Felles syn på arbeidet med ny tiltaksplan

Felles syn på arbeidet med ny tiltaksplan

Publisert av Siri Jørgensen den 23.08.23.

NVIO, som en del av de 17 veteranorganisasjonene mener at veteranarbeid har blitt nedprioritert de siste årene.

Dette sier vi med utgangspunkt i regjeringens lovnad fra Hurdalsplattformen og når vi ser på hva som skjer fra det politiske nivå, gjennom departementsnivået og ned på etatsnivået under de forskjellige departement som sier de stiller seg bak veteranarbeidet.

Når det snakkes om veteranen og dennes nærmeste 
familie snakker man om godt over 500 000 nordmenn, ca 10 % av Norges befolkning. Områder hvor disse kan bli berørt er på utdanning, helse, arbeid, økonomi mm. Det tverrsektorielle arbeidet er

derfor spesielt viktig for at tiltakene skal treffe rett og i kommunene der veteranen og dennes familie lever.

 

De17 veteran- og arbeidstakerorganisasjoner gikk i fjor sammen om en felles uttalelse for å få på plass en ny handlingsplan for veteraner. Forventningene var at regjeringen utarbeidet en omfattende og forpliktende handlingsplan for veteranpolitikken, som inneholdt konkrete tiltak, tidsfrister, ressurs- og ansvarsfordeling, og at den ble forankret på Stortinget. Så langt i arbeidet kan vi ikke se at det er gjort mye for å kartlegge hva som skal videreføres fra RHP og ROP.

Dette er et viktig arbeid da det er iverksatt tiltak som fungere og som helt klart må videreføres.

 

Veterandefinisjonen er under stadig diskusjon. Mange tar til orde for å utvide denne. Uavhengig av utfall av en diskusjon er det viktig at ikke dagens rettigheter for veteraner blir skadelidende. Veteranorganisasjonene ser av det innledende arbeid med tiltaksplanen at en diskusjon av begrepet ikke er foretatt, og mener at dette er en svakhet ved arbeidet. Dagens definisjon har en kobling mellom begrepet veteran og begrepet internasjonal operasjon.

 

Sistnevnte er definert i forsvarsloven og gjør at den kun omfatter de som tjenestegjør i militær uniform og er således ekskluderende for personell fra andre departementer som tjenestegjør i samme operasjon. Veteranorganisasjonene krever en inkluderende diskusjon rundt begrepet/begrepene slik at man tar opp til diskusjon definisjoner som av enkelte oppfattes som ekskluderende.

 

Du kan lese hele notatet og alle våre krav i dokumentet under: