Tiltaksplanen: - Vi må ikke gjøre de samme feilene

Tiltaksplanen: - Vi må ikke gjøre de samme feilene

Publisert av Hege Kofstad den 18.01.23.

NVIO har nylig sendt inn sine innspill til regjeringens tiltaksplan. - Takk til alle som har hjulpet til og bidratt i dette viktige arbeidet, sier generalsekretær Bjørn Robert Dahl.

Totalt ble 14 tiltak oversendt for videre behandling. Ett av dem er formalisering av kurs og utdannelse i Forsvaret.  Mye av opplæringen i Forsvaret, inkludert et utall av kurs, gir ikke formalkompetanse. - Vi ønsker at kompetansen bidrar i byggingen av en formell studiegrad. Det trengs større grad av formalisering av kurs/utdanning på alle nivå i Forsvaret – fra førstegangstjeneste og oppover, sier Dahl. - Det vil også gjøre Forsvaret mer aktuelt for dem som ikke nødvendigvis ser for seg hele karrieren i Forsvaret.

Et annet tiltak er retten til fritt behandlingsvalