NVIOs forskningsstipend - utdanningsmidler 2021

NVIOs forskningsstipend - utdanningsmidler 2021

Publisert av Siri Jørgensen den 11.05.21.

Utdanningsstipend forskning NVIO

NVIOs utdanningsstipend har som formål å støtte kompetanseutvikling. Stipendet vil omfatte utdanning som har relevans for NVIO og for de som ønsker å kunne fordype seg i en mastergrad eller forske på noe som er relevant forskning på veteraner. Maks  utbetaling per semester er 20 000 kroner.

Hvem kan søke?

Stipendordningen gjelder de som ønsker å ta en master/forske på noe NVIO ønsker det skal forskes på.


Det kan søkes om støtte til:

 • Gjennomføre masterstudiet ved universiteter og høgskoler
 • Etter- og videreutdanning på ulike utdanningsnivåer som munner ut i artikkel/tilsv som gagner veteransaken


Vedlegg som må legges ved i stipendsøknaden:

 • Med dokumentasjon regnes faktura med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto/nettbank og kvitteringer. Skjermbilder fra nettbank, mobilbank, vipps med forklarende tekst og bilde av kvitteringer godtas. Kopi av faktura er ikke godkjent dokumentasjon.
 • Bekreftelse på studieplass/kursplass

Bakgrunn

Regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og ett utenlandstjenesten «I tjeneste for Norge» var oppfølging av stortingsmelding nr 34. Det overordnede målet med handlingsplanen var å ivareta og styrke anerkjennelse av personellet. Planen skulle bidra til anerkjennelse av innsats og god ivaretakelse. For å nå målene i handlingsplanen ble det utviklet 126 tiltak som skulle reflektere de 23 satsningsområdene i stortingsmeldingen. Tiltakene skulle blant annet redusere risiko for skader, bidra til at psykiske skader ble oppdaget tidlig og sørge for at behandlingen av disse skulle starte så raskt som mulig.


Meld. St. nr.15 «Også vi når det blir krevet»

Forsvarets helseregister er et av de sentrale helseregister i Norge. Det finnes omfattende internasjonal forskning på militært personells helse. De siste ti årene har det imidlertid også kommet relativt mye forskning på norsk personell. Dette gjør man i dag har spesifikk kunnskap om helsetilstanden til norsk personell, og man er ikke utelukkende avhengig av å støtte seg til internasjonal litteratur. Forsvarets sanitet (FSAN) har en sentral rolle i denne forskningen og har spisskompetanse innenfor områder som militær epidemiologi, militærpsykiatri, militær medisin og kirurgi samt flymedisin og dykkemedisin. 


Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) skal bidra til å øke kunnskapen og styrke kompetansen om mennesker som har vært utsatt for vold og traumatisk stress, forebygge og redusere helsemessige og sosiale konsekvenser. Arbeidet inkludere veteraner og deres familiers helse. NKVTS utførte en kompletterende analyse av SSBs levekårsundersøkelse (2012), med fokus på helseperspektiver. særlig to faktorer forut for tjenestegjøring, motivasjon og forberedelse, viste seg å ha sammenheng med flere forhold ved de militære veteraners helse- og livssituasjon etter tjeneste.


Afghanistan-undersøkelsen i 2012 viste at 4,4 prosent av veteranene rapportere om psykiske plager. UNIFIL-undersøkelsen fra 2016 viste at 12,4 prosent av veteranene hadde psykiske plager. De oftest rapporterte plagene var søvnproblemer, angst, PTSD, depresjon og alkoholavhengighet.

Enkelte studier har funnet en liten, men ikke statistisk signifikant, økning i selvmord blant norske UNIFIL-veteraner. Tilsvarende studier av norske Afghanistan-veteraner har vist at disse ikke har flere selvmord enn den øvrige befolkningen. Oppsummert tyder forskningen på at det er visse faktorer som øker risikoen for utvikling av psykiske plager etter tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. 


Nyere forskning

Den senere tid er det startet eller planlagt flere forskningsprosjekter i samarbeid med sivile forskningsmiljøer. Det vil bli gjennomført en ny Afghanistan-undersøkelse som vil kartlegge de psykologiske langtidskonsekvensene hos personell som tjenestegjorde fra 2001-2019.

FSAN leder kartlegging av personalets fysiske og psykiske utvikling både rett etter hjemkomst og over tid. FSAN ser på fra to, seks og åtte år etter tjenesten.


I Norge foreligger det lite kunnskap om hvilke konsekvenser det får for familien at familiemedlemmer deltar i internasjonale operasjoner. En studie fra 2015 av barn i alderen 6 -17 år viser at der er en stor følelsesmessig påkjenning for barn når mor eller far reiser ut i internasjonale operasjoner. Dette vil bli forsket videre på av familie-barn forskningen hos

NKVTS. Det meste av foreliggende forskning viser at personell som har tjenestegjort i utlandet er en ressurssterk gruppe, og at de fleste klarer seg godt etter tjenesten. Forskningen i dag gir liten indikasjon på arbeidsledighet eller utenforskap i arbeidslivet er et større problem for veteraner enn for den gjennomsnittlige norske befolkningen. 


De aller fleste veteraner kommer styrket hjem fra tjeneste i internasjonale operasjoner. Tall fra 2019 viser at personell som har vært i internasjonale operasjoner i mindre grad mottar dagpenger og andre ytelser fra NAV enn den norske befolkningen for øvrig. Samtidig er det veteraner som opplever å stå utenfor arbeidslivet i kortere en eller lengre perioder på grunn av fysiske eller psykiske konsekvenser av tjenesten. Dette er det også viktig å erkjenne.


Hva ønsker NVIO det blir forsket på


Helse

 • unge veteraner og psykiske helse
 • veteran som ressurs, økt deltagelse i samfunnet
 • e-sport, utenforskap og veteraner
 • veteraner og rus
 • pandemien og veteraner
 • selvmord blant veteraner
 • veteraner, PTSD og søvnproblemer
 • resiliens - følgeforskning
 • veteranfamilien - følgeforskning
 • nettverk og relasjoner
 • posttraumatisk vekst
 • veteraner som bruker smart-appen


NVIO som organisasjon

 • organisasjonen, hvordan er den innad og for veteranene
 • hva skal til for å rekruttere unge veteraner
 • kameratstøtte
 • overgangen fra forsvaret til det sivile, parallellen til Next Step Norway og toppidrett


Kommunale veteranplaner

 • kommunale veteranplaner og bruken av disse
 • bruken av veterankontakter
 • hva er en god veterankommune


Frivillighet

 • nyby.no - bruken av dette i kameratstøtte
 • hva er kameratstøtte i den frivillige verden
 • veteraner som ressurs – hva betyr det
 • veteraner og ny teknologi, tverrsektoriell samarbeid og smarte samfunnsnyttige løsninger


Internasjonal forskning

Følgeforskning fra King's College London, Veterancenteret Danmark, veteranarbeidet i Sverige, USA, eller annen relevant internasjonal forskning.

 

 

Spørsmål rundt stipendet kan rettes til NVIOs rådgiver Borgny Tjelle, borgny@nvio.no.

 


NVIOs brev sendt ut til Forsvarets Høgskole, landets universiteter, BI og Høgskolen Vestlandet kan du lese her.