OM NVIO

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)
er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres pårørende.

Vi består i dag av 7000 medlemmer og har lokalforeninger over hele landet.

Våre medlemmer representerer ulike faser i Norges moderne historie.
De er veteraner fra dagens internasjonale operasjoner og noen helt tilbake til andre verdenskrig.

NVIO er en politisk nøytral organisasjon som jobber for å fremme interessene til veteraner og deres pårørende.

NVIO driver et landsomfattende kameratstøttearbeid.

NVIOs mål

NVIO arbeider blant annet for å nå følgende mål:

1. Lovfestet objektivt arbeidsgiveransvar med tilbakevirkende kraft er innført i forsvarspersonelloven, slik at det gjelder alle veteraner fra internasjonale operasjoner.

2. Fysiske og psykiske skader som oppstår i forbindelse med, eller som følge av, internasjonale operasjoner blir godkjent som yrkesskader, enten skaden var påregnelig eller ikke.

3. Fysiske og psykiske skader som skyldes langvarige belastninger under internasjonale operasjoner blir godkjent som yrkesskader

4. Listen over yrkessykdommer i forskrift til yrkesskadeloven er utvidet og utformet slik at alle sykdommer som skyldes smitte eller andre påvirkninger i forbindelse med internasjonale operasjoner blir likestilt med yrkesskader

5. Forsvaret har medisinsk oppfølgingsansvar for alle veteraner i minimum fem år etter dimisjon.

6 .Forsvaret har ansvar for å gi medisinsk veiledning og støtte i minimum ett år etter at sykdom/skade som skyldes deltagelse i internasjonale operasjoner blir konstatert.

7.En livsvarig oppfølgingsrutine er etablert, der Vernepliktsverket minimum hvert femte år skriver til alle veteraner og etterlatte etter veteraner som har omkommet som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner, med opplysninger om deres rettigheter og hvor de kan henvende seg for å få hjelp ved behov.

8. En veteranpensjon er innført som sikrer at veteraner som blir varig eller tidsavgrenset arbeidsuføre, får en årlig utbetaling som minimum tilsvarer 6G.

9. Det er etablert rutiner som sikrer at NAV og helsevesenet har tilstrekkelig kompetanse til å behandle veteraner og deres saker på en tilfredsstillende måte.

10. Forsvarets veteransenter gir et hensiktsmessig tilbud om rekreasjon og rehabilitering til veteraner og deres pårørende.

11. Det er opprettet et uavhengig veteranombud.