Høring på langtidsplanen for Forsvaret ​

Høring på langtidsplanen for Forsvaret ​

Publisert av Siri Jørgensen den 18.04.24.

Høring på langtidsplanen for Forsvaret  

  Generalsekretæren var på høring i Utenriks- og forsvarskomitéen torsdag 18. april i forbindelse med langtidsplanen for Forsvaret, Prop. 87 S, Forsvarsløftet – for Norges trygghet 2025–2036. Dette er regjeringens forslag til helhetlig utvikling av Norges forsvarsevne i perioden 2025-2036.   

Veteranfeltet er viet stor plass, og mye refererer til Regjeringens handlingsplan for det videre veteranarbeidet.  

-Dette er positivt, sier generalsekretær Bjørn Robert Dahl. Utfordringen i veteranarbeid er at mange tiltak ligger innenfor andre sektorer, som ikke omfattes av langtidsplanen.  

Det er mye positivt i proposisjonen. Regjeringen sier at frivilligheten spiller en viktig rolle i totalforsvaret, og peker på erfaringer fra Ukraina. NVIO har hevdet at dette er et område hvor man kan utnytte erfaringene og kompetansen veteraner har bygd opp. Dette vil bidra til vedlikehold og bygging av forsvarsvilje, som støtter opp om forsvarsevne. Sammen med SIOPS mener vi også det er mulig å gjøre mer for å støtte Ukraina.   


Regjeringen åpner for å inkludere personell fra internasjonal innsats i tiltakene. Skillelinjene på operasjoner er ikke like klare som tidligere. Dette gir utfordringer i å definere hva som er hva, og hvilke rettigheter som skal følge med.
 
–Vi må tørre å snakke om å anerkjenne og ivareta dem som setter et politisk oppdrag foran seg selv og sin familie. Dette blir en viktig diskusjon i fremtiden og ingen ting er hugget i stein, sier Bjørn Robert Dahl  

 

Oppfølgingsreglementet skal revideres for å tydeliggjøre hvilke ordninger som gjelder hvilket personell, og Forsvarets ansvar for oppfølging foreslås økt fra et til to år. Dette er viktig, spesielt når man vet at psykiske skader kan ha sen debut.   

–Forsvaret skal utrede tiltak for ivaretakelsen av familiene. At Forsvaret har bygd ned familiekoordinatornettverket er synd, og dette er en ordning man må få på plass igjen, sier generalsekretæren.   

  

God ivaretakelse er et grunnlag for at personell står lenger i stilling, og man kan på den måten bidra til at Forsvaret beholder kompetanse som har kostet tid og penger å bygge opp. Regjeringen har sagt at «Anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner og deres familie er et samfunnsansvar som Regjeringen er seg bevisst». NVIO er fornøyd med at Regjeringen påpeker sitt ansvar gjennom langtidsplanen.  

-Nå er det opp til Stortinget å støtte opp om, eventuelt øke, ambisjonsnivået, avslutter generalsekretæren.