Siste ukes begivenheter kort oppsummert;

Siste ukes begivenheter kort oppsummert;

Publisert av Siri Jørgensen den 09.10.20.
Siste ukes begivenheter kort oppsummert;
Det som har fått mest omtale er kanskje Moxnes og partiet Rødt som fikk flere politiske partier med på å endre krav i veteranmeldingen, og sikre bedre rettigheter for veteraner.
-NVIO er særdeles tilfreds med at komitéarbeidet til arbeidsgruppa har ført frem på fire av fem punkter. Arbeidsgruppa har bestått av ni ulike organisasjoner, så vi må si oss fornøyd med prosessen og resultatet, sier NVIOs generalsekretær Thor Lysenstøen.
-Det vi ikke er så fornøyd med er vel at det i statsbudsjettets post 71 "Overføringer til andre" (som er midler til veteranorganisasjonene) er tilsvarende nivå som tidligere. Det rimer ikke helt med den pålagte satsingen på familier som ble foreskrevet i utkastet til veteranmeldingen «I tjeneste for Norge» tidligere i år, som Stortingsbehandles torsdag 15.oktober, påpeker generalsekretæren.
-Vi håper ikke dette betyr at de eldre veteranene og familier i praksis blir prioritert bort, for begge grupper trenger en anerkjennelse og tilbud.
Vi ser også at er Stiftelsen Veteranhjelp er tilgodesett med kr 25 000,-, og dette er bra på flere måter. Vi kan fortsette å hjelpe veteraner i økonomisk nød, og de som ønsker å gi eller støtte stiftelsen økonomisk slipper å skatte av støtten. Vi har ukentlig telefoner om hjelp, så dette er sårt tiltrengt støtte, påpeker han.
På side 21 i Statsbudsjettet kan man lese at " Forsvarssektoren og sivile sektorer er avhengige av å kunne dra nytte av hverandres kompetanse. Flere NATO-land har opprettet egne «Employer Support-organisasjoner» for å binde militær og sivil side bedre sammen på personellområdet. I flere land har denne typen organisasjoner også et dedikert ansvar opp mot næringslivet for å synliggjøre veteraners kompetanse. Regjeringen vil legge til rette for en målrettet satsing for bedre sivil-militær samhandling innenfor personellområdet. "
-Dette er i tråd med vårt pågående arbeid med næringsliv og Next Step Norway- prosjektet vi er i gang med, inkludert mentorordning. Dette er helt klart fremtiden og vi fortsetter arbeidet med å synliggjøre veteraners kompetanse, avslutter Thor Lysenstøen.