisasjon og NVIO som interesseorganisasjon. Vi har mange sammenfallende saker, men litt forskjellig ståsted. Jeg tror vi kan spille hverandre bedre gjennom et tettere samarbeid, som også var bakgrunnen for møtet med Befalets fellesorganisasjon. Etter disse to møtene har jeg invitert arbeidstakerorganisasjoner, SIOPS og NROF til et møte i januar 2024.


NVIOs forbundssekretæren informerte i forrige uke personell som har trent ukrainske soldater under operasjon Gugne. Noe av det viktigste NVIO kan gjøre for disse er å anerkjenne jobben som blir gjort og at vi støtter opp om ivaretakelsen av personellet. 


Midt oppi dette feiret vi 63 år. NVIO er Norges eldste og største veteranorganisasjon. Det som foreligger av tiltak på veteranfeltet gjennom tidene har NVIO hatt en finger i. Dette skal vi være stolte av og vi må fortelle historien om hvor vi kommer fra. Når det er sagt er det viktig at vi ser fremover og tør å utvikle oss i takt med utviklingen i operasjonsfeltet og personellet som blir satt til å løse oppdrag i operasjonsområdene. Med anerkjennelse og respekt til alle som har gått opp fotsporene for oss.


Som jeg har skrevet tidligere har Hege fått innvilget permisjon på 50 % for å skrive en bok. Jeg skal ikke røpe innholdet, men jeg tror boken kommer til å gi dybdeinformasjon om en viktig historie fra 70-tallet. I den 50 % som står ledig har jeg midlertidig engasjert Tobias Svendsen, en masterstudent på 22 år som studerer strategisk kommunikasjon. Jeg har bedt han se på hvordan NVIO kommuniserer og bør kommunisere mot yngre veteraner. Her har vi noen utfordringer vi må finne ut av. I tillegg skal han støtte med innholdsproduksjon.


Så er vi i prosess med å forberede til kirkeparade 13. desember. Denne blir arrangert i Fanehallen på Akershus festning da Slottskirken er under restaurering. Mer informasjon kommer når det nærmer seg.«Det eneste vi vet om fremtiden, er at den vil bli annerledes.»Hilsen

Bjørn Robert

 

 

 

Ukene 41-42-43


Denne perioden har, på mange måter, vært preget av økonomisk planlegging for 2024 og dette skal jeg komme litt inn på etter hvert.


Men aller først, 10. oktober hadde forsvarsministeren invitert til dialogmøte i forbindelse med utarbeidelse av langtidsplan for utviklingen av Forsvaret. Det var ingen ting på veteransiden i denne, noe jeg finner naturlig når vi i denne sammenheng anses som reservister hvis vi er i rett alder .


Samme dag feiret NVIO avd. Eiker ti år. Jeg gratulerer så mye og ser frem til de neste ti årene.


Etter møte med The Association of Mongolian Warriors tidligere i år fikk jeg en invitasjon til markeringen av 55 år med diplomatisk kontakt mellom Norge og Mongolia. Det var et spennende arrangement, og det som virkelig var moro var at møtet vi hadde tidligere skapte en del oppmerksomhet i media i Mongolia.


I arbeidet med å koble Veterankortets fordelsprogram til OPRA er vi inne i sluttfasen av arbeidet. De som har vært mulig å tilskrive vet at dette har skjedd, men det manglet en del kontaktinformasjon til noen partnere, så det kan fortsatt dukke opp noen spørsmål. Da er det bare å henvise disse til vår samarbeidspartner, OPRA, så vil det løse seg. NVIO har startet en tilsvarende prosess og vil linke det meste av medlemsfordelene gjennom OPRA. Jeg har tro på at fordelene blir bedre og OPRA har en ryddig hjemmeside som beskriver fordelene, og kommer i tillegg med app.


Som jeg skrev i forrige GS-hjørne har forbundsstyret valgt ut noen av FNs bærekraftsmål som NVIO skal ha fokus på. Jeg deltok på et seminar i regi av Codex hvor en del bedrifter redegjorde for sin tilnærming til en del av målene. De frivillige organisasjonene må jobbe for bærekraft og det gjøres mye bra i lokalforeningene i NVIO, men vi kan stadig bli bedre.


Så hadde jeg et møte med leder og nestleder i BFO, en viktig arena som vi ikke har utnyttet godt nok. Ser man på rettighetsinstituttene som har vært drøftet frem i forbindelse med særavtalene som har vært gjeldende i diverse internasjonale operasjoner kan det være at en del av rettighetene NVIO kjemper for i dag kunne vært på plass hvis vi hadde kommet med innspill tidligere. Vi ble enige om å møtes halvårlig, og ta en prat når de skal i forhandlinger om særavtaler i fremtiden.


Første økonomibolk kom da vi hadde arbeidsutvalgsmøte for å saksforberede anbefaling av tildeling av drifts- og aktivitetsmidler for 2023. Dagen etter vedtok forbundsstyret dette med noen endringer og lokalforeningene har fått tilsagn om tildeling for 2024, under forutsetning av tildeling og godkjenning fra Forsvaret.


Jeg håper dere har sett på innlegget mitt om Peacepainting. Dette er et opplegg jeg tror kan nyttes av Forsvaret og lokalforeningene i NVIO. Les mer om dette på nettsiden vår her og sjekk nettsiden deres Peacepainting.


Den siste, og kanskje største, saken på økonomi var høringen i Utenriks- og forsvarskomiteen. Jeg mener at det viktigste arbeidet som gjøres på veteranområdet er politisk påvirkning. Uten dette vil det ikke bli anerkjennelse, ivaretakelse, kameratstøtte eller aktivitet. Derfor er det viktig at NVIO er til stede på den politiske arenaen når vi mener at ting ikke går i riktig retning. Forslaget til neste års forsvarsbudsjett er ikke lystig lesing for veteranarbeidet. Tildeling på tilsvarende nivå er et begrep som går igjen, og det er kronebeløpet som stort sett er tilsvarende. Når man da vet at vi har en lønns- og prisvekst hvert år betyr dette at kjøpekraften i hver krone går ned. Ikke videre kraftfullt hvis man bruker et av regjeringens favorittuttrykk.
«Strutsen er det eneste dyret som har en offisielt anerkjent sans for politikk.»Hilsen

Bjørn Robert


 

Ukene 38-40

 

Bilde: Christian Lue on Unsplash

 

Jeg avsluttet forrige GS-hjørne med å nevne at vi hadde fått inn mange gode søknader til stillingen som kameratstøtteansvarlig og ukene 38-39 ble brukt til intervjuer av personer vi kunne tenkt oss inn i teamet. Vi har allerede introdusert Anita Talåsen Granli og jeg ser fram til hun starter i stillingen 1. januar 2024.


Ellers har vi hatt samtaler med Bård Hoksrud i Helse- og omsorgskomiteen og Mahmoud Farahmand fra Finanskomiteen. Dette som en del av overlappingen i forbindelse med Anders sin fratreden, men også for å snakke med to opposisjonspolitikere om arbeidet med regjeringens tiltaksplan. Alltid spennende å lære om prosessene på Stortinget og motta råd om hvordan man kan få frem sakene bedre.


Så har jeg vært i studio med Leo Ajkic. NRK har en podcast-serie som heter «I dødens spor» hvor de ser på historiene til folk som dreper. Som jeg måtte si med en gang, soldater dreper ikke – hvis nødvendig tar de liv, og at dette ikke er noe som en soldat gjør med lett sinn. Dette er en viktig forskjell, og som soldater forvalter man et voldsmiddel som er gitt av politikere og man følger de gitte engasjementsreglene når man er ute og løser oppdrag. Min del av episoden er en liten del og flere skal i studio for å gi sine vinklinger. Vi skal legge ut en lenke når episoden er ferdig.


Fredag 22. september møtte vi Militært kvinnelig nettverk og SIOPS for å diskutere et mulig samarbeidsprosjekt i 2024. Jeg tror dette kan bli interessant. NVIO har satt den kvinnelige veteranen på agendaen og det skal bli spennende å se hva vi kan få til. Samme fredag startet NVIOs dameweekend som denne gangen ble arrangert på Torpomoen med god støtte fra Forsvarets personellservice. Tilbakemeldingene er som før, gode og at dette er noe vi må fortsette med. NVIO skal gjøre det vi kan for å holde kontakten med de kvinnelige veteranene og inkludere disse i veteranarbeidet.


Samme helg møtte jeg kontingent 3 fra operasjon Interflex, med påfølgende oppstilling på mandag. Dette er et tøft, men som soldatene sier; et givende oppdrag. Sjef Heimevernet takket personellet for innsatsen og ønsket personellet lykke til når de nå går over i sine sivile jobber. På oppstillingen var det gledelig å se at  mange pårørende hadde tatt turen for å ta imot sine. Det er viktig at de som gjør oppdrag for Norge for den anerkjennelse og respekt de fortjener.


Jeg har også vært invitert til fagnettverksamling i Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging/Øst for å fortelle om en veterans utfordringer hjemme og ute. Spennende og interessant og se seg selv i bakspeilet og ikke minst se hvordan utfordringene endrer seg i takt med alderen og livssituasjonen. En lærerik prosess som jeg kan anbefale, man kan fremdeles lære mye om seg selv og hva som har definert en gjennom å ta reisen bakover i tid. Det viktige er å leve livet forover.


Fordelsprogrammet i Veterankortet og et samarbeid med OPRA har jeg nevnt noen runder. Vi er nok ganske nær en løsning hvor vi kobler fordelsprogrammet OPRA inn i Veterankortet. Jeg vil anbefale alle å melde seg inn i OPRA på opra.no og bruke Veterankortet som legitimasjon for dette. Når vi er i mål med avtalen mellom Forsvaret og de organisasjonene som jobber med kortet kommer det mer informasjon på landingssiden til Veterankortet.

I uke 39 skrev jeg en artikkel til Forsvarets forum hvor jeg stilte spørsmål om regjeringen tar sjansen på å diskutere definisjonen av begrepet veteran. I arbeidet med tiltaksplanen har NVIO reist problemstillingen og hvordan definisjonen av veteraner fra internasjonale operasjoner er opphengt i Forsvarsloven og således ikke gjør det enkelt når man skal diskutere innholdet i begrepene. Skal man få på plass en god diskusjon og eventuelt en utvidelse av begrepet er man avhengig av at Forsvarsloven gjøres om. Basert på tilbakemeldinger jeg har fått fra en del av de yngre som har gjort tjeneste for Norge, kan jeg nok si at det er en følelse av at kart og terreng ikke stemmer. Idet tiltaksplanen kommer ut og vi ikke har hatt en god diskusjon på begrepsdefinisjonene er det lenge til neste mulighet byr seg.


