Sommerhilsen til alle veteraner fra presidenten

Sommerhilsen til alle veteraner fra presidenten

Publisert av ‎ NVIO den 26.06.19. Oppdatert 16.12.19.

Tusen takk for tilitten dere gav meg som president i to nye år i Norges desidert største og eneste landsdekkende veteranorganisasjon for alle veteraner, og deres familier. Det er en ære å være fanebærer og fortsette å lede og utvikle NVIO inn i fremtiden. Det skal vi gjøre sammen – to er en og en er ingen!

Jeg er særdeles godt fornøyd med forberedelser, gjennomføring, innhold, debatter og diskusjoner under landsmøtet i april. Gjennom helgen fikk vi diskutert viktige prinsipielle veivalg om veien videre, når det gjelder organisering, samarbeid lokalt, regionalt og sentralt, samt eksternt. Det er viktig at det er takhøyde og rom for gode debatter med til tider stort engasjement og temperatur. Det forteller meg at vi bryr oss og ser på veteran-saken som et viktig samfunnsoppdrag der vi som har vært ute velger å bruke fritiden vår på denne svært viktige saken.

Takk til æresmedlemmer, delegater og øvrige deltakere, sekretariatet og forrige forbundsstyret som i sum bidro til et meget godt landsmøte. Jeg vil spesielt takke forrige forbundsstyret som har lagt et meget godt grunnlag for det nye forbundsstyret gjennom alle evaluerings- og organisasjonsprosessene som er iverksatt for å utvikle NVIO videre. Det er når vi vet hvor vi står at vi kan stake ut veien videre. Dette krevende og viktige arbeidet vil danne grunnlag for det nyvalgte forbundsstyret og foreta strategiske veivalg samt implementere de funn og anbefalinger som denne prosessen har avstedkommet.
Landsmøtet vedtok en regional organisasjonsstruktur og ga forbundsstyret i oppdrag å foreslå endringer av vedtektene i tråd med vedtaket. Det etableres en organisasjonskomite med formål å utarbeide grunnlag for beslutning, samt forslag til endring av vedtekter for å møte krav vedrørende regional organisasjonsstruktur. Et forslag til ny regional struktur er satt til 31.12.2019. Dette blir et meget viktig arbeid fremover og vil involvere hele NVIO, ledet av en nedsatt arbeidsgruppe besluttet på forbundsstyremøtet. Det ble vedtatt å kalle inn til ekstraordinært landsmøte i 2020 for å behandle denne saken og jeg ønsker å avholde dette så tidlig som mulig i 2020.

Antall henvendelser fra organisasjoner og næringsliv om samarbeid er i enorm utvikling. Det forteller meg at det vi som organisasjon gjør, er viktig og relevant for mange i samfunnet.
Jeg opplever at det er et særdeles godt samarbeid med Forsvarets veterantjeneste. Vi har også inngått samarbeid med Den Norske Turistforening og Det Frivillige skyttervesen.
NVIO har også en klar ambisjon om å støtte og bidra mer inn i utarbeidelse av kommunale og regionale veteranplaner samt i de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTSene). Videre skal NVIO fokusere på utdannelsen av våre kameratstøttekontakter, da dette er selve ryggmargen til NVIO. Å representere sluttbrukere og være med på å drøfte veteranarbeidet og planer for kompetanseutvikling vil ha et stort fokus fremover.

Vi skal fortsette å samarbeide med andre veteranorganisasjoner nasjonalt og i den nordiske rammen. Dette blir viktigere og viktigere fremover. Parallelt har vi inngått samarbeid med nasjonale utdanningsinstitusjoner som Universitetet i Agder og Norges Markedshøyskole der kompetansebygging av våre kameratstøtteledere og mentorprogram for yngre veteraner har fokus. I sum vil dette bidra til å gjøre NVIO mer attraktiv for yngre veteraner og gjøre den generasjonskløfta veteransaken og veteranorganisasjonene pr i dag står i betydelig mindre.

Landsmøtet gav en tydelig tilbakemelding på at man både sentralt regionalt og lokalt har et forbedringspotensial i måten vi gir ut og deler informasjon på. Her må vi bli bedre så vel sentralt som lokalt. Derav viktigheten med utarbeidelse av en ny regional organisasjonsstruktur som kan bidra til å knytte organisasjonen sammen på en bedre måte. Det gjøres fantastisk mye flott veteranarbeid i NVIO og vi må bli flinkere til fortelle historiene internt og eksternt – med presisjon og tydelighet. Vi må fortsette å være relevant, synlig og tilgjengelig på alle arenaer og kanaler som nåværende og potensielle nye medlemmer er på. Det er kun da vi kan få fortalt hvilken ressurs vi veteraner representerer for samfunnet akkurat på samme måte som da vi dro ut og løste krevende oppdrag for landet vårt.

Jeg vil benytte anledningen til å si tusen takk til alle veteraner, lokallag, ildsjeler, familier og venner som står på for våre veteraner og veteransaken år inn og år ut! Uten dere så hadde ikke dette vært mulig.
Riktig god sommer til alle veteraner og veteranfamilier!
Samhold, erfaring og styrke!

Dag-Magne Lunde
President NVIO
daglunde@hotmail.com