Loser og KMV bør slås sammen

Loser og KMV bør slås sammen

Publisert av Hege Kofstad den 05.09.21. Oppdatert 05.09.22.

NVIO mener veteranloser og kompetansesenter (KMV) bør slås sammen til en enhet i NAV.

Proba-rapporten tar utgangspunkt i at veteraner bør få en oppfølging som går ut over ordinære tjenester i det sivile tjenesteapparatet, inkludert NAV. På oppdrag for staten kan en soldat beordres til å utføre oppdrag i krigs- og konfliktområder, med svært høy risiko, og de kan beordres til å drepe. Opplevelsene kan få store konsekvenser for den enkelte.

Proba konkluderer med at det er et klart behov for en egen tjeneste for veteraner innenfor NAVs ansvarsområde. Hvorvidt denne funksjonen bør ivaretas av en veteranlos i enkelte fylker i tillegg til Kompetansemiljø for veteransaker (KMV) er et annet spørsmål.

Den vanligste årsaken til at veteraner kan ha utfordringer i arbeidslivet er nedsatt arbeidsevne som følge av helseproblemer.

Blant de veteranene som søker bistand hos NAV tar de fleste kontakt for å søke om dagpenger, AAP, uføretrygd eller hjelp til å få yrkesskadeerstatning. NAV-veilederne opplever imidlertid at en del i denne gruppa har behov for flere tjenester, som gjeldsrådgivning, hjelp til bolig, hjelp til å få avklart helseutfordringer osv.

Den innsatsen som både veteranlos og KMV gjør for å øke kompetansen i NAV-kontorene er viktig. På bakgrunn av antall brukere som NAV skal ivareta og det relativt lave antallet veteraner som har behov for bistand, mener Proba imidlertid at det er urealistisk at alle NAV-kontorene selv skulle inneha den spesialkompetansen som er nødvendig for å gi veteraner god oppfølging. Det betyr at det er behov for en spesiell tjeneste for å ivareta denne gruppa på individnivå.

Konklusjon til Proba er at både KMV og veteranlosen dekker et behov som i dag ikke blir dekket av det ordinære tilbudet i NAV eller gjennom andre eksisterende tjenester. Dette gjelder både de individrettede og de systemrettede tjenestene overfor NAV-kontorene. Det er også behov for at NAV deltar i tverrsektorielle samarbeidsfora.

Proba gir imidlertid ikke noe grunnlag for å vurdere om det er behov for en statlig veteranlos, i tillegg til KMV. Det er klare ulemper knyttet til å ha to relativt parallelle tjenester.

NVIO mener at veteranloser og kompetansesenter slås sammen til en enhet i NAV.

I denne modellen der tjenestene beholdes i NAV er det en svært aktuell modell å samle ressursene i en enhet, som både vil ha ansvaret for de individrettede og de systemrettede tjenestene (losfunksjon og kompetansesenter).

NVIO er enig med Proba om at en enhet som gir et helhetlig tilbud som ivaretar veteranen og deres familier og er underlagt Arbeid- og velferdsdirektoratet.

 

 • En enhet som har myndighet over den interne allokeringen av ressurser, kan potensielt utføre tjenesten mer effektivt.

   

 • Alle ansatte har full tilgang til saksbehandlings-systemene og nærhet til NAVs virkemiddelapparat.

   

 • En sammenslåing av de to enhetene vil gjøre det lettere å samordne tjenestene, arbeidsdeling og samarbeid vil skje internt

   

 • Den samlede kompetansen vil øke som følge av de to funksjonene samles og det blir tilført flere årsverk

   

 • En samling av ressurser gir en mer slagkraftig og mer robust modell, og et godt grunnlag for faglig utvikling.

 

Illustrasjon: nav.no