Kameratstøtte

Kameratstøtte

Publisert av ‎ NVIO den 02.01.19. Oppdatert 07.04.22.

 Ring kameratstøtte telefon 800 48 500 for å snakke med en veteran.

 

NVIOs kameratstøttearbeid 

 

Kameratstøtte er tuftet på prinsippene til likepersonsarbeidets definisjon. «Ei samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, det vil si samme livssituasjon, og hvor selve samhandlinga har som mål å være ei hjelp, støtte eller veiledning partene imellom.» (B C Rappana Olsen: Støtte blant sine egne … HiO-rapport 1998 nr 1)

Hensikten med ordningen er å sikre at veteraner får tilgang til, og en støttende prat med en annen veteran.

Kameratstøtte er organisert hjelp, støtte og rådgivning gitt til veteraner og deres familier som trenger det.

NVIOs kameratstøtteordning skal arbeide for mer åpenhet om psykisk helse - i et samspill mellom aktiviteter, kurs, samtaler og utdanning. Dette gjør vi gjennom anerkjennelse, synlighet, samfunnsengasjement og fremming av veteransaken.

NVIO skal sikre god informasjon, dialog med kommuner og kompetansemiljøer, samt samarbeid med andre organisasjoner, veteraner og deres familier.

Visjonen til NVIOs kameratstøtteordning er å bidra til en helhetlig ivaretakelse av alle veteraner og deres familier.

Kameratstøtteordningen skal jobbe med å bygge ned stigma innen psykisk helse ved å få flere til fortelle sin historie og forsterke kameratskapet med likesinnede. Målet er at kameratstøtte skal skje på alle plan, det skal være enkelt å bruke, være en god samtalepartner og los til det sivile hjelpeapparatet. 


Vennskapsforholdene var det viktigste personlige utbyttet de hadde fra sin utenlandstjeneste. Mennesker som har opplevd kritiske situasjoner sammen, beskriver ofte en helt spesiell tilknytning til hverandre i etterhånd. Forsvaret søker også å utnytte fordelene ved et etablert kameratskap. F.eks. kan debriefing etter ulykker og katastrofer betraktes som en spesiell form for kameratstøtte.


Også dimittert mannskap etterlyser personer som er villige til å lytte og fortelle. I det sivile kan kunnskapen om utenlandstjenesten være mangelfull. Interessen er begrenset. Vi foretrekker ofte å snakke om det vi selv har erfaring med. Dimisjon fra utenlandstjeneste kan bli en brå overgang for mange. På tjenestestedet var man sammensveiset og vant til å omgås hverandre. Dagene hadde fast rytme med arbeidsoppgaver og måltider. Alle visste hva som var forventet av dem. I området har det ofte vært krigsstøy, og det har kommet meldinger om granatnedslag og CP-clasher. I Norge er det meste annerledes. Man er i større grad overlatt til seg selv. Kameraten ved siden av er ikke der lenger. Hverdagen preges av trivialiteter og stillhet. I stillheten kommer ofte minnene, både de gode og de vonde.

Mange har savnet kameratene sterkt etter dimisjon. Noen søker å lindre sitt savn ved å reise ut i nye oppdrag. Enkelte har hatt vanskeligheter med å etablere et sivilt liv og ser på sine opphold i Norge som en startgrop for neste kontingent. Resultatet av å delta i mange kontingenter kan bli en opphoping av stressfylte opplevelser og større muligheter for mentale ettervirkninger.
NVIOs kameratstøtteordning kan bidra til å dempe overgangen mellom militær og sivil tilværelse. Forbundet blir en link mellom det som skjedde i utlandet og det som møter en i Norge. En behøver ikke lenger være i en krigssone for å oppleve fellesskapet og bli forstått.


NVIOs kameratstøttegrupper springer ut av samholdet i en utenlandsavdeling. Gruppene består av personell valgt til oppgaven, og kurset for å kunne støtte og veilede best mulig. Disse skal gi av sin tid til mennesker som har det vanskelig. De skal tilby et vennskapsforhold til personer som av og til selv ikke har evnen til å stifte eller holde på vennskap. Gruppen er en forlenget arm av forbundet – en innslusingsport til et større fellesskap.

Tjenester:

Kameratstøttetelefon

For å ha et felles kontaktpunkt for alle veteraner og deres familier ble NVIOs kameratstøttetelefon opprettet i 2005.

Kameratstøttetelefon – 800 48 500 – betjenes 24/7/365 av kameratstøttekontakter.

Det er etablert rutiner for hvordan man besvarer henvendelser fra veteraner og pårørende som ringer inn. Operatørene har lang erfaring som kameratstøttekontakter og er autoriserte kameratstøttekontakter. Tjenesten driftes via en ekstern tjeneste og operatørene kan ikke spore innringernes telefonnummer og dette er å anse som en anonym tjeneste.

 Kameratstøtte.no - et skrivetilbud til soldater, veteraner og deres familie. Kameratstøtte.no ble opprettet i 2008 i et samarbeid med organisasjonen Mental Helse for å være et supplement til veteraner som ville skrive om sine utfordringer og erfaringer, fremfor å benytte kameratstøttetelefonen. Prinsippene er at alle som skriver/sender mail skal få svar innen 48 timer. Kameratstøtte.no har gjennomgått store endringer siden NVIO avsluttet samarbeidet med Mental Helse i 2017 og er en tjeneste i stadig utvikling. Tjenesten bemannes av kameratstøtteansvarlig i NVIO

 

Ønsker du og snakke med en veteran, så kan du ringe 800 48 500. 

Om du heller vil skrive inn din historie, kan du sende en mail til post@nvio.no, så vil du få svar innen 48 timer.

 

Ansvarlig for tjenesten er Anders Aks - Anders.aks@nvio.no


Fotograf av illustrasjonsbilde i topp: Torbjørn Kjosvold/ Forsvaret