With thanks for all your effort and sacrifice

With thanks for all your effort and sacrifice

Publisert av Siri Jørgensen den 21.10.20.
(for English see below)
- Vi er glade for å overrekke denne gavesjekken til NVIO på vegne av
Sikorsky
. Dere vet hvor mye Sikorsky setter pris på veteraner og deres innsats. Selv i et spesielt år som dette, ønsket det amerikanske hovedkontoret å fortsette med bidrag til NVIO lokalt og sentralt, forteller Arne Martin Gilberg, direktør forretningsutvikling i
Aircontact Group
. -Vi syns det er kjempegøy og få være med å bidra, vi ser entusiasmen som legges ned i veteranarbeidet og har et godt samarbeid med
NVIO avd. Rogaland
rundt løpet Sikorsky North Sea Run. Vi er veldig fornøyde med 304 deltagere på årets løp, hvor alle kunne løpe digitalt, smiler han.
Thor Lysenstøen, NVIOs generalsekretær er godt fornøyd med bidraget sentralt, som vil gå til NVIOs samarbeidsprosjekt med Next Step Norway og vekttall-studier ved Universitetet i Agder, som vil løfte veteraner videre i utdanning med mentorarbeid.
-Lokalt er dette selvsagt uvurderlig, men samtidig har det sentrale bidraget gitt oss en god start og vi er glade for at Sikorsky støtter veteranarbeidet inn i fremtiden også.
**
“We are pleased to present this gift check to NVIO on behalf of Sikorsky. You know how much Sikorsky appreciates veterans and their efforts. Even in a special year like this, our US main office wanted to continue with contributions to NVIO locally and centrally”, says Arne Martin Gilberg, business development director of Aircontact Group. "We think it is great fun to contribute, we see the enthusiasm that is put into the veteran's work and have a good working relationship with NVIO Rogaland around the Sikorsky North Sea Run race. We are very pleased with 304 participants at this year's race, where everyone could run digitally," he smiles.
Thor Lysenstøen, NVIO's secretary general, is pleased with the contribution to NVIOs central office, which will go to the NVIO's collaborative project with Next Step Norway and credits-giving studies at the University of Agder, which will lift veterans further in mentoring education. "Direct support to local efforts is of course invaluable, but at the same time the central contribution has given us a good start and we are pleased that Sikorsky supports our future veteran work”.