Meld. St. 15 "Også vi når det blir krevet"

Meld. St. 15 "Også vi når det blir krevet"

Publisert av Siri Jørgensen den 15.04.20.

I dag kom første veteranmelding på 10 år; «Også vi når det blir krevet. Veteraner i vår tid».
Det har de siste årene vært en stor grad av tverrpolitiske vilje rundt veteraner og oppfølging, samt anerkjennelse av disse så det var på tide at den nye Stortingsmeldingen kom.  -Nå inkluderes også veteraner av vår tid på en bedre måte, påpeker Thor Lysenstøen, NVIOs generalsekretær.

 

 Her kommer en kortversjon.

Veteranmeldingen gjenspeiler i større grad endringer i oppdrag og samfunnets utvikling og inkluderer nyere veteraner på en bedre måte. Vi må ikke glemme at de fleste kommer styrket hjem fra internasjonal tjeneste og har utviklet seg underveis. Dessverre vil fortsatt noen ha sterke opplevelser, og noen kan få problemer i hverdagene hjemme. NVIO finner det gledelig at veteranmeldingen gir økt anerkjennelse også til familie- og nettverket rundt, som er sikkerhetsnettverket vårt. Veteranmeldingen inneholder flere nye tiltak knyttet til dette.

 

 

  • Kompensasjon for ulønnet foreldrepermisjon til hjemmeværende forelder der den som er ute i internasjonale operasjoner ikke får tatt ut sin mødre- eller fedrekvote på grunn av tjenesten. 

 

  • Lønnskompensasjon for hjemmedager med syke barn som den som er ute i internasjonale operasjoner ikke får tatt ut på grunn av tjenesten, etter at egen kvote med syke barn-dager er tatt ut. 

 

  • Tilbud om parsamtaler i regi av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) i forkant av utreise. 

 

  • Bidra til mer forskning, blant annet om hvordan familiene til veteranene opplever utenlandstjenesten, ikke minst barna, om psykisk helse og om personellets levekår.

 

IntOps-erstatning

I veteranmeldingen er betegnelsen «IntOps-erstatning» innført, og her vil den særskilte kompensasjonsordningen som forvaltes av FD bli erstattet av en permanent klagenemnd og sekretariatet for klagesaker blir flyttet fra FD til Statens sivilrettsforvaltning. 

–Dette er en bedre og mer holdbar løsning, påpeker Thor Lysenstøen. De som etterlyser foreldelse av saker og tilsidesettelse av spesialisterklæringer, vil dessverre måtte vente til selve forskriftene kommer, men de er nå til vurdering i departementet. Med andre ord vil Forsvarsloven endres, og nye forskrifter vil komme. 

 

IDA

Når det gjelder den Interdepartementale arbeidsgruppen (IDA) med representanter fra 7 departementer, vil den bli videreført, og vi er selvsagt spente på hva det vil gi av resultater snart.

 

Veteraners helse

Ivaretagelse og oppfølging av helsen til veteraner blir ytterligere forsterket, noe NVIO har jobbet med lenge, så det er gledelig.

Det vil bli en helsekartlegging 2, 4 og 8 år etter tjenesten, samt at det vil jobbes mot stigmatisering av psykisk helse

 

Nytt er også at spesialisthelsetjenesten skal delta på de regionale fagnettverkene, og man ønsker å styrke den regionale kompetansen ved å gi de regionale helseforetakene i oppdrag å etablere en ordning med regionale veterankontakter. 

–Dette viser at regionalt arbeid blir viktig, noe vi i NVIO skal fortsette å jobbe med, påpeker generalsekretæren

 

Videre vil Nasjonalt kunnskapssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (NKVTS) gjennomføre et forskningsprosjekt på veteranfamilier, og om hvilken betydning utenlandsoperasjoner har for veteraners fungering i forhold til familie, barn og andre nære. Regjeringen skriver i veteranmeldingen at de vil legge vekt på å få ny kunnskap, særlig om veteraners barn og familier, og deres livsmestring over tid, om psykisk helse og om levekår.
–Nyere forskning vil jo gjengi mer korrekte data for veteraner i vår tid, og vi har jobbet med økt fokus på familien, så dette blir spennende.

 

Ellers lyder deler av pressemeldingen som følger:

 

"- Veteranpolitikken må favne mangfoldet. Noen har vært i farlige stridssituasjoner. Andre har ikke vært i direkte kamphandlinger, men har likevel løst viktige oppgaver. Noen har vært ute én gang, mens andre har vært ute mange ganger gjennom flere år. Felles for alle er at de har gjort en viktig innsats som de kan være stolte av og vi må ta vare på dem alle sammen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.


Ressurssterk gruppe

De aller fleste veteraner kommer styrket hjem fra internasjonale operasjoner. På de fleste av livets områder klarer de seg like bra eller bedre enn befolkningen ellers. Veteranene er en ressurssterk gruppe. De har erfaringer og kompetanse som er viktige for Forsvaret og for samfunnet for øvrig. Ferske tall fra Arbeids- og velferdsetaten viser at veteraner har mindre grad av behov for midlertidig inntektssikring enn befolkningen for øvrig.

- Selv om veteraner er en ressurssterk gruppe, innebærer tjeneste i internasjonale operasjoner for mange en risiko for å bli rammet, fysisk eller psykisk. For den som skal reise ut er det avgjørende å vite at en selv og ens nærmeste blir ivaretatt dersom noe skulle skje sier forsvarsministeren. Gjennom de siste ti årene har det blitt bygget opp et godt sikkerhetsnett for dem som får redusert arbeidsevne som følge av tjenesten, blant annet gjennom kompensasjons- og erstatningsordninger."

 

Har du lyst til å lese hele pressemeldingen – klikk her

Du kan også laste ned hele Veteranmeldingen her.