Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)
er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres pårørende.

Vi består i dag av 7000 medlemmer og har lokalforeninger over hele landet.

Våre medlemmer representerer ulike faser i Norges moderne historie.
De er veteraner fra dagens internasjonale operasjoner og noen helt tilbake til andre verdenskrig.

NVIO er en politisk nøytral organisasjon som jobber for å fremme interessene til veteraner og deres pårørende.

NVIO driver et landsomfattende kameratstøttearbeid.

NVIOs politiske plattform

 1. Definisjon av veteranbegrepet utvides
 2. Modum Bad, DPSene med tilbud til veteraner, Vitalis Kragerø, Bolkesjø og Vangseter blir gitt offentlige kontrakter slik at institusjoner veteraner har opparbeidet seg tillit til, er sikret økonomisk grunnlag for å fortsette.
 3. Formalisering av kurs og utdanning som gis i Forsvaret.
 4. Forskning på positiv vekst etter traumatiske hendelser.
 5. Forskning på veteraners kompetanse og samfunnets muligheter for å nyttiggjøre seg denne.
 6. Nettverket av familiekoordinatorer/-kontakter i Forsvaret forsterkes.
 7. All offentlig informasjon relatert til veteraner og støtteordninger samles på en nettside.
 1. Det må iverksettes et kommunikasjonsarbeid for å bygge opp en veteranidentitet som favner hele veteranpopulasjonen, denne må inkludere familiene. 
 2. Stigmaet rundt psykisk helse må bygges ned. 
 3. Personell som blir tilkjent økonomisk erstatning tilbys økonomisk rådgiving.
 4. Temaet Norges deltakelse i internasjonale operasjoner må inn i undervisningen på skolene.
 5. Veteraners søknader i NAV og SPK gis prioritet og saksbehandlingstiden reduseres.
 6. Rammetildelingen til Forsvarets veteransenter økes slik at produksjonen av overnattingsdøgn økes.
 7. Forsvaret utarbeider en veteranpolicy for arbeid for veteranene og deres familier.