Samarbeider om rettferdige erstatningsoppgjør

Samarbeider om rettferdige erstatningsoppgjør

Publisert av Hege Kofstad den 27.04.22. Oppdatert 03.05.22.

 

Norske soldater har bidratt i internasjonale operasjoner siden 1947, blant annet i Libanon, Mali og Afghanistan. De fleste har en positiv opplevelse med å delta i en internasjonal operasjon, men dessverre er det noen som opplever psykiske plager i etterkant av tjenesten.

I rapport fra Forsvaret fra 2021 fremkommer det at 10 % av de som har tjenestegjort i Afghanistan opplyser at de sliter med psykiske plager.

Kompetent juridisk bistand bidrar til riktige erstatningsoppgjør

Påføres man psykiske plager etter tjeneste i internasjonal operasjon før 2010 er det særskilte kompensasjonsordninger. For de som har tjenestegjort etter 2009 er erstatningsansvaret lovfestet i forsvarsloven § 55.

Codex Advokat mener at en viktig del av et bærekraftig samfunn er at man får et riktig og rettferdig erstatningsoppgjør. Kompetent juridisk bistand vil bidra til å sikre de skadelidte riktige erstatningsoppgjør.

For å sikre at flere får kompetent juridisk bistand må det gis informasjon om hvilke rettigheter man har ved påført skade etter tjeneste i internasjonal operasjon. For å nå ut med relevant informasjon, og for å sikre at flere får kompetent juridisk bistand har Codex Advokat og NVIO inngått samarbeid.  

Codex Advokat og NVIO har en felles interesse:

Å sikre veteraner et riktig erstatningsoppgjør

NVIO har et sterkt engasjement for veteransaken. Organisasjonen ble grunnlagt for å fremme interessene til veteraner og deres familier. Siden opprinnelsen i 1960 har NVIO jobbet for å sette veteraners interesser på den almene og politiske agendaen. NVIO har blant annet bidratt i arbeidet med å få på plass veteransenteret på Bæreia, kompensasjonsordning for skadde veteraner, økonomisk støtte gjennom Stiftelsen Veteranhjelp, et landsdekkende kameratstøttearbeid, fremmet relevant forskning, økt veteraners anerkjennelse gjennom en egen nasjonal veterandag og egne medaljer for tjeneste i internasjonale operasjoner, bistått og kurset veteraner i overgangen mellom en militær og sivil karriere. I tillegg er NVIO teknisk arrangør for veterantreff over hele Norge og tilbyr en lang rekke arrangementer gjennom våre mange lokalforeninger.

Les mer om: Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (https://www.nvio.no/)

Tidlig advokatbistand sikrer forsvarlig utredning av saken

Erstatningssaker etter tjeneste i internasjonale operasjoner er ofte kompliserte. Uten juridisk bistand er det vanskelig å få aksept hos Statens pensjonskasse for de store konsekvensene som en skade/sykdom kan medføre.

Det er viktig å ta kontakt med advokat tidlig. På den måten vil advokaten kunne bidra til at saken blir forsvarlig opplyst og utredet på en profesjonell og riktig måte.

Er man påført en skade eller sykdom etter tjeneste i internasjonal operasjon så dekkes rimelige og nødvendige utgifter for at en advokat bistår med erstatningssaken mot Statens pensjonskasse. Mange skadelidte er ikke kjent med dette og tar ikke kontakt med advokat, fordi de er engstelige for utgiftene det kan påføre dem. Vi ønsker derfor å nå ut med informasjon om hvilke rettigheter man har ved påført skade eller sykdom etter tjeneste i internasjonal operasjon, og hvilke muligheter man har for å få dekket utgiftene for bistand fra advokat. Det vil føre til at terskelen for å ta kontakt med advokat senkes og at flere sikres et riktig erstatningsoppgjør. Derfor er vi stolt av samarbeidet med NVIO, og tror at samarbeidet vil medføre at vi når ut med relevant informasjon til flere noe som igjen bidrar til at flere får rett erstatningsoppgjør.

Codex tilbyr en uforpliktende samtale om din erstatningssak

Codex Advokat er din nærmeste rådgiver når det kommer til:

 • Billighetserstatning
 • Erstatning for psykiske plager etter tjeneste i internasjonale operasjoner
 • Klage over avslag fra NAV
 • Klagesak for klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning etter tjeneste i internasjonale operasjoner
 • Tvist for domstolen

Codex er opptatt av bærekraft og har sin egen miljøgruppe som kontinuerlig jobber for at tjenestene vi tilbyr skal være så grønne som mulig.

NVIO er din partner når det kommer til:

 • Opprettholde nettverk
 • Overgang fra militær til sivil karriere
 • Mentorering
 • Kameratstøtte basert på likepersonsprinsippet
 • ·Økonomisk bistand gjennom Stiftelsen Veteranhjelp
 • Diverse aktiviteter over hele landet
 • Politisk påvirkning i veteransaker

Har du spørsmål om erstatning etter tjeneste i internasjonal operasjon? Snakk med oss!