NVIOs hederstegn i sølv til Geir Stamnes

NVIOs hederstegn i sølv til Geir Stamnes

Publisert av Siri Jørgensen den 13.12.21.

-Det er en ære å tildele Geir Stamnes NVIO’s hederstegn i sølv på bakgrunn av hans langvarige engasjement og innsats for veteraner med psykiske og fysiske skader, sa Trude Marie Nilsen, NVIOs visepresident under utdelingen. Geir har et engasjement av nasjonal karakter som har involvert initiativ og tett samarbeid med offentlige instanser og fagmiljøer i den hensikt å gjøre arbeidet lettere for veteraner med psykiske og fysiske skader i møtet med det offentlige og behandlingsinstitusjoner.  Som det så beskrivende står i innstillingen:

«Geir Stamnes har vært tilstede døgnet rundt for hundrevis av veteraner og pårørende gjennom samtaler i timevis på telefon og personlig oppmøte, hele tiden som mål å dempe angst, smerte og lidelse samt hindre selvmord»


–Det er en stor glede å motta slik anerkjennelse og respekt fra Norges største veteranorganisasjon, sier en rørt Geir Olav Stamnes.

 

NVIO gratulerer!

 


Innstillingen lyder:


Geir Stamnes startet sitt mangeårige engasjement og arbeid for veteraner og pårørende tilbake i 1997 da han var med på oppstarten av Østfold FN-veteranforening. Han satt en periode på 2 år i interimstyret og var med på oppstarten av kameratstøttearbeidet i Østfold. Fra dag én har Geir vært opptatt av å hjelpe og veilede veteraner som sliter med psykiske og fysiske skader etter tjeneste i internasjonale operasjoner.

Våren 2006 var han med på stiftelsesmøtet på Bæreia hvor SIOPS ble stiftet og ble valgt inn i styret. Hans primære arbeidsoppgaver var helserelaterte oppgaver, og i denne perioden startet han også samarbeidet mellom SIOPS, Forsvarets Veterantjeneste ved Gulla Agnatt og Erik Myrholhaug og FNVLF (Nå NVIO). Dette blir starten på å anerkjenne det viktige arbeidet med konkret handling både av politikere og forsvarsledelsen.


I 2008 ansettes Geir i FNVLF (NVIO) som helserådgiver. Arbeidsoppgavene i den første tiden tilpasses hans arbeidsevnen, men hans erfaring som anestesisykepleier hjemme og ute, samt hans faglige innsikt i egen og andres lidelse skal snart vise seg å være uunnværlig for NVIOs sekretariat, forbundsstyre, lokalforeninger, veteraner og pårørende. Veteraner over hele landet ble kjent med Geir, som en ressursperson for både veteraner som sliter og deres pårørende. I en periode fram til 2015 hadde han eneansvaret som representant for NVIO i samarbeid med RVTSene. Dette arbeidet dekket 5 helseregioner.

I RVTS Sør var Geir arkitekten bak det vellykkede undervisningsprogrammet som ble utarbeidet og gjennomført i alle DPSene i RVTS Sør. I denne perioden ble Geir også benyttet som foredragsholder i alle RVTSene  i møte med første- og andrelinjes behandlingsapparat.


Høsten/vinteren 2008/2009 valgte Forsvarsdepartementet å opprette en nasjonal arbeidsgruppe vedrørende Gulfkrigslidelsen etter påtrykk fra NVIO. Arbeidsgruppen ble ledet av major/psykiater Bjørn A Knudtzen, og i dette arbeidet var det naturlig at Geir inngikk. Dette var starten på et 3.5 års sammenhengende arbeid, hvor Geir fikk vist både kapasitet og klokskap, nettopp med bakgrunn i hans deltagelse i Gulfkrigen. Dette arbeidet ble avsluttet ultimo 2011, og arbeidsgruppen avleverte to rapporter i form av teoretisk faktarapport og en spørreundersøkelse.


I oktober 2013 ble Geir invitert av Marinejegerkommandoen til Ramsund for å hjelpe til med å bygge opp en kollegastøtteordning for MJK. Dette var starten på et samarbeid som har fortsatt helt fram til i dag, og vil helt sikkert fortsette videre. Fra 2017 har han også ledet en gruppe med advokater og psykologer som frivillig arbeider med å synliggjøre de daglige utfordringer som veteraner møter i møte med NAV, DPS (Distriktspsykiatrisk senter), SPK (Statens pensjonskasse) og våre politikere lokalt og nasjonalt. Denne tankesmia har hatt flere møter på Stortinget for å informere om hvordan fagpersoner opplever den virkeligheten en del veteraner lever under. De har også på initiativ fra IMPS (Institutt for militærpsykiatri og stressmestring) og Forsvaret bidratt med sin kunnskap og sine erfaringer rundt å utforme undersøkelser som Forsvaret skal gjennomføre. Parallelt med alt dette var Geir en av pådriverne ovenfor Fredrikstad kommune i utarbeidelse av kommunens veteranplan, og påvirket kommunen til å gi kr 50 000.- til Stiftelsen veteranhjelp. Pengene ble gitt av ordfører Nygård under en seremoni hvor Geir som initiativtaker var spesielt invitert.


I alle disse årene har Geir vært tilstede døgnet rundt for hundrevis av veteraner og pårørende med personlig lidelse og utfordringer. Samtaler i timevis på telefon og personlig oppmøte, hele tiden som mål og dempe angst, smerte og lidelse samt å hindre selvmord.

Også når det har vært nødvendig med personlig oppmøte har han hjulpet veteraner til innleggelse ved DPS, avrusningsinstitusjoner, Modum Bad eller legevakt ved fysisk selvskading. Hans ektefølte og uselviske engasjement gjør at Geir nyter stor respekt i veteranmiljøet, veteranorganisasjonene, hos fagpersoner og politikere. I tillegg er det viktig å understreke og å legge merke til at arbeidet Geir har utført i alle disse årene fra 1997 og fram til d.d. ALLTID har blitt utført PRO BONO uten noen form for økonomisk kompensasjon utover 1 G som helserådgiver i NVIO.