NVIOs Innspill til statsbudsjett for 2025

NVIOs Innspill til statsbudsjett for 2025

Regjeringen har startet arbeidet med statsbudsjettet for 2025, og møtes tirsdag 12. mars til den første av totalt to budsjettkonferanser. NVIO har sendt inn et omfattende innspill til statsbudsjettet som tar sikte på å bedre ivaretakelsen av landets veteraner. 

 

Sentralt i NVIOs krav er øremerking av midler til utlysning av nye forskningsprosjekt, kompetanseheving for helsepersonell, sikring av offentlige kontrakter til private institusjoner med kompetanse på behandling av veteraner, økt ressurser til spesialisthelsetjenesten, samt å etablere et samarbeid med frivillige organisasjoner for å støtte oppbyggingen av veteranarbeid i Ukraina.  

 

- NVIOS innspill fokuserer på å forbedre støtten og ivaretakelsen av landets veteraner gjennom økt forskning, kompetanseheving for helsepersonell, sikring av offentlige kontrakter til behandlingsinstitusjoner med kompetanse på veteraner, styrking av spesialisthelsetjenesten og at regjeringen sikrer et samarbeid med frivillige organisasjoner for å bygge opp veteranarbeidet i Ukraina, sier Bjørn Robert Dahl 

 

For NVIO er det viktig at regjeringen justerer tiltaksordningen i tråd med de faktiske kostnadene veteranorganisasjonene står ovenfor og øremerker midler gjennom forsvarsbudsjettet for å øke kapasiteten ved Forsvarets Veteransenter. I tillegg krever NVIO at personell fra ulike departementer som har deltatt i internasjonale operasjoner, sikres tilsvarende oppfølging som personell fra forsvarssektoren.  

 

-Det er avgjørende at statsbudsjettet reflekterer behovene til våre veteraner og deres familie. Et budsjett som tar hensyn til våre veteraners behov, vil sikre at våre veteraner får den anerkjennelsen og hjelpen de trenger til å takle utfordringer i etterkant av endt tjeneste, understreker Bjørn Robert Dahl. 

 

NVIO har følgende krav til regjeringen i budsjettforhandlingene for 2025:  

  • Det øremerkes midler og utlyses forskningsprosjekt i regi av Helse- og omsorgsdepartementet som ser på posttraumatisk vekst etter traumatiske hendelser  

  • Det øremerkes midler i regi av Helse- og omsorgsdepartementet for å styrke kompetanseheving på blant helsepersonell  

  • Der det offentlige ikke klarer å tilby tilstrekkelig helsetjenester, må private institusjoner med kompetanse på behandling av veteraner sikres offentlige kontrakter  

  • Det øremerkes midler for å styrke spesialisthelsetjenesten innen rus og psykiatri  

  • Regjeringen søker samarbeid med frivillige organisasjoner for å støtte Ukraina med å bygge opp deres veteranarbeid  

  • Tilskuddsordningen for 2025 justeres i samsvar lønns- og prisveksten slik at kjøpekraften gjenvinnes  

  • Det øremerkes midler gjennom forsvarsbudsjettet for å øke kapasiteten ved Forsvarets veteransenter  

  • Det øremerkes midler gjennom Justis- og beredskapsdepartementets og Utenriksdepartementets budsjetter slik at personell fra etater under disse departementene som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner sikres en tilsvarende oppfølging som blir gitt personell fra forsvarssektoren.  

 

Du kan lese hele innspillet her