NVIOs innspill til partiprogram

NVIOs innspill til partiprogram

De politiske partiene er i gang med å utforme nye partiprogrammer for stortingsperioden 2025-2029. For å få vårt avtrykk på de politiske partiene sitt partiprogram, har NVIO sendt sine innspill til programkomiteene i alle partiene som sitter på Stortinget.  

 

-Vi håper de politiske partiene lytter til våre innspill. For NVIO er det viktig at de politiske partiene ivaretar de som har blitt sendt ut til krigs- og konfliktområder på vegne av felleskapet, men vel så viktig de som holder hjemmefronten, sier Bjørn Robert Dahl. 

 

I NVIO sitt innspill legger vi vekt på konkrete tiltak som tar sikte på å forbedre veteraners livskvalitet og sikre bedre ivaretagelse og anerkjennelse etter endt tjeneste. NVIO legger i sitt innspill vekt på økt satsning på psykisk helse og bedre tilgang til omsorgstjenester for veteraner som sliter etter endt tjeneste. NVIO legger også vekt på at det er viktig at alle kommuner får etablert en kommunal veteranplan for å sikre målrettet støtte og oppfølging.  

 

-God veteranivaretagelse vil styrke Norges forsvarsevne. Det er derfor viktig at vi erkjenner betydningen av å gi tilstrekkelig støtte og oppfølging til våre veteraner. Deres erfaringer og kompetanse er en uvurderlig ressurs som vi må ta vare på. NVIO forventer at partienes partiprogram legger opp til en politikk som sikrer god ivaretagelse av våre veteraner, avslutter Bjørn Robert Dahl. 

 

NVIO har følgende innspill til partiprogram:  

 • Forskningen på veteranfeltet styrkes  

 • Det må forskes på posttraumatisk vekst  

 • Det må forskes på veteraners kompetanse og samfunnets muligheter til å nyttiggjøre seg denne  

 • Arbeide for å styrke kompetansen blant helsepersonell på veteranfeltet  

 • Private institusjoner med kompetanse på veteraner sikres offentlige kontrakter  

 • Styrke spesialisthelsetjenesten  

 • Stigmaet rundt psykisk helse må bygges ned  

 • Det startes en nasjonal dugnad for å støtte Ukraina i deres veteranarbeid  

 • Tilskuddsordningen pris- og indeksjusteres slik at kjøpekraften gjenvinnes  

 • Nettverket av familiekoordinatorer i Forsvaret forsterkes  

 • Definisjonen av begrepet internasjonale operasjoner utvides  

 • Temaet Norges deltakelse i internasjonale operasjoner må inn i undervisningen  

 • Medalje for deltagelse i operasjon Gugne innføres slik at bidraget blir anerkjent  

 • Det etableres kommunale veteranplaner i alle kommuner der det bor veteraner  

 • Personell som blir tilkjent økonomisk erstatning tilbys økonomisk rådgivning  

 • Rammetildelingen til Forsvarets veteransenter økes slik at produksjonen av overnattingsdøgn økes  

 

Du kan lese hele innspillet her