Gjennom tiltaksplanarbeidet har jeg forsøkt å invitere meg inn til politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet og etter syv måneder fikk jeg endelig innsmett. Ikke bra at det skal ta så lang tid, men nok om det. Sammen med statssekretæren diskuterte jeg blant annet forsking, bygging av kompetanse i det offentlige helsevesenet og at regjeringen har fjernet fritt behandlingsvalg. Dette er en sak som det er stor uenighet om, hvor man fra politisk side sier at det ikke er fjernet og at man er innstilt på å gi kontrakter til private helseforetak der dette er nødvendig. Fra en del av de private foretakene hører man at de må legge ned, og vi ser at behandlingstilbud som har vært fortrukket av veteranene blir borte. Kongstanken om at det offentlige skal kunne gi støtte til alle som trenger det er nobel, men så lenge dette ikke viser seg mulig er man avhengig av å stimulere private aktører. Det er dette skjæringsfeltet vi må jobbe i interessepolitisk, og hvor vi ser at vi er uenige. Spørsmålet er om vi greier å overbevise politikerne eller om samfunnet går på en smell.


Når vi snakker om politisk på virkning så vedtok forbundsstyret NVIOs politisk plattform på forrige styremøte. Denne er nå lagt ut på hjemmesiden og beskriver en del av de målene organisasjonen skal jobbe for og etter i tiden fremover.


På slutten av uke 40 fikk jeg to spennende besøk. På torsdag kom Stephanie Saxlund som har jobbet innen militær stressmestring og representerer den amerikanske organisasjonen "Veterans Yoga Project" i Norge. Stephanie, grunnleggeren av Yoga Strong, har 15 års erfaring og sertifisering som coach i det amerikanske forsvaret innen stress, mental robusthet og traumebehandling. Yoga Strong jobber med kvinner og menn, aktivt tjenestegjørende, veteraner og familiemedlemmer. Så snart Anita kommer på kontoret skal vi se hvordan vi går videre. 


Fredag fikk jeg besøk av tre amerikanere som var i Norge for å hedre sine familiemedlemmer som hadde mistet livet i Norge under bombetokt under andre verdenskrig. Jeg ga dem en omvisning på festningen og tok opp historien om festningen og dens bruk under okkupasjonsårene. Slike møter og orienteringer setter ting i perspektiv når man har krigen i Ukraina og urolighetene i Midtøsten som bakteppe.


Personlig avsluttet jeg uke 40 med reunion sammen med en del av de jeg var sammen med i
Norbatt X. En kanon avslutning på uken med mange gode historier og godt samvær.


«Det viktigste er ikke å nå ut til folk, men å nå inn til folk.»Hilsen

Bjørn Robert


 

 

 

Ukene 35-37

 

Høsten er godt i gang, og da kommer også mørketiden. Mørketiden kan være tung for mange og det kan være på sin plass å ringe til en man kjenner for å snakke og ta temperaturen litt. Det er ofte ikke mer som skal til før man føler at man har noen rundt seg.


Uke 35 startet med et forskningsseminar i regi av Forsvarets høgskole. Skolen har et program som driver veteranforskning og én gang i året inviterer de til seminar. I år var det ekstra hyggelig da Nicklas Hjortgaard Christiansen var en av forskerne som skulle legge frem oppstarten på sitt prosjekt. Nicklas var den første som fikk stipend fra NVIO for å se på norske veteraners livsløp, en masteroppgave han gjorde så bra at han fikk tilbud om en stipendiatstilling ved Universitetet i Bergen for å skrive en doktoravhandling om norske og danske veteraners livsløp. Det er artig at vi har hatt muligheten til å støtte Nicklas og jeg gleder med til å lese avhandlingen og kanskje komme på disputasen.

Dagen etter hadde jeg møte med Lockheed Martin, og det passet jo utrolig bra da det er sponsingen fra dem som er årsaken til at vi kan gi ut stipend til studenter. Dette er en vesentlige del i å vise at veteranene er ressurser og hva er bedre enn å hjelpe yngre veteraner gjennom å støtte dem under utdannelsen.


Så har det vært noen avslutningssamlinger og reunions de siste ukene også, og da er det bare å kaste ny forbundssekretær (Per Olav Vaagland) ut i det slik at både han og dere blir kjent med hverandre.


Forsvaret arrangerer årlig møte med de utenlandske forsvarsattachéene og i år var veteranorganisasjonene invitert til å snakke om veteranarbeid og hva som opptar oss. Det er alltid nyttig å høre på hverandre, men også snakke med andre nasjoner om hva som opptar dem i forhold til det arbeidet de gjør for egne veteraner. Krigen i Ukraina var et tungt bakteppe, og i lys av mulige scenarioer som kan oppstå på bakgrunn av dette ble definisjonen av en veteran brakt opp. Alle nasjoner er i diskusjon om innholdet i definisjonen og mange ser for seg at de kommer til å endre definisjonen. NVIO har tatt til orde for en diskusjon slik at man får belyst dette i lys av utviklingen som har skjedd, og jeg håper det er tæl i det politiske Norge og at vi får en bred debatt.


Så hadde vi det første fysiske forbundsstyremøte etter landsmøtet. Mange spennende saker var oppe og to av disse kommer til å bli jobbet mye med fremover. Styret vedtok en politisk plan som sekretariatet skal omsette, i tillegg plukket styret ut en del mål fra FNs bærekraftmål som organisasjonen skal se på. 


Etter forbundsstyremøtet reiste presidenten og undertegnede til København for det kvartalsvise møtet i Board of Nordic Veterans’ Federation (BNVF). Her overtok NVIO presidentskapet etter danskene og skal besitte dette de neste to årene. BNVF skal styrke arbeidet sitt og kommer til å utvikle en strategi ut over høsten. Et av områdene som blir dekket er kameratstøtte og hvordan BNVF-nasjonene kan bidra med oppbygging av dette til de baltiske stater og Ukraina. Jeg tror veterandefinisjonen kommer til å bli diskutert heftig også her det neste året.


Neste på agendaen var et møte med Forsvarsombudet. De hadde kalt inn NVIO og SIOPS for å høre på perspektiver rundt utviklingen av regjeringens tiltaksplan. Vi ga våre betraktninger på dette og det var en lyttende ansamling som hørte på hva vi hadde å si. Utkastet til tiltaksplanen hadde vi fått tilsendt uken før, og jeg må si at det gjenstår mye arbeid før den blir et produkt som kan løfte regjeringens arbeid for veteraner. Skal de lykkes i henhold til målsettingene i Hurdalsplattformen må de nok strekke seg lenger. Nå blir det en del arbeid ut over høsten, og jeg håper signalene fra veteranorganisasjonene tas på alvor. Midt i alt dette har det vært møter rundt utkastet, både med Forsvarsdepartementet og Forsvarsministeren.


Så gikk årets Hedersløp av stabelen 9. september. Over 430 påmeldte. Helt fantastisk. Forsvarssjefen med startnummer 1. Dette har blitt en utrolig fin tilstelning og det var bare rosende ord fra deltakerne. Her har NVIO avd Oslo med samarbeidende organisasjoner lagt grunnlaget for noe vi må ta vare på.


Forrige uke var jeg med Folk og forsvar på studietur i Finnmark. Vi så på oppbyggingen på Porsangmoen, vi var på Sametinget og i Kirkenes hadde vi flere interessante foredragsholdere. Det startet med ordføreren, så grensekommisæren, visepolitimesteren, nestkommanderende på GSV, besøk til en grensestasjon og til slutt redaktøren i Barents Observer. Dette er et område som flere skulle hatt muligheten til å ta turen innom. Dette er spennende å se den nødvendige militære oppbyggingen i Finnmark, men det som jeg er noe i stuss over er den store forskjellen i oppfatningen av verdenssituasjonen mellom politiske ledere på den ene siden, og media og maktapparatet på den andre siden. 


Som jeg sa i forrige GS-hjørne er vi i prosess med å tilsette en ny kameratstøtteansvarlig. Vi har fått veldig mange gode søkere og vi starter med intervju denne uken. Målet er å kunne tilby en person jobben før 1. oktober. Det er ikke sikkert at vedkommende kan starte med en gang, da mange av søkerne har jobber med tre måneders oppsigelsestid. I mellomtiden kjører vi dugnad i sekretariatet og skal støtte våre kameratstøttere så godt som mulig, og Anders er ikke helt ute ennå .


«Gode venner er som gatelys langs veien. De gjør ikke avstanden kortere, men de gjør det enklere å gå.»Hilsen

Bjørn Robert


 

Ukene 24-34


Da er nok ferietiden over for de fleste av oss, og basert på været i store deler av landet er det nok mange som synes vi er på god vei inn i høsten. Det er en stund siden forrige GS-hjørnet, men det betyr ikke at det ikke har skjedd noe. Sommeren er en av periodene med mest aktivitet ute i lokalforeningene og det har vi sett i år også.


Jeg starter imidlertid med et møte 12. juni med Forsvarsdepartementet hvor tematikken var regjeringens tiltaksplan. Dette er et arbeid som har hatt forskjellig grad av fremdrift etter at den interdepartementale arbeidsgruppen overtok ansvaret for det videre arbeidet. Som jeg også har informert tidligere har NVIO også markert sin misnøye ved å forlate et møte. Dette har gjort sitt til at jeg tror at det departementale nivået ser at veteranorganisasjonene følger arbeidet med argusøyne. Jeg er ikke helt fornøyd ennå, men avventer et høringsforslag som vi skal kommentere på.  


Gjennom sommeren har NVIO deltatt på hjemkomstparader, reunions og medaljeparader. Dette har vært fra operasjon Interflex, EFP fra Litauen, Irak og treff fra UNIFIL. På hjemkomst- og medaljeparadene er det fint å se hvordan Norge etter hvert anerkjenner tjenesten, både til de som har vært deployert og de som har holdt fortet hjemme. Godt arbeid av NVIO opp gjennom årene har bidratt til dette, men vi er ikke helt i mål.


Den 20. juni hadde jeg besøk av ledelsen i Association of Mongolian Warriors. De var på tur i Norden og hadde et ønske om å høre hvordan vi driver veteranarbeid. Det var et spennende møte som det har blitt lagt ut informasjon om tidligere.


Jeg har også nevnt at jeg har hatt et møte med OPRA (operativ rabatt) som er et fordelsprogram. Jeg hadde et nytt møte med disse i slutten av juni og i august ble organisasjonene som jobber med fordelsprogrammet knyttet til veterankortet enige at vi skal se på hvordan vi kan koble sammen alle fordelsprogrammene, inklusive NVIOs inn mot OPRA. Jeg har tro for at det blir bedre med et større volum av personell disse programmene. Dette arbeidet fortsetter ut over høsten og vi skal holde dere informert.


Rett etter Sankthans hadde jeg et møte med Forsvarets sjefssersjant, Rune Wenneberg. Vi diskuterte veteranarbeid på strategisk nivå og jeg uttrykte min bekymring for omorganiseringen i Forsvarsstaben hvor vi ikke ser hvilken posisjon som skal ha dette som ansvarsområde. Dette følger etter min mening sporet som er valgt ved å flytte Forsvarets veterantjeneste inn under Forsvarets personell- og vernepliktstjeneste. Veteranarbeid er mer enn å forvalte personell og jeg føler at strategisk nivå er fornøyd med situasjonen innen veteranfeltet slik den er. Jeg skal henge på -da jeg mener vi ikke er inne på svarten ennå.


Videre hadde jeg et møte med FVT hvor jeg tok opp retningslinjene for Forsvarets veterantreff som NVIO arrangerer på vegne av Forsvaret. Dagens retningslinjer er ikke optimale i forhold til å ivareta familieperspektivet og det er for mange begrensninger som er lagt inn i disse i stedet for å se etter mulighetene slik at man når målsettingene i veteranarbeid bedre. Ballen ligger nå I FVT og jeg håper vi får nye og mer tidsriktige retningslinjer snart.


Siri spilte inn en podcast rett før sommeren med to veteraner som arbeider mye med å gi støtte til Ukraina. Det er mange lokalforeninger som bidrar stort i dette arbeidet, men vi måtte velge ut noen og det er vel verdt å høre på podden hvor Atle og Frank forteller om sitt arbeid. Turen til Frank ble også dekket i helgens DN.


Som jeg nevnte innledningsvis er sommeren ofte en høytid for aktiviteter og det er risikabelt å dra fra noen, men jeg tar sjansen og nevner NVIO avdeling Voss sitt arbeid under Landsskytterstevnet. Arbeidet har medført at NVIO skal snakke med forsvarsministeren om nordisk veteranarbeid, de har fått kontakt med et produksjonsselskap i forbindelse med et TV-program og de rekrutterte nye medlemmer. Dette er arbeid over hele spekteret av det jeg definerer som veteranarbeid. Jeg vil takke alle lokalforeningene for det arbeidet dere har lagt ned gjennom sommeren. Det er god merkevarebygging!


Første august møtte Per Olav Vaagland på jobb som forbundssekretær i sekretariatet. Han er presentert og dere skal få stifte mer bekjentskap med han utover og det er bare å ta kontakt med ham. Lokalforeningene og samarbeidet med dere er en av hans hovedoppgaver.

Når jeg er inne på personellsituasjonen har dere sett at Anders skal ta utdannelse på fulltid, noe som gjør at vi har utlyst stillingen som kameratstøtteansvarlig. Har dere kandidater er det bre å tipse disse.


Så fylte et av være æresmedlemmer, Lorentz Boxaspen, 90 år 3. august. Det samme gjør det andre æresmedlemmet, Vigar Aabrek, 29. august. NVIO har sendt lykkeønskninger til begge to og ikke minst takket dem for det arbeidet de har gjort for veteranene opp gjennom årene.


Årets Arendalsuke gikk av stabelen i uke 33. NVIO var til stede og fortsatte i det sporet vi har hatt de siste årene. Lokalforeningene Aust-Agder og Kristiansand har lagt ned mye arbeid som bidro til en positiv gjennomføring. Jeg er ikke fornøyd med antallet som møtte på siste paneldebatt, men vi hadde en debatt om Ukraina i parallell og denne ble nok prioritert foran kommunevalget og veteranarbeid. Vi skal trekke lærdom på de områder det er nødvendig og anbefalingen min er at vi fortsetter dette i 2024.


I uke 34 har jeg og Per Olav blant annet hatt møte med statssekretær Indrefjord i Justis- og beredskapsdepartementet og hans kollega Marie Lamo fra Forsvarsdepartementet. Hovedtematikken var tiltaksplanen og viktigheten at alle departementer som har sagt de skal bidra til dette må gjøre noe substansielt i arbeidet. Jeg tror vi fikk over budskapet og hvis nå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) får ut fingeren og svarer oss på vår forespørsel om et møte har vi snart møtt de aller fleste som skal sette sin signatur på dokumentet. For å si det kort; HOD skuffer meg med sin strutsepolitikk!


Så avsluttet jeg og Per Olav uken med å møte Livslosen (www.lovisenberg.no/livslosen) Dette er en stiftelse vi skal se på muligheten for et tettere samarbeid med i vårt kameratstøttearbeid, og jeg oppfordrer alle kameratstøttere til å se på deres hjemmeside.


Det skjer mye fremover, og noe av det viktigste i lokaldemokratiet er høstens kommunevalg. Finn ut hva som er viktig for deg og stem deretter.
«Demokrati er den verste styringsformen som finnes, bortsett fra alle de andre som er blitt prøvd opp gjennom tidene.»Hilsen

Bjørn Robert


 

 

Ukene 20-21-22-23


Mai er måneden med de mange fridagene, og etter dette går det i svart. I hvert fall på kalenderen. Når det gjelder aktiviteter ut i lokalforeningene ser jeg at det går mot full aktivitet.


Jeg startet mandag før nasjonaldagen med et møte hos ekspedisjonssjefen i Forsvarsdepartementets avdeling, de har et stort ansvar for utarbeidelsen av regjeringens tiltaksplan for det videre veteranarbeidet, og møtet var et resultat av at NVIO forlot det første møtet i referansegruppen. Vi diskuterte hvordan vi kunne få arbeidet på spor igjen og jeg nevnte at som interesseorganisasjon må man av og til ta noen grep som kanskje ikke oppfattes som positive av alle som er i prosessen. Jeg mener at måten det første møtet var lagt opp på,  ikke var i nærheten av hva man kan forvente og følte at organisasjonene ikke ble møtt med noen form for forståelse for det vi la fram i forhold til organiseringen av arbeidet. Derfor gikk vi. 

24. mai ble det innkalt til et nytt møte hvor alle parter fikk luftet litt frustrasjon, så får vi se hvordan arbeidet skrider fram. Jeg tror vi fikk skapt riktig effekt av de tiltakene vi traff. Rett i etterkant av dette møtet kom også artikkelen i Forsvarets forum hvor SIOPS og NVIO forteller hva vi synes om holdningen til veteranarbeidet for tiden. En skarp artikkel hvor vi ønsker å sette lys på dette i den hensikt å få skapt de rette reaksjonene.


Så har det vært feiring av 17. mai og i år fikk jeg feiret denne i Kirkenes med de fire årstider, fra 20 varmegrader til snø. Vi skal heine om denne dagen og måten den feires. Jeg vil si at Norge har en unik feiring av nasjonaldagen da alle, i alle aldre er med å feire det som vi er så stolte av – vårt land. La oss ikke ta dette for gitt, men stå opp mot ethvert forsøk på å ødelegge dette.


Mai er måneden for arbeid med tilskuddsordningen og søknader til denne. Søknaden er sendt inn til Forsvarets veterantjeneste og erfaringene er mange. Neste år kommer vi til å ha enda større nærkontakt med lokalforeningene, og tidligere, slik at produktene som sendes fram blir enda bedre.


Jeg har hatt noen møter rundt Veterankortet og fordelsprogrammet, og vi kommer til å starte et arbeid for å få dette inn i en bedre fasong. Dette arbeidet starter for fullt til høsten og her er vi på jakt etter de gode avtalene og all den hjelp vi kan få. Jeg skal komme med separat informasjon utpå høsten, men har du noe som kan tas inn i programmet er det bare å ta kontakt.


Landsrådet i Heimevernet har hatt en travel mai måned. Det ble ansatt ny sjef for Heimevernet og i tillegg har jeg holdt en orientering om kameratstøtteprogrammet. Vet nok hva som tok mest tid, men jeg ønsket å fortelle rådet om hva vi har tilbudt Heimevernet og jeg håper Frode Ommundsen plukker opp tilbudet da jeg vet at NVIOs kameratstøtteordning fungerer i mange grupper av forsvarspersonell.


Som en del av dere har sett har jeg annonsert stillingen som forbundssekretær med tiltredelse til høsten. Det har vært meget god søknad med spennende kandidater. Målsettingen er å få tilsatt ny forbundssekretær i løpet av denne uken.


Så var det kalt inn til møte i det nordiske veteransamarbeidet, Board of Nordic Veterans Federation, kombinert med feiringen av UN Peacekeepers Day i Stockholm. Jeg synes møtene har utviklet seg godt og håper at vi skal kunne komme med konkrete tiltak ganske snart. Selve markeringen skjedde utenfor Stockholm og kong Carl XVI Gustaf var til stede under hele det offisielle programmet. Jeg traff også på en svenske jeg hadde i mitt mentorbidrag i Afghanistan. Det var en fin og verdig markering, og det jeg synes var spesielt fint er hvordan svenskene har involvert alt personell som har tjenestegjort for FN eller andre organisasjoner. Jeg snakket blant annet med en som hadde tjenestegjort for FN i Mali, sendt ut fra det svenske fengselsvesenet. Han bar sin uniform og medaljer med stolthet.


Så fikk jeg et trivelig gjensyn med en av mine tidligere instruktører fra krigsskolen, Einar Johnsen. Einar jobber med markeringen av Hærens 400 års jubileum i 2028. De vil selvfølgelig dekke historien rundt internasjonale operasjoner, og NVIO skal se hvordan vi kan støtte med kontakt med personell og tematikk som Hæren ønsker dekket.


Planleggingen av Arendalsuka (AUKA) går sin gang og det største gjenstående arbeidet er å få på plass gode debattanter. NVIOs paneldebatt har fokus mot kommunevalget og hvordan kommunene følger opp veteranarbeidet. Følg med på sidene til AUKA og søk på NVIO så finner dere etter hvert mer informasjon.


Årets første veteranforum fant sted på Bæreia 5. og 6. juni og det var en full sal som møttes på mandag. Det var diskusjoner om tilskuddsordningen, om det skal utarbeides en policy for hva Forsvaret ønsker av måloppnåelse i forbindelse med ordningen. Veteranidentitet og innhold i veteranbegrepet var andre temaer og jeg tror at debatten rundt begrepet snart må tas fatt i på politisk nivå. Det er for mange koblinger til rettigheter og jussen som gjør at det nesten ikke er mulig å ha en god diskusjon rundt dette. Så hadde vi et innlegg fra Forsvarets kulturrådgiver rundt begrepet kultur og hvordan bygge kultur. Jeg må si meg uenig når hun påstår at det ikke er noe som heter ukultur. For meg er det enkelt, hvis det er noe av kulturen som ikke er slik vi ønsker det skal være kan man sette bokstaven u foran, ukultur. Det blir som lyd og ulyd. Når det er sagt er det klart at mange av de elementene hun tok opp er ting vi kan ta med inn i veteranarbeidet. Åpenhet, ærlighet, kommunikasjon og respekt er begreper vi alle skal ta med oss, ikke bare som veteraner, men som mennesker i særdeleshet. Veteranorganisasjonene hadde egentid og jeg håper vi greier å enes om en fellesuttalelse med en del krav til de statsrådene som har sagt at de skal utarbeide regjeringens tiltaksplan for det videre veteranarbeidet. 


