Overleverte rapport om veteranerstatning

Overleverte rapport om veteranerstatning

Publisert av ‎ NVIO den 17.01.20. Oppdatert 21.01.20.

Erstatningsordningenene for intopssoldater er bedre enn for andre samfunnsgrupper, men har du vært ute før 2010 kan du fort havne utenfor. Rapporten fra arbeidsgruppen om veteranerstatning ble overrakt Forsvarsministeren fredag 17. januar.


– Hovedkonklusjonen vår er at det er spesielt gode regler innenfor erstatningsordninger for denne gruppen, det er en anerkjennelse i seg selv. Allikevel har vi funnet noen punkter som kan forbedres, sier Bjarte Askeland, som har ledet arbeidsgruppen.


Askeland trekker blant annet frem at veteranenes situasjon er spesiell i forbindelse med skaderegler, ettersom sykdom kan slå ut først mange år etter. – Vi har sett at en del ikke klarer ikke å fremme kravet sitt før foreldelsesfristen. At sykdom først slår ut etter mange år, er det belegg for medisinsk. Noe bør gjøres for å imøtekomme den situasjonen, sier Askeland.

Arbeidsgruppen foreslår konkret at foreldelsesfristen ikke begynner å løpe før man har fått godkjent uførepensjon med yrkesskadefordeler, og at man fjerner den absolutte 20-årsfristen. Forslaget gjelder imidlertid bare for veteraner som har tjenestegjort etter 2010.


Dette punktet er ett av flere det har vært uenighet om i arbeidsgruppa. NVIO har vært blant veteranorganisasjonene som har vært med i gruppa, og var ikke enig i at det skulle være et skille.


– Vi har argumentert sterkt for at det må være likebehandling av veteranene før og etter 2010, og det står det svart på hvitt også i rapporten, så jeg håper Forsvarsministeren og de som skal jobbe videre med dette politisk tar det med i helhetsvurderingen, sier NVIOs generalsekretær Thor Lysenstøen.


– Arbeidsgruppen føler seg bundet av mandatet om å ikke påføre staten ekstra kostnader, men vi ser også at det er et problem i forhold til likebehandling. At det blir dissenser i en slik arbeidsgruppe er naturlig, og er et uttrykk for en god demokratisk prosess, mener Askeland. Han sier også at det har vært veldig viktig for prosessen å ha med veteranorganisasjonene.


-Vi har fått luftet forslagene for organisasjonene suksessivt og fått verdifulle innspill. Og så har vi også noen ganger hatt forskjellig syn på hvordan vi skal balansere samfunnsinteresser opp mot veteranenes interesser, sier Askeland.
Arbeidsgruppen foreslår også å flytte klagenemnda til Statens sivilrettsforvaltning. I tillegg ønsker de å returnere saken til medisinsk sakkyndig for ny uttalelse, i saker hvor det er uenighet mellom Statens pensjonskasse og medisinsk sakkyndig. Hvis partene fortsatt ikke blir enige, skal det oppnevnes ny sakkyndig.


Arbeidsgruppen ble nedsatt av Forsvarsministeren i 2018 og fikk som oppgave å vurdere om erstatnings- og kompensasjonsordningene har fungert etter intensjonen.


– Dette er godt og viktig arbeid. Det er vanskelige spørsmål, men det har vært en ro rundt arbeidet og det tyder på at dere har tatt veteranorganisasjonene på alvor og staten på alvor. Nå skal vi ta dette videre og gjøre politikk av det, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

>> Hele rapporten kan du lese her


Arbeidsgruppen har i sin rapport blant annet gitt disse anbefalingene:
– Forslag om nye foreldelsesregler for saker etter forsvarsloven § 55, som vil gjøre det lettere for veteraner å søke erstatning i tide.
– Forslag om å innføre begrepet «intopserstatning» for ordningene.
– For å oppnå større oversiktlighet foreslås det å lage et samlet regelverk i en forskrift med hjemmel i forsvarsloven § 55.
– På bakgrunn av vedtak fra stortinget om at det skal innføres en klageordning, har arbeidsgruppen utarbeidet et forslag til modell for klageordning for saker etter det lovfestede objektive ansvaret i forsvarsloven § 55.
– Forslag om å flytte sekretariatet for klagenemnda til Statens sivilrettsforvaltning (SRF)
– Arbeidsgruppens undersøkelser viser at den praksis som er utviklet i klagenemnda og SPK vedrørende årsakssammenheng, skiller seg noe fra årsaksvilkåret i alminnelig erstatningsrett. Et flertall i Arbeidsgruppen foreslår endringer i de materielle vilkårene i forskriftene som kan fange inn den nevnte utviklingen i praksis.
– Forslag om å gi forvaltningsloven kap. IV-VI anvendelse for sakene etter forsvarsloven § 55.
– Forslag om innføring av enkelte regler til styrking av kontradiksjonen i prosessen, samt styrking av veteranenes rettsikkerhet i forbindelse med bruk av sakkyndige utredninger.
Forsvarsdepartementet vil vurdere arbeidsgruppens anbefalinger nærmere.