NVIOs landsmøte 2019 (husk fristene)

NVIOs landsmøte 2019 (husk fristene)

Publisert av ‎ NVIO den 23.01.19. Oppdatert 12.12.19.

Da begynner vi å nærme oss årets landsmøte på Gardemoen! Alle har fått tilsendt informasjon og påmeldingsskjema, men husk fristene!
I henhold til vedtektenes § 7 skal følgende saker behandles på landsmøtet: 


• Konstituering 
• Styrets beretning og rapport fra kontrollkomitåen
• Regnskap for perioden og revisjonsberetning
• Evt vedtektsendringer
• Innsendte forslag
• Strategisk plan 
• Retningsgivende budsjett 
• Kontingent og fordeling av denne 
• Godtgjørelse til president, visepresident, styremedlemmer og LM-valgte utvalgsmedlemmer
• Valg

Innsending av forslag
Saker som ønskes behandlet på landsmøtet (LM) må i henhold til vedtektenes § 6.2.2 være sekretariatet i hende innen 6 uker før landsmøtet,
dvs 16. mars 2019. For sent innkomne forslag kan ikke behandles på LM jfr. vedtektenes § 6.2.4. 

Representanter
I henhold til vedtektenes § 6.3.1 kan hver lokalforening møte med kun en representant. Lokalforeningene har iht vedtektenes § 6.4.2 stemmerett med en stemme for hver påbegynt 100 medlemmer. Den som skal møte må ha betalt kontingent for 2018 innen 31. desember 2018 for å kunne avgi stemme, jfr vedtektenes § 6.4.3. 

Stemmefullmakt
I henhold til vedtektenes § 6.4.2 skal representanter som skal avgi mer enn en stemme ha med stemmefullmakt til landsmøtet. Stemmefullmakten skal være underskrevet av 2 styremedlemmer fra lokalforeningen og skal iht vedtektenes § 6.4.4 være sekretariatet i hende senest 1 måned før landsmøtet,
dvs 27.mars. 

Æresmedlemmer 
Æresmedlemmer som ikke er representant for en lokalforening, inviteres som observatører med tale og forslagsrett, og får reise og oppholdsutgifter (enkeltrom) dekket av forbundet. 

Utvalgsledere
Dersom leder for valgkomiteen eller kontrollkomiteen ikke også ikke er representant for en lokalforening, inviteres vedkommende som observatør med tale og forslagsrett ved valget. De vil også bli bedt om å presentere sine komiteers/utvalgs anbefalinger for landsmøtet. Nødvendige reise- og oppholdsutgifter blir dekket av forbundet. 

Påmelding
Æresmedlemmer og utvalgsledere som ikke er representant for en lokalforening, melder seg på individuelt til sekretariatet. Lokalforeningene sender samlet påmelding. Alle påmeldinger må være sekretariatet i hende innen 1. mars 2019.
Dersom det på dette tidspunktet ikke er klart hvem som skal representere lokalforeningen, melder man på en representant uten å angi navn, slik at riktig antall rom kan reserveres på hotellet. Navn på representantene må meldes til sekretariatet innen 25. mars 2019. Ankomstdag og avreisedag må angis. Påmeldingsskjema skal benyttes. 

Sakspapirer
I samsvar med vedtektenes § 6.2.5 vil landsmøtepapirene bli sendt ut innen 12. april 2019.

Økonomi
Forbundet dekker oppholdsutgifter for en representant fra hver lokalforening. Når det gjelder reiseutgifter, så gjennomføres det reisefordeling iht vedtektenes § 6.6. Reisefordeling innebærer at de samlede reiseutgiftene for representantene fordeles likt på lokalforeningene som er representert på landsmøtet. Reiseutgifter dekkes etter den for forbundet rimeligste reisemåte. øvrige utgifter dekkes av den enkelte lokalforening eller av den enkelte deltaker. Det er kun representanter som av kommunikasjonsmessige årsaker er tvunget til å ankomme hotellet dagen før landsmøtet som vil få dekket ekstra overnatting. Hvis en lokalforening ønsker å stille med flere representanter på landsmøtet, må lokalforeningen dekke utgiftene for det antall representanter som overstiger en. 

Ved bruk av egen bil kompenseres reiseutgiftene som ved bruk av rimeligste reisemåte ved offentlig kommunikasjon.
Merutgifter som følge av for sen påmelding belastes vedkommende lokalforening/person. 

Bestilling av flyreiser
Den enkelte representant bestiller selv sin reise hos flyselskapet. Det oppfordres til at flybestillinger gjøres i god tid slik at man får lavest mulig pris. 

Utvidet opphold
Representanter som ønsker å ankomme hotellet dagen før landsmøtet uten at man er tvunget til det av kommunikasjonsmessige årsaker, eller ønsker å forlenge oppholdet etter møtet, må angi ønsket ankomstdag og avreisedag i forbindelse med påmelding. Sekretariatet kan være behjelpelig med å bestille utvidet opphold på hotell på Gardermoen, og ønske om det må oppgis ved bestilling. Alle merutgifter ved utvidet opphold må dekkes av den enkelte representant eller av lokalforeningen. 

Åpent møte
Landsmøtet er et åpent møte, noe som innebærer at det er adgang for presse og andre interesserte. De må selv dekke kostnader forbundet med deres deltakelse, men vil ikke få adgang til landsmøtemiddagen. 

Spørsmål om reise og opphold, eller andre forhold knyttet til landsmøtet 2019 kan rettes til forbundssekretær Svein-Erik Malmø-Moen, tlf 9302331 eller e-post: post@nvio.no. 

 

Vi sees!