Det går mot sommer og ferietid, og jeg sier god sommer og på gjensyn!
«Jeg er så glad du er her. Det hjelper meg å forstå hvor vakker verden er.»Hilsen

Bjørn Robert

 

 

 

Ukene 18-19


Etter et landsmøte er det alltid en del etterarbeid. Det er stilt en rekke krav til oss som frivillig organisasjon fra det offentlige. Dette tar vi litt etter litt. Det nye forbundsstyret hadde sitt første møte 11. mai og det var for å få på plass ytterligere formalia. Nå er det satt ned et nytt styre i Stiftelsen veteranhjelp og en ny hederstegnkomité. Nå skal vi være i godt gjenge for å fortsette fremover.


Det er skrevet mye om 8. mai og feiringen av Frigjørings- og veterandagen så jeg skal ikke utdype de forskjellige arrangementene mer. Jeg vil bare takke alle som stilte opp og jobbet frivillig for at dagen skulle bli så vellykket som den ble. Dagen binder sammen frigjøringen etter andre verdenskrig med innsatsen veteranene har gjort i internasjonale operasjoner. Den siste delen av dagen, veterandimensjonen, har kommet på plass etter politisk påvirkning noe som viser hvor viktig det er hvis vi skal få på plass endringer. 


Jeg skrev litt om Veterankortet i forrige hjørne og etter møtet 10. mai er alle fem samarbeidspartnerne enige om å utrede om vi kan få dette arbeidet opp å gå, og ikke minst om det er noe som blir brukt. Det er vanskelig å skaffe gode fordelsavtaler og jeg er ikke helt sikker på hvor mange som bruker fordelsprogrammet som er tilknyttet Veterankortet. Det kunne vært spennende å høre. Jeg er av den oppfatning at det er bedre med få og gode avtaler enn mange avtaler som kanskje ikke er bedre enn det tilbudene er på den enkelte butikk.


Sist uke hadde jeg først møte med Forsvarsombudet, Roald Linaker, hvor vi diskuterte en del prosesser i forbindelse med veteraners søknader om erstatning og pensjon. Det var et nyttig møte og vi er skjønt enige i at tematikken er vanskelig og det er lett å gå seg vill i forhold til det som blir gitt ut fra de forskjellige offentlige instanser. Vi var enige om at vi må møtes oftere og det er ikke tvil om at veteranene har en god støttespiller i Forsvarsombudet.


Deretter gikk jeg til Barne- og familieministeren, Kjersti Toppe, for å diskutere en del av de momentene hun tok opp under veterankonferansen i Molde. Det å ha tilstrekkelig kompetanse om veteranen og dennes familie i det offentlig er en stor utfordring. Jeg tror ikke det er mulig å vedlikeholde kompetanse over tid på alle nivå, selv om det er ønskelig. Jeg tror det må satses på kompetansemiljøer som har spisskompetanse og som kan dekke hele landet innen sin etat. Modellen til BUFETAT Øst og KMV/Elverum tror jeg er veien å gå.


Så fikk vi melding fra Forsvarsdepartementet at arbeidet med regjeringens tiltaksplan er utsatt til utpå høsten. Dette er synd og jeg har vært skeptisk til tilnærmingen lenge. Jeg skal ha et møte med sjef i Forsvarsdepartements femteavdeling mandag 15. mai for å diskutere hvordan det er mulig å få dette arbeidet på skinner igjen. Selv om jeg gikk fra møtet i februar da FS hadde innkalt referansegruppen er jeg virkelig interessert i at en konkret og målbar plan på veteranarbeidet skal komme på plass.


Tiltaksplanen var også det NVIO hadde som utgangspunkt til tematikk under Arendalsuka. Det må vi nå endre og vi kommer til å fokusere inn mot lokalpolitikken i og med at det er kommunevalg i år. Hvordan jobber statsforvalternivået og kommunene for veteranene og deres familier. Vi skal sende invitasjoner til statsforvalter i Rogaland og Agder, samt ordførere i samme område og så får vi se om de tørr å stille opp.


Mai er måneden med utforming av søknader til tilskuddsordningen. Jeg kommer til å kalle inn til et nettmøte for å få på plass bedre søknader da kvaliteten så langt ikke er helt slik den bør være.


Ellers går tilsettingsprosessen med ny forbundssekretær sin gang og jeg har fått noen interessante søkere og gleder meg til intervjurundene og satser på at vi har en nytilsatt forbundssekretær 1. august.


I disse dager er det 20 år siden Norge besluttet å delta i Multi-National Force Irak. Norge stilte et begrenset styrkebidrag til CJTF–7/MNF–I i perioden juli 2003–desember 2005. Deltakelsen var definert av politikerne som en humanitært, innrettet innsats, som ikke var del av verken okkupasjonen eller krigføringen. I ettertid har mange stilt seg spørsmål om begrepet humanitær soldat, og dette viser at politikerne ikke alltid er villige til å kalle en spade en spade. 


«Når en spade ikke kalles en spade, blir det lett litt hummer og kanari.»Hilsen

Bjørn Robert

 

 

Ukene 14-15-16-17


I påskeuken var jeg til stede på avslutningssamlingen for de HV-soldatene som hadde vært over i Storbritannia og trent ukrainske soldater. Det var en oppglødd gjeng jeg møtte og de fortalte at dette var det mest givende oppdraget de noensinne hadde deltatt i. Grunnen til at jeg deltok på samlingen var å lytte på erfaringene deres og at dette er et godt eksempel på at operasjonsmønsteret til Forsvaret endres og har innvirkning på hvordan staten anerkjenner og ivaretar personell som sendes ut som en del av det militære maktapparatet. Dette personellet knytter bånd med personell som mister livet sitt og vennskapsbånd brytes fort. Dette kan etterlate dype spor og det er viktig at dette ikke ignoreres. Jeg tror at kameratstøttearbeidet i NVIO er et verktøy som kan brukes overfor dette personellet.


Torsdag etter påske dro Anders Aks og jeg til Statens pensjonskasse for å lære mer om prosessene rundt erstatning, kompensasjon og pensjon. Dette er et vanskelig område og det er viktig at NVIO bygger kompetanse slik at vi kan uttale oss på rett grunnlag, både i offentlige høringer og overfor veteraner som har en prosess inn mot SPK. Det var et godt møte, men det er mange trinn igjen før vi har noenlunde kontroll på dette.


Fredag i uke 15 ble avsluttet med et møte med lederen i Militært kvinnelig nettverk, Amanda Bergh Schjelderup. Vi hadde et godt møte i Gardeleiren og vi diskuterte hvordan vi kan nå kvinnelige veteraner bedre, og MKN skal diskutere mulighetene for et samarbeid mellom de to organisasjonene. Jeg avventer deres styremøte i mai, og håper at vi på lokalt nivå kan knytte oss opp mot deres lokallag.


På vei ut fra dette møtet fikk jeg melding fra Det kongelige slott at Hans Majestet Kongen ville besøke ledersamlingen 22. april, og da startet en fantastisk reise inn mot 22.-23. april. Her var det å koordinere besøket og legge opp resten av helgen på en slik måte at alle parter fikk mest mulig ut av helgen. Vi var blant annet på hotellet onsdagen før og gikk gjennom hele besøket, fra ankomst, gjennom programmet til avreise. En utrolig fin gjeng som kom fra slottet og gikk gjennom dette.


Oppi forberedelsene til landsmøtehelgen ble det tid til litt forberedelser til Arendalsuka. På lokalplanet begynner ting å falle på plass. Den siste brikken her er å se på hvor vi kan kjøre et veterantreff og invitere Veterans Rock. På debattsiden er det mer arbeid å gjøre, men jeg satser på at vi i slutten av mai ser konturene av to paneldebatter hvor NVIO er sterkt involvert.


Veterankortet har jeg hatt på agendaen siden jeg startet og har vært på Forsvarets veterantjeneste om at partene i samarbeidet må møtes for å se på arbeidet med fordelsprogrammet. Onsdag 19. april hadde FVT innkalt til møte og alle partene møttes. Det som mangler i arbeidet med fordelsprogrammet er struktur og retning mellom partene. Vi skal møtes 10. mai for å få på plass dette, og jeg håper at vi kan få på plass et bedre tilbud for innehavere av veterankortet.


Dagen etter møttes president og jeg med Veteraninspektøren for en samtale rundt veteranarbeid og hvordan dette gjøres i samspillet mellom inspektøren og veteranorganisasjonene. NVIO tror det er viktig at Forsvaret får på plass en policy for veteranarbeidet slik at de oppnår best mulig effekt av de midlene de fordeler hvert år. Forsvarets veterantreff ble også diskutert og det er klart at gjennomføringene av disse kan bli bedre for å være et alternativ for flere, for eksempel kvinnelige veteraner og yngre veteraner.


Så startet landsmøtehelgen med en avsluttende middag for utgående forbundsstyre på torsdag. Fredag morgen ble siste styremøte i Stiftelsen veteranhjelp gjennomført hvor styret så på erfaringene fra de siste to årene. Det er tatt store skritt i saksbehandlingen og oppfølging av søknadene, og det er all grunn til å si at det er bedre kontroll på arbeidet i Stiftelsen. Klokken 10 startet siste forbundsstyremøte og fokuset var gjennomføring av ledersamling og landsmøte.


Lørdag morgen ankom Hans Majestet Kong Harald V Quality Airport Hotel og overvar ledersamlingen i to timer. Jeg tror dette var en vitamininnsprøytning for oss alle. At vi har en majestet som er så interessert i veteranarbeid at han både er vår høye beskytter og tilbringer to timer en lørdag formiddag skal vi ta med som inspirasjon i vårt arbeid. 


Etter at Kongen hadde dratt gikk vi over til å diskutere hvordan vi skal ta NVIO inn i fremtiden. Operasjonenes karakter endres, utvelgelse og trening av soldatene endres, NVIO har ikke rekruttert godt blant yngre og kvinnelige veteraner – her har vi mange utfordringer vi må diskutere og finne ut hvordan vi skal møte. Presidenten har også sendt ut et brev til lokalforeningene hvor han ønsker en diskusjon rundt navnet og koblingen mellom veteran og internasjonale operasjoner. Jeg vet at dette er en diskusjon som pågår i Forsvaret og NVIO må ikke henge etter i en slik diskusjon.


Landsmøtet ble åpnet på lørdag ettermiddag, og settingen av landsmøtet gikk så fort at vi rakk årsmeldingene før vi klargjorde for landsmøtemiddag. Til stede på landsmøtet var vi så heldige at vi hadde våre to æresmedlemmer og jeg tror de var godt fornøyde med det de opplevde gjennom helgen.


Landsmøtemiddagen ble gjennomført med stil, og selvfølgelig var den første skålen tilegnet vårt besøk på lørdag morgen, vår øverste krigsherre. Visepresidenten ledet oss gjennom et fantastisk måltid, med mye latter og god stemning. 


Søndag morgen fortsatte landsmøtet og etter tilbakemeldingene å bedømme var dette en innertier. Sakene som ble diskutert og ikke minst «to-the-point», noe som gjorde at vi gjennomførte landsmøtet på totalt fire og en halv time! Dette viser en samstemt organisasjon, noe som er en styrke vi tar med oss videre. Dette ga oss muligheten til å ha gode diskusjoner og meningsutvekslinger på ledersamlingen som fortsatte etter landsmøtet. Jeg tror denne modellen er riktig da det er erfaringsutveksling og gruppearbeid som bringer fram nye ideer. Tusen takk til alle som bidro til en fantastisk helg og jeg gleder meg til neste ledersamling, og i mellomtiden er det bare kreativiteten som er begrensningen.


