Kameratstøtte

Kameratstøtte

Publisert av ‎ NVIO den 21.01.20.

NVIOs Kameratstøttearbeid


Vennskapsforholdene var det viktigste personlige utbyttet de hadde fra sin utenlandstjeneste. Mennesker som har opplevd kritiske situasjoner sammen, beskriver ofte en helt spesiell tilknytning til hverandre i etterhånd. Forsvaret har også i mange tilfeller søkt å utnytte fordelene ved et etablert kameratskap. F.eks. kan gruppestress-debriefing etter ulykker og katastrofer betraktes som en spesiell form for kameratstøtte.


Også dimitert mannskap etterlyser personer som er villige til både å lytte og fortelle. I det sivile liv er det vanlig at kunnskapen om utenlandstjenesten er mangelfull. Interessen er begrenset. Vi foretrekker ofte å snakke om det vi selv har erfaring med. Dimensjon fra utenlandstjeneste kan bli en brå overgang for mange. På tjenestestedet var kanskje laget sammensveiset og vant til å omgås hverandre. Dagen hadde fast rytme med arbeidsoppgaver og måltider. Alle visste hva som var forventet av dem. I området har det ofte vært krigsstøy, og det har kommet meldinger om granatnedslag og CP-clasher. I Norge er det meste helt annerledes. Man er i større grad overlatt til seg selv. Kameraten i senga ved siden av er ikke der lenger. Hverdagen preges av trivialiteter og stillhet. I stillheten kommer ofte minnene, både de gode og de vonde.


Mange har savnet kameratene sterkt etter dimisjon. Noen søker å lindre sitt savn ved å reise ut i nye oppdrag. Enkelte har hatt vanskeligheter med å etablere et sivilt liv og ser på sine opphold i Norge som en startgrop for neste kontingent. Resultatet av å delta i mange kontingenter kan bli en opphoping av stressfylte opplevelser og større muligheter for mentale ettervirkninger.
NVIOs etablerte veteranorganisasjon kan bidra til å dempe overgangen mellom militær og sivil tilværelse. Foreningen blir et forum for både det som har skjedd i utlandet og det som møter en i Norge. En behøver ikke lenger være i en krigssone for å oppleve fellesskapet og bli forstått.


NVIOs kameratstøttegrupper springer ut av samholdet i en utenlandsavdeling. Gruppen er et utvalg innen foreningen bestående av personer med spesiell tillit. Disse skal gi av sin tid til mennesker som har det vanskelig. De skal tilby et vennskapsforhold til personer som av og til selv ikke har evnen til å stifte eller holde på vennskap. Gruppen er en forlenget arm av foreningen – en innslusingsport til et større fellesskap.


Fotograf av illustrasjonsbilde i topp: Torbjørn Kjosvold/ Forsvaret