Helt til slutt vil jeg gratulerer NVIO avd Glåmdal med 25-årsdagen som var 30. april – fortsett å gi gass.


«Det er ikke bare bare å være kreativ. Plutselig har du en haug med løsninger som mangler problemer.»Hilsen

Bjørn Robert

 

Ukene 11-12-13


Planleggingen av Arendalsuka går fremover og i 13-gruppen har vi bestemt at vi skal ha tre hovedtemaer hvor en del av organisasjonene går sammen i grupper og utvikler sitt tema for paneldebatt. NVIO og Norsk totalforsvarsforum har påtatt seg ansvaret for å utvikle et tema som går på samfunnsberedskap og kompetanse. For NVIO er litt av ideen å fylle begrepet veteranen som ressurs med innhold. I tillegg skal vi ha vår egen paneldebatt der vi tar utgangspunkt i regjeringens tiltaksplan for veteranarbeid. Vi bare håper at de er i stand til å produserer denne før august. I tillegg skal vi ha vår stand og vi inviterer selvfølgelig til veterantreff en gang i løpet av uken.


Så har jeg hatt den årlige turen til Bjerke videregående skole for å undervise rundt tematikken valg og konsekvenser av de valg vi tar i livet. Bakteppet er fremdeles romanen som skriver om de tre kompisene som dør i en hendelse i Afghanistan. Jeg gjort dette sammen med Nima, men han ble dessverre forhindret – men nå er han i dialog med skolen for å komme og fortelle sin historie. Veteran, astronautkandidat – en ressurs. 


Fredag 17. mars la forbundsstyret siste hånd på forberedelsene før ledersamlingen og landsmøtet i april. Alle innspill og faste agendapunkter til landsmøtet ble gjennomgått og papirene sendes ut elektronisk og fysisk i løpet av uke 13. Det er et spent forbundsstyre og generalsekretær og vi ser alle frem til gode diskusjoner og tematikken for ledersamlingen er «Med NVIO inn i fremtiden». 


Så hadde jeg den gleden å tildele Nora Eklo Sundli et utdanningsstipend. Nora går profesjonsstudiet i psykologi og har sett på kameratstøtteordningen i NVIO. Hennes hovedoppgave ser på hvilke måter opplever kameratstøttere at de bedrer veteraners psykiske helse - relasjonens rolle i NVIO sin kameratstøtte. For å besvare dette har hun stilt spørsmålene; på hvilke måter opplever kameratstøttere at de skaper relasjon til veteraner som tar kontakt og hvordan samsvarer denne opplevelsen av å skape relasjoner med selvbestemmelsesteorien? Jeg tror dette blir en interessant oppgave og vi skal bruke funnene hennes til å bli bedre. Jeg bruker fremdeles oppgaven til Nicklas og har stor tro på at disse stipendene kan gi oss nye tanker og ideer.


Frivillighet Norge hadde invitert til GS-frokost rundt tematikken bærekraft. Jeg bruker å gå på noen av disse samlingene da det er en fin arena for å møte nye mennesker og få nye ideer. Jeg snakket blant annet med en representant fra Redd Barna og tror at disse kan være en god partner for å lære mer om ivaretakelse av barn av veteraner. Foredragene om bærekraft har fått meg til å se nærmere på FNs bærekraftmål og det er helt klart at dette er målsettinger vi i NVIO må se nærmere på.


Torsdag 23. mars var det møte i nasjonalt fagnettverk om veteraner hos Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Øst. Dette er en av mange nettverk NVIO er i, hvor vi kan diskutere veteranarbeid på tvers av organisasjoner og etater. Denne dagen var vi, sammen med SIOPS, bedt om å gi våre tanker om veteranarbeidet nå og fremover fra NVIOs ståsted. Dette har jeg dekket ved et innlegg i forrige uke. 


Hvordan skal Forsvaret og NVIO nå bedre ut til de kvinnelige veteranene er et spørsmål jeg har stilt meg og vi har jobbet for å finne gode arenaer for dette. Jeg mener at dameweekendene var en mulighet og vi har ikke gitt opp disse. Jeg har skrevet til lederen i Militært kvinnelig nettverk og ser fram til å møte henne etter påsken for blant annet å diskutere dette.


Folk og forsvar gjennomførte sitt årsmøte 23. mars. NVIO er en av 59 medlemsorganisasjoner og dette er et viktig møteplass for frivillige organisasjoner. Forsvarssjefen holdt et innledende foredrag om status i Forsvaret, hvor han blant annet kom inn på utvidelsen av NATO og den strategiske betydningen den skandinaviske halvøy vil få i NATO. Etter årsmøtet var det mingling og jeg traff en av soldatenes tillitsvalgte i Tillitsvalgtordningen og har avtalt et møte med disse for å snakke om de unge veteranene.


Gjensynstreffene på Bæreia går sin gang og jeg forsøker å være til stede på så mange av disse som mulig. Alltid artig å møte avdelingene og snakke med dem om innholdet i dagens veteranarbeid. Dette gir inspirasjon og ideer som jeg kan ta med meg videre. 

I påskeuka reiser jeg opp til Trondheim for den første avslutningssamlingen for personell som har tjenestegjort i operasjon Interflex. Jeg gleder meg til å møte personellet og det skal bli spennende å høre deres erfaringer, og finne ut hvordan NVIO kan jobbe for denne gruppen.


23. mars fylte NVIO avdeling Harstad 25 år og 28. mars fylte NVIO avdeling Sunnmøre det samme. Et kvart århundre med godt veteranarbeid og jeg ønsker dere lykke til videre. NVIO avdeling Røros og Fjellregionen kommer hakk i hæl med 20-årsdag 28. mars, takk for jobben dere gjør og lykke til dere også.


Til slutt vil jeg ønske alle en riktig god påske«Fremskritt er menneskets trivsel.»Hilsen

Bjørn Robert

 

 

Ukene 8, 9 og 10

 

Slutten av februar og begynnelsen av mars er en tid som er preget av forberedelser til årsmøter i lokalforeningene og forberedelser til landsmøtet i sekretariatet. Frivilligheten har blitt pålagt en del krav fra det offentlige noe som gjør at det er mye administrativt arbeid i perioden. Innimellom dette er det fremdeles tanker, ideer og veteranarbeid og jeg starter med at boken om krigen på Balkan har skapt en del interesse hos enkelte for å få fram flere veteranhistorier fra operasjonene i området. Når man vet at det var nesten 30 ulike operasjoner i det tidligere Jugoslavia er det nok mange som sitter med historier som bør fortelles videre.


I Forsvarets veterantjeneste har det ble tilsatt ny sjef i Operasjonsseksjonen. Oberstløytnant Siv Gunnesmæl har overtatt etter Bjørnar Stivang. Jeg har hatt et møte med henne og snakket om hvordan NVIO ser for seg å jobbe for veteranene og hvordan vi kan videreutvikle samarbeidet med FVT. Et av områdene som vi må sette på agendaen er hvordan vi skal jobbe for å nå ut til flere kvinnelige veteraner da vi ser at både Forsvaret og NVIO ikke når helt frem her.


Så har vi hatt oppstart for planlegging og gjennomføring av NVIOs deltakelsen på årets Arendalsuke. Vi er en gruppe på tretten forsvarsrelaterte organisasjoner som viderefører samarbeidet fra i fjor og forsøker å videreutvikle konseptet vi landet på i fjor. Vi etablerer forsvars- og sikkerhetspolitikkens hus midt i Arendal og kjører paneldebatter som skal ta opp dagsaktuelle saker og forsøker å treffe så bredt som mulig. Lokalt har NVIO skaffet plass for stand og vi er i prosess med å få på plass et bedre veterantreff i løpet av uken.


Så ble årets MC-messe på Lillestrøm gjennomført og A4+ som NVIO har en samarbeidsavtale med stilte med sin egen stand. Her lyste NVIO-logoen fra ryggtavler, tilhenger og motorsyklenes bensintanker. Her fikk NVIO god plass til å bedrive merkevarebygging hvor mange mennesker ferdes. Dette er viktig for å synliggjøre NVIO som en samfunnsaktør.


I uke 10 har jeg hatt en del aktivitet som har vært rettet opp mot Østerdalsregionen. Mandag hadde jeg et møte med sjefen for Telemark bataljon, og bakgrunnen for møtet har vært lokalforeningen som vi har med nettopp navnet NVIO avd Telemark bataljon. Jeg har lenge forsøkt å få på plass et lokalforeningsstyre for å drifte avdelingen, men bindingen til Forsvaret gjør at enkelte tror dette er en lokalforening for bataljonen, noe som er feil. Denne har også et geografisk område og da må vi se hvordan vi løser denne knuten. På fredag tror jeg vi kom litt nærmere et godt veteranarbeid som favner Østerdalen i stort.


Senere samme dag møtte jeg ordførerne i Elverum og Åmot sammen med deres veterankontakter, og to driftsansvarlige for Terningen arena. Det var forsvarskoordinatoren i området som var initiativtaker til møtet. Det skal etableres en rekruttutdanning på Terningmoen og antallet soldater i området kommer til å øke. Dette er noe Terningen arena (TA) ser som en mulighet for å videreutvikle tilbudet som gis i bygget og forsvarskoordinatoren ser på muligheten for et opplegg rundt «rekrutt møter veteran/omvendt» og at TA kan brukes som en god arena for dette. Dette vil gjøre TA til et multifunksjonshus hvor kommersielle aktører, Forsvaret, studiemiljøer og veteraner kan drive i et mangfold som er unikt. Dette blir et hus hvor det er aktivitet fra flere aktører og hvor veteranarbeidet blir en integrert del av et samfunnsinitiativ. Et eksempel til etterfølgelse.


På slutten av dagen hadde jeg et møte med Heimevernet i forbindelse med at de skal gjennomføre en avslutningssamling for første kontingent som var i Storbritannia og trente ukrainske soldater. De ser på ivaretakelse av eget personell da dette er en type oppdrag hvor man knytter nære relasjoner til personell som man vet har stor sannsynlighet for å falle i kamp, og at det kan bli noen reaksjoner på dette. Her tror jeg at kameratstøtteprogrammet til NVIO kan være et hjelpemiddel vi kan bidra med inn til Forsvaret. Jeg skal delta en dag på den første samlingen og vurdere hvordan vi skal gjøre dette.«Misnøye er den første betingelsen for fremskritt.»Hilsen

Bjørn Robert

 

 

 

Ukene 05-06-07


De siste tre ukene har det vært mange avslutningssamlinger i forbindelse med ettårsprogrammet for Forsvarets oppfølging av veteranene etter at de har kommet tilbake etter å ha tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Dette har blitt et godt program og jeg tilstreber å være til stede på alle disse samlingene for å gi min oppfatning av veteranarbeid. Noen av disse avdelingene har tjenestegjort i internasjonal innsats, men Hæren kjører samme opplegg for disse og i mitt møte med disse fremholder jeg at NVIO jobber for at definisjonen av veteran og oppfølgingen av de som har tjenestegjort i internasjonal innsats må bedres.


Det har også vært hjemkomstparader i disse ukene og Hæren gjennomfører et helt likt program enten avdelingene har vært i internasjonale operasjoner eller innsats. Det er bare så synd at Norge ennå ikke har fått på plass en medalje for de som har vært i internasjonal innsats, den er under design og vil bli ferdig i løpet av året. Dette er også en anledning for meg å snakke med dagens soldater og hva de er opptatt av.


Sist, men ikke minst har vi gjensynstreffene på Bæreia. Dette er også et treff jeg tilstreber at NVIO skal ha personell til stede på, av samme grunn som for avslutningssamlingene.


Så har vi kommet i gang med produksjon av podcaster. Jeg håper at variasjonen i tematikk er spennende og at dere alle finner noe å lytte til. Dette er noe NVIO har holdt på med i årevis og vi har tenkt å fortsette. Har du noe som du kunne tenkt deg at vi skal dekke er det bare å sende inn forslag. En episode jeg gleder meg til er når vi skal ha A4+ i studio.


Så har vi kommet i gang med pølselunsjene og her er det bare å dukke opp for en pølse og en god prat. Du vet hvor du finner oss, og det er første onsdag i måneden.


Torsdag 2. februar var jeg invitert opp til Bæreia hvor Forsvarskommisjonen hadde skrivedager. De har kommet langt i sitt arbeid og skal levere sitt produkt utpå våren. Kommisjonen hadde et ønske om å høre litt på hvilke tanker og ideer som bør inn i forhold til veteranene når vi snakker om utvikling av Forsvaret. Hovedtematikken her er veteranen som ressurs og hvordan Forsvaret skal gjenbruke kompetanse. NVIO sendte sitt innspill til kommisjonen allerede i fjor sommer.


Innspillene til regjeringens tiltaksplan for veteranarbeidet i fremtiden ble levert av alle som har jobbet med dette 31. januar. En god uke uti februar ble NVIO, som del av referansegruppen til den interdepartementale arbeidsgruppen (IDA), innkalt til møte. Det var et skuffende møte. Forsvarsdepartementet hadde kalt inn, og det var tydelig at de ikke hadde tenkt gjennom hva en referansegruppe har av oppgaver da de ønsker å diskutere tiltakene – uten at IDA hadde sett gjennom disse eller gjort noe arbeid. Det endte med at jeg gikk før møtet var ferdig, og jeg forventer at FD er mer påskrudd i fremtiden slik at dette arbeidet kan gjøres på ordentlig vis.


Under den nasjonale veterankonferansen i Molde møtte jeg en tidligere kollega som nå jobber som forsvarskoordinator i Elverum. Han ville at jeg skulle komme til Elverum for å møte en del personell fra kommunene Elverum og Åmot og snakke veteranarbeid. Dette er et viktig område for NVIO da det er en stor ansamling militært personell i området, og mer blir det når Terningmoen bygges ut.


Helgen før uke 8 tilbrakte jeg i Helsinki og i møte med Board of Nordic Veterans Federation. Her diskuterte vi blant annet om vi skulle invitere inn de baltiske landenes veteranorganisasjoner i samarbeidet og i tillegg har vi begynt å se på hvordan NVIO skal overta presidentskapet i BNVF fra høsten av.


Så ser jeg at lokalforeningene er godt i gang med gjennomføring av årsmøter, og det er en viktig milepæl i alt foreningsliv. I sekretariatet er forberedelsene til ledersamlingen og landsmøtet i april i rute.


 

«Det eneste vi vet om fremtiden, er at den vil bli annerledes.»


Hilsen

Bjørn Robert


 

 

Ukene 03-04


Årets første måned er på hell og mange lurer på hvor januar ble av? Det har ikke vært en rolig oppstart på året, men det betyr også at det skjer mye.

Jeg har hatt møte med et styremedlem i Eckbos legat for å diskutere muligheter, og bli bedre kjent med legatet. De har et «forsvarsområde» som NVIO kan søke midler fra, både sentralt og lokalt. Dette kan gjøres direkte fra lokalforeningene, men søknadene vil stå sterkere hvis de har vært innom sentralt ledd. Det jeg fant ut, er at få stiftelser/legater i Norge gir økonomiske midler til å støtte enkeltindivider direkte. Det vil si at Stiftelsen veteranhjelp i stort må finne andre støttespillere.

Fredag i uke 3 hadde vi årets første forbundsstyremøte og mange av sakene og diskusjonene går mot gjennomføring av landsmøtet. Nytt av året er at NVIO har kåret årets lokalforening og årets veterankommune. Årets lokalforening kunngjøres på landsmøtet, men det var moro å kåre Rauma som årets veterankommune 2022 all den tid vi skulle til Molde på Nasjonal veterankonferanse uken etterpå.

Mandag 23. januar startet dagen med en pressekonferanse med astronautkandidat Nima Shahinian som jeg har skrevet om tidligere. Det er han som skal ha med NVIOs logo ut i verdensrommet. Han har utvidet programmet sitt og presenterte syv nye mulige astronautkandidater til programmet og hvor de skal inkludere universell utforming i verdensrommet som noe nytt. NVIO er stolte av å være med på denne reisen og de veteranene som er med på dette er med på å fylle begrepet veteranen som ressurs med innhold.

Samme dag fikk vi høre at Africa Eco Race er utsatt til desember i år, men etter å ha snakket med A4+ sier de at dette bare gjør at de stiller enda mer forberedt. Vi fortsetter å følge A4+ og innsatsen de legger ned.

Så gikk turen til Molde og nasjonal veterankonferanse. Endelig en fysisk konferanse etter fire år med diverse unntak. NVIO avd Romsdal hadde dratt i gang et veterantreff på mandag kveld og med musikk, mat og gode samtaler med veteraner fikk vi varmet opp til starten på tirsdag. Presidenten og jeg fikk også tid til en samtale med de tre lokalforeningene i området, og det er mye initiativ og god jobbing mot de politiske miljøene i området. Fortsett med det, sett veteransaken på den politiske agendaen. Det var min første veterankonferanse og det var lærerikt, sterkt, nyttig og utrolig artig å møte så mange engasjerte mennesker. Så er det nå en gang slik at det virkelige arbeidet er i etterkant av slike konferanser, det er nå vi skal omsette tanker, ideer og nye nettverk til å bli enda bedre. Dere vil få dybdehistorier på flere av våre kanaler, og derfor dekker jeg ikke enkelthendelser. 

Torsdag formiddag hadde Forsvarsdepartementet invitert til oppstartmøte i referansegruppen for arbeidet med tiltaksplanen som jeg har nevnt tidligere. Her var veteranorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner representert og vi satte rammene for det videre arbeidet. NVIO har sittet i arbeidet rundt veteraninspektøren og får nå anledning til å jobbe enda tettere mot den tverrdepartementale arbeidsgruppen. Dette gir oss gode muligheter til å påvirke og det skal vi gjøre.

På kvelden hadde NVIO avd Oslo invitert til veterantreff på den gamle krigsskolen i Oslo, 
T-10, og forut for treffet fikk vi en lengre presentasjon av hendelsen til nederlandske Hans van Putten og Ove Kjell Andersen, etter sprengningsulykken i Libanon i 1979. De var også i Molde og fortalte sin historie, og igjen – snakk om å fylle begrepet veteranen som ressurs med innhold.

Fredag morgen fikk jeg besøk av min tidligere brigadesjef, generalmajor (p) Johan Brun og tidligere redaktør i Forsvarets forum Erling Eikeli. De har skrevet boken Frihetens forsvarere som tar for seg alle stedene Norge har vært med å sloss for friheten. Boken er dessverre ikke produsert for salg, men jeg håper at det endres for det er et fint vitnesbyrd.
De ønsker nå å lage en bok med oversikt over alle minnesmerker over falne i utlandet slik at historien om minnesmerkene ikke blir borte. Dette er et arbeid NVIO ønsker skal bli gjort av norske myndigheter og jeg håper de får støtte til dette. Vi snakket også om behovet for en minnelund for alle de som har mistet livet i tjeneste nasjonalt, og jeg tror det er på høy tid at man starter å se på dette.

Fredag ettermiddag møtte jeg tidligere kollega, Knut Johannes Støvne, som har skrevet boken «Raaby – Krigshelt og eventyrer fra Tirpitz til Kon-Tiki». En spennende bok som har fått gode omtaler og Knut sa at det bare var å ta kontakt hvis en lokalforening ønsket et bokbad. Det kan jeg anbefale.

På fredag ettermiddag dro jeg til Bæreia og gjensynstreff for deler av et PRT som var nede i Afghanistan for cirka ti år siden. En artig kveld og jeg ble litt satt ut da en av de kom og lurte på om det var mulig å jobbe som vakt på kameratstøttetelefonen til NVIO. Mangfold i veteranarbeid er viktig og likepersonsarbeid har mange forskjellige likheter som skal treffe, så det var en positiv henvendelse å få.

Førstkommende torsdag skal jeg møte Forsvarskommisjonen da de har invitert til Bæreia for å snakke veteranen og innspill rundt veteranen i forhold til det arbeidet de skal legge fram for regjeringen. Jeg vet de er opptatt av hvordan utnytte veteranen som ressurs og NVIO har tidligere spilt inn sine momenter til kommisjonen.

NVIO avdeling Oppdal fylte 15 år søndag 29. januar og NVIO avdeling Alta fyller 20 år i dag – jeg gratulerer begge to så mye.
Tusen takk for alt arbeidet dere gjør!“Be mindful. Be grateful. Be positive. Be true. Be kind.”


Hilsen
Bjørn Robert

 

 


 

 

Ukene 51-52-01-02

Selv om vi er midt i januar sier jeg godt nytt år til dere alle. Jeg håper at julen ga tid til å samle krefter slik at det er litt kraft i batteriene for 2023.


Jeg startet året med en prat med Joachim fra A4+ som NVIO har en samarbeidsavtale med. A4+ er to veteraner som skal kjøre Africa Eco Race som går i sporene til det opprinnelige Paris-Dakar løpet. De ønsker å synliggjøre hvordan de kan ta med seg erfaring og lærdom fra Forsvaret inn i en aktivitet som er meget krevende, og på den måten vise annet innhold i begrepet veteranen som ressurs. Vi kommer til å følge A4+ og gi dere oppdatering gjennom løpet. Du kan lese mer om dette her.

Pølselunsj første onsdag i måneden har vært en tradisjon på bygning 60 på Akershus festning. Pandemien rotet litt opp i dette, men vi kom i gang 4. januar og håper vi skal greie å få fart på tradisjonen igjen. For de som er i området er dere hjertelig velkommen. Det er dere hver dag hvis dere er i nærheten.

Mandag 9. januar overleverte NVIO sitt innspill til regjeringens tiltaksplan for det videre arbeidet. Vi skal legge ut dette på våre hjemmesider, under «NVIO mener» slik at dere kan lese mer om dette. I selve innspillet er det 14 forslag, men alle innspillene fra dere og de vi har identifisert, er satt opp og danner grunnlaget for vårt videre arbeid. Det ble en liste på tett under 50 tiltak. I innspillet vårt har vi forsøkt å vektlegge de tiltakene som treffer bredt i forhold til det tverrdepartementale arbeidet jeg mener er viktig for at vi skal gi et godt løft til veteranarbeidet. I tillegg har vi hatt fokus på tiltak som treffer på en slik måte at det ikke bare er Forsvaret som skal stå for implementeringen. Dette for å få tiltak som treffer der veteranen og familien bor, som er i kommunene. NVIOs forslag går uavkortet til den interdepartementale arbeidsgruppen (IDA) og står som et selvstendig bidrag inn i arbeidet. Når veteraninspektøren overleverer sitt forslag i slutten av januar vil NVIO gå inn i referansegruppen i IDAs arbeid.

Vi måtte dessverre utsette gamingturneringen da det ikke var mulig å få til et godt turneringsoppsett med de som var påmeldt. Vi satser nå på 23.-26. mars. Mer informasjon vil komme på alle våre plattformer. Når vi er inne på gaming må jeg få lov til å gi dere linken til min TEDTalk, The Unexpected Gifts of Gaming, her.

Fredag 13. januar var det duket for en helg hvor kameratstøttelederne skulle samles på Bæreia. Jeg møtte gjengen på fredag og ga mine tanker om kameratstøtte og hvordan den kan utvikles. Foredraget etter at jeg hadde åpnet samlingen var en personlig historie som traff oss alle, og som ga grunnlag for refleksjon. Jeg hadde et lite døgn på Bæreia med en utrolig fin gjeng med frivillige som setter av tid til dette viktige arbeidet. Jeg tror vi alle ser at vi har rom for forbedring, nå er det bare å tørre å gå fremtiden i møte og at vi lærer av det vi har gjort, og det andre gjør innen likepersonsarbeid og at vi greier å omsette dette.

Foran oss står en tid med årsmøter i lokalforeningene og landsmøtet i april. For lokalforeningene er det viktig å få på plass det som er vedtektsfestet slik at de får gitt sine innspill inn mot landsmøtet. Vi i sekretariatet kommer til å sende ut invitasjonen til landsmøtet rett i etterkant av forbundsstyremøtet 20. januar der landsmøtet er et av de viktigste agendapunktene.

Det neste store på den nasjonale veterankalenderen er Nasjonal veterankonferanse 2023 i Molde 24.-25. januar. Jeg ser fram til konferansen og skal gjøre mitt beste for å synliggjøre NVIO og det vi står for og det vi jobber for. Rett i etterkant av konferansen, 26. januar, inviterer vi til foredrag i Den gamle krigsskolen, T-10, i Oslo klokken 1800. Da skal Ove Kjell Andersen som var kirurg i Libanon i 1979 sammen med Hans van Putten fortelle sin historie etter at Hans var utsatt for en eksplosjonsulykke. De møttes i fjor vår etter 43 år. En historie som inneholder mye fra eksplosjonen til de møttes og alt som skjedde innimellom. 


Den mest effektive måten å berøre liv rundt deg er å bryte dine egne barrierer.


Hilsen
Bjørn Robert


 

Ukene 46-47-48-49


Nå har det vært en stund siden jeg har vært innpå GS-hjørnet, og det er på tide og runde av litt for 2022. Skal komme nærmere tilbake til noen av tankene når jeg har gjort meg gjennom året, men det tar vi når vi starter opp 2023.

Mandag 14. november var jeg på Terningmoen og hadde et møte med sjef Heimevernet. Leiren har jeg tilbrakt mange fine stunder i, og de som har vært i en eller annen internasjonal operasjon de siste tiårene har nok noen minner herfra. Vi fortsatte diskusjonen fra i fjor og det gikk mye på anerkjennelse, ivaretakelse og veterandefinisjon. Heimevernet har blitt stadig mer brukt av myndighetene og er de første som blir kalt på når kapasiteten til de som er stadig tjenestegjørende ikke en nok. Det siste oppdraget de har fått er opptrening av ukrainske soldater i Storbritannia. Her vil mange knytte bånd til disse og på sikt vil en del miste gode kolleger gjennom krigen. NVIO har sagt seg villig til å støtte Heimevernet i å se på hvordan et kameratstøtteprogram kan bygges opp slik at HV-soldaten kan få et nettverk av likepersoner som kan være til stede når man trenger det. Takk til kameratstøttepersonellet i NVIO for at dere er med og utvikler dette.

Gjennom hele perioden har arbeidet med innspill til og deltakelse i utarbeidelsen av forslag til regjeringens tiltaksplan for det videre veteranarbeidet. Dette er et omfattende arbeid og det er viktig at vi greier å få på plass tiltak som kan løftes opp til det tverrdepartementale nivået og at det er tiltak som gjør en forskjell. I dette arbeidet er det allerede identifisert mange tidligere tiltak som ikke er gjennomført og disse skal også tas med videre. Når planen foreligger vil det være mange tiltak som ikke vil stå på listen, men det er ikke sagt at disse ikke skal jobbes videre med. Som veteranorganisasjon er det vår plikt å jobbe for alle tiltak der vi mener disse kan bidra til en bedre veteranhverdag. 

Så på søndag ga jeg endelig min Talk på TedX Trondheim. Veteraner og gaming var temaet og denne blir gjort tilgjengelig så snart Ted Talk har sjekket ut alle innleggene i forhold til bruk av beskyttet materiale. Det var en spennende og lærerik prosess som jeg tar med meg i mitt videre arbeid.

Det siste troppebidraget til Mali fikk sine velfortjente medaljer 25. november. Norge kommer til å ha noen stabsoffiserer igjen i MINUSMA, men er periode er på mange måter litt over. Litt rart å sitte på denne siden av bordet, da jeg var i Forsvarsstaben og med på vurderingene da Norge besluttet å støtte FN i denne operasjonen. Anerkjennelse og respekt til alt personell som har bidratt opp gjennom årene.

I oppstarten av desember var det veteranforum på Bæreia i regi av Forsvarets veterantjeneste. Alltid trivelig å møte andre veteranorganisasjoner og jeg synes vi har gode diskusjoner om hvordan vi best kan jobbe for veteranene. Denne gangen har vi blitt enige om å sende et felles brev til Forsvarsministeren og Forsvarssjefen som går på økonomi. Tildelingene til veteranarbeid har fått svekket kjøpekraft over de siste årene og det er på tide at vi får en økning som gjør at vi i hvert fall flater ut tildelingskurven.

Så hadde jeg æren av å være til stede på utdelingen av Nobels fredspris i Oslo rådhus 
10. desember. Jeg kom ut med noen linjer rett i etterkant av utdelingen, og jeg må bare understreke det jeg sa med at det var sterkt å høre historiene til de tre vinnerne fra henholdsvis Ukraina, Belarus og Russland som på mange måter er knyttet sammen i sine kamper for frihet og menneskers rettigheter.

Forskning på veteransaker er viktig for NVIO, og 12. desember kom resultatet av et arbeid mange har ventet lenge på. Boken fikk tittelen Krig i Europa, Forsvaret på Balkan 1992-2005. NVIO har vært så heldig at vi fikk laget en podcast med en av forfatterne rett før lanseringen og boken tar for seg utviklingen av både oppdraget og Forsvaret gjennom de årene den dekker. Boken er også et viktig bidrag for å beskrive mye av det veteranene har vært en del av gjennom å ta del i gjennom de politiske bidragene vi har tatt del i.

Forrige uke fikk vi endelig gjennomført en fysisk kirkeparade etter et par år med avstand. Dette er en fin tradisjon og vi skal bestille Akershus slottskirke rett på nyåret slik at datoen er klar.

For øvrig har en gullsmed jobbet med en NATO og en FN-veteranring og satser på at vi kan komme ut med dette på nyåret. I tillegg har vi hatt en oppdatering på en avtale med Hotel Express som gir en del rabatter på hotell og leiebiler for de som er ute og reiser. Les mer om dette på medlemsfordeler.

Det er like før jul. La oss bruke tiden til å se oss rundt og ta kontakt med de vi ikke har hatt kontakt med på en stund, ta kontakt med de som ikke har familie og venner rundt seg. Bruke tiden på hverandre. 

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et fredfylt nytt år!


Julen handler ikke så mye om å åpne pakker, men om å åpne våre hjerter.

Hilsen
Bjørn Robert

 

 

Ukene 44-45Denne gangen dekker GS-hjørnet to uker. Jeg skal holde min TedTalk neste helg og da blir det nok litt armer og bein i og med at jeg skal gjøre noe jeg ikke har gjort før. Det blir spennende og vi skal legge ut litt mer kontaktinformasjon på dette. Det hele finner sted i Trondheim på førstkommende søndag.


I løpet av de siste fjorten dagene har jeg hatt møte med Forsvarets veterantjeneste for å gå gjennom søknadene våre med tanke på tildeling for 2023. Det er mye spennende som er meldt inn fra lokalforeningene, men det er også rom for å være mer innovativ. Som organisasjon må vi huske at vi jobber for alle veteraner og deres familier, og med det aldersspennet det er i dette må vi av og til tørre å bevege oss inn i områder som ikke er helt kjent. 


Kirkeparaden har også kommet på tegnebrettet og begynner å ta form. Sett av datoen
13. desember og møt opp i Akershus slottskirke klokken 1700.


Arbeidet med regjeringens tiltaksplan for veteranarbeid er også en sak som opptar oss om dagen. Forsvarets veteraninspektør hadde innkalt veteranorganisasjoner til et møte og gikk gjennom status i hans etablering av prosjektet. Det som er synd er at mange av departementene som skal være en del av den interdepartementale arbeidsgruppen (IDA) ikke vil ta ledelse innen områder hvor det er naturlig at de har dette. Et kjerneeksempel på dette er Helse- og omsorgsdepartementet som ikke vil ta på seg ledertrøya i arbeidsgruppen som skal se på helse. Dette er synd og planen kan fort bli oppfattet som forsvarstung, og dette krever at alle kommuniserer viktigheten av at IDA må fungere for at planen skal kunne få god effekt. Veteraninspektøren har sagt ja til at Politiets fellesforbund inkluderes, på lik linje med veteranorganisasjonene, i det løpende arbeidet med Tiltaksplanen. Jeg tror dette er en riktig beslutning og det er mange av oss som har tjenestegjort med politioffiserer i internasjonale operasjoner, og det er riktig av denne sektoren å sette fokus på anerkjennelse og ivaretakelse av sitt personell. Veteranorganisasjonene som deltar i arbeidet blir nå invitert inn i arbeidsgruppemøtene hvor gruppene skal avlegge status til Veteraninspektøren og det er et godt grep i denne prosessen.


Så hadde jeg besøk av to Kongo-veteraner forrige fredag, Ragnvald Falch og Halvor Løken. De hadde med bilder, film og en hel mengde dokumentasjon fra sin deltakelse i ONUC på tidlig 60-tallet. Det var en spennende formiddag og det er alltid gledelig å høre historiene fra veteraner og ikke minst hvordan det har gått i ettertid. Disse to var et levende bevis på at veteraner er en ressurs for samfunnet, og de fortsetter sin gjerning i en alder av over åtti.


Første søndag i november markeres Forsvarets minnedag. Dagen ble innstiftet i 2007 i Norge og er dagen for å hedre og minnes de som har mistet livet i Forsvarets tjeneste i og utenfor Norge. Det er mange som har gitt sitt liv under utførelse av tjeneste i Norge, og det er viktig at vi tar med oss denne dimensjonen i markeringen. Jeg snakket med mange etterlatte og de synes dagen har fått en fin og verdig form. Det er en dag til ettertanke og refleksjon, spesielt med tanke på den situasjonen ukrainerne står i hver eneste dag og de offer etterlatte i Ukraina opplever.


Markeringen av 11. november ble en forlengelse av Forsvarets minnedag, og trekker linjene tilbake til første verdenskrig hvor kamphandlingene på Vestfronten sluttet i den ellevte timen. Jeg markerte dagen på Vestre gravlund, hvor vi mintes våre falne kamerater.


Alle ga noe. Noen ga alt.Hilsen

Bjørn Robert


 

 

Ukene 41-42-43

På mandag i uke 41 hadde vi intern oppstart på arbeidet med NVIOs innspill til regjeringens tiltaksplan. I dette arbeidet har også Norges reservistforbund (NROF) bedt om å bli med. Det er viktig å se hvilke tiltak som kom gjennom handlingsplanen fra 2011 og oppfølgingsplanen fra 2014, og hvilke som er fullført og ikke. I tillegg må vi påse at det som fungerer blir videreført. Videre å se på veteranmeldingen fra 2020 og hvilke målsettinger regjeringen uttalte i denne. Det er en rekke bakgrunnsdokumenter som må leses for å finne status. Jeg har også hatt samtaler med personell fra politisektoren for å se på hvordan vi kan omfatte disse i våre innspill. Forsvarets veteraninspektør hadde også oppstartsmøte hvor alle aktører som er invitert inn i arbeidet deltok. Vi håper på en god og konkret plan. NVIO skal i hvert fall gjøre sitt.

Det har vært samling for de som går universitetsutdanningen ved Universitetet i Agder. Like før hadde jeg et møte med RVTS Sør som synes at utdannelsen bør tilbys andre grupper i samfunnet. Dette synes jeg er en god ide og det vil kunne bringe nye ideer inn i vårt kameratstøttearbeid.

I løpet av perioden har jeg deltatt på en medaljeutdeling i Drammen hvor seks veteraner fikk Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. Jeg pratet en del med en som hadde tjenestegjort i UNEF og det var en stolt veteran som endelig mottok sin anerkjennelse. Jeg ser det har vært flere seremonier og det er viktig at vi får varslet Forsvaret om de som ennå ikke har fått sin rettmessige anerkjennelse, og jeg oppfordrer alle som vet av noen som ikke har fått dette om å melde disse inn til Forsvaret.

Gamingprosjektet ruller og går. Neste turnering er 13-15 januar 2023. Vi har allerede invitert veteranorganisasjonene i Norden til å delta. Det kommer mer informasjon ut etter hvert. Jeg har hatt møter med avdelinger i Forsvaret for å se på mulighetene for samarbeid rundt gaming og digitale løsninger, og sender en oppsummering til sjef Forsvarsstaben denne uken.

Så har vi startet en ny sesong med podcaster og den første som kom ut satte FN på dagsorden. NVIO stilte spørsmålet om FN har utspilt sin rolle til tidligere sjef for UNFICYP, generalmajor Kristin Lund og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Stian Kjeksrud. Det ble gode diskusjoner mellom de to, så ta gjerne på hodetelefonene og hør hva de har å si.

Kirkeparaden er under planlegging og det er bare å sette av 13. desember på ettermiddagen. Mer informasjon kommer når programmet blir mer klart.

Jeg hadde et møte med FD V vedrørende FNs erstatningsordning og fikk en god gjennomgang på statistikk og de utfordringer FD har i prosessen. Jeg fremholdt at det er viktig at FD er mer dynamisk i sin oppdatering om prosessen, og tok samtidig opp til diskusjon hvilke utgifter NVIO mener at FD bør dekke ved fremskaffelse av spesialisterklæringer. Vi er uenige i FDs tolkning av dette og har sendt et skriv hvor vi mener at utgifter til reise og kost bør dekkes gitt en reisetid som bør defineres ut fra et rimelighetsperspektiv. Avgjørelsestempoet i FN er ikke høyt og kravene til dokumentasjon fra FN er noe annerledes enn i Norge, dette er noe FD jobber med for å få oversendt alle søknader så snart som råd er.

Onsdag 26. oktober ble Øystein Wemberg takket av som generalsekretær i SIOPS. Det har vært interessant og lærerikt å jobbe sammen med Øystein. En real kar som nå går videre. Jeg vil takke for samarbeidet og samtidig ønske Kjetil Bragstad velkommen på nyåret.

Forbundsstyremøte har vedtatt en foreløpig fordeling av midler for første halvår 2023. Vi har ennå ikke mottatt fordelingen fra Forsvarets veterantjeneste, men styret mener det er viktig at de som har arrangementer i første halvår får et forhåndstilsagn slik at lokalforeningene kan starte planleggingen. Forbundsstyret har også startet arbeidet mot ledersamling og landsmøtet i april til neste år. Saker som styret mener bør tas opp er allerede i prosess, og etter hvert som invitasjonen kommer ut til lokalforeningene regner jeg med at det kommer mange gode innspill herfra også. Midt i møtet kom fire av veteranene som gikk i Nansens fotspor over Grønland og leverte en sjekk på 100 000 kroner til Stiftelsen veteranhjelp. Et viktig bidrag til et viktig arbeid.

Alle har rett til å ha egne meninger, men ikke egne fakta.


Hilsen
Bjørn Robert


Ukene 38-39-40

Deltakelse på avslutningssamlinger og gjensynstreff har fortsatt. Det er alltid like spennende å møte personellet som har tjenestegjort for Norge i en operasjon i utlandet. I uke 40 hadde jeg gleden av å møte de som hadde vært i Litauen som en del av eFP IX. Den store snakkisen her er at de er den første kontingenten fra eFP som ikke har veteranrettigheter etter definisjonen gitt gjennom forsvarsloven. De føler seg litt glemt og lite ivaretatt i et oppdrag som gjennomføres under en operasjonsplan gitt av NATO. Jeg er ikke i tvil om at veterandefinisjonen må diskuteres og at Norge ser på hvordan vi ivaretar personellet på best mulig måte.

Så har jeg hatt en evaluering av gamingturneringen vi gjennomførte i september. Vi strakk nok gjennomføringen over et tidsrom som ble for langt. Dette skal vi endre ved neste gjennomføring. Vi fikk i løpet av turneringen forespørsel fra personell i Norden om vi kunne se på muligheten for at de fikk delta. Selvfølgelig er det en mulighet. Neste turnering kommer i januar 2023.

 Mandag i uke 39 var det oppstart på en ny samling i regi av Nest steg. Halvparten av de som deltok har bakgrunn fra Forsvaret og det er mye intops-erfaring i gruppen. Nytt denne gangen var at to svensker med tilsvarende bakgrunn deltok, noe som viser at programmet har spredd seg ut over Norges grenser. Dette er et viktig bidrag for å markedsføre veteraner og veteraners kompetanse. Dette er et givende samarbeid og vi bygger gode nettverk som vi kan bruke i vårt videre arbeid.

På tirsdag og onsdag var det NORDEFCO-konferanse innen veteranfeltet. Det nordiske forsvarssamarbeidet er viktig og vil bli enda viktigere med NATO-utvidelsen. Jeg har tidligere skrevet om konferansen og en del av det som ble presentert fra forskningen og dette gir oss god innsikt i en del av utfordringene, og det viktige nå er å få gjort noe med disse utfordringene.

Utfordringene skal bringes inn i arbeidet med tiltaksplanen for ivaretakelse av personell og deres familie før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. På slutten av uke 40 fikk jeg oversendt mandatet og arbeidet skal ledes av Forsvarets veteraninspektør, men det skal være et stort innslag at etater fra de syv andre departementene som er involvert i budskapet om tiltaksplanen. Tiltakene skal være konkrete og angi ansvarshaver, samtidig er det et ønske om å se på mulighetene for at de treffer andre samfunnsutfordringer. Områdene som i første rekke skal dekkes er helse, familie, veteraners kompetanse, forskning og utvikling, og kommunikasjon. Jeg har sendt invitasjon til våre lokalforeninger om å delta og håper på mange gode innspill. Utkast til planen skal overleveres den interdepartementale arbeidsgruppa IDA gjennom Forsvarsdepartementet inne 31. januar 2023.

Så kom forslag til statsbudsjett og det står en del om veteranarbeid i budsjettet. Det er ingen endringer fra tidligere års budsjett, og jeg er litt undrende på hva det konkrete resultatet blir tildelingsmessig når politikerne snakker om tildeling på tilsvarende nivå som tidligere. Alt avhenger av hvordan man legger regnestykket og hvilke faktorer man legge inn, da kan nivå bli forskjellige og som oftest blir det en redusert kjøpekraft. I og med at arbeidet med tiltaksplanen er satt i gang tror jeg det blir vanskelig med de store politiske løft i 2023 da vi ikke har et politiskdokument, tiltaksplan, som vi kan henge de økonomiske behovene opp mot.

Fredag morgen hadde jeg møte med sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter. Jeg presenterte NVIO og hva vi jobber for og med. I tillegg hadde vi gode diskusjoner om en del av det som opptar oss. Et tema jeg vil ta opp her er utfordringene med å nå eller finne veteranene etter at GDPR-lovgivningen kom. Det å finne personell har blitt vanskelig også i det offentlige, og det store spørsmålet er hvordan vi skal kunne gjøre dette samtidig som vi holder oss innenfor loven. Han kom der opp med noe jeg tror kan være en ide å gå videre med og det er arbeidet med Forsvarets minside.no. Her skal det være en underkategori som går mot veteraner og jeg sa at NVIO er klare for å diskutere funksjonalitet under dette.

I denne perioden har vi hatt to gratulanter med runde dager: NVIO avd Troms feiret 30-årsdag 1. oktober og NVIO avd Asker og Bærum feiret 20-årsdag 8. oktober. Gratulerer til begge to, takk for deres innsats og lykke til videre med utvikling av lokalforeningene.

Gjør rett – frykt intet.

Hilsen

Bjørn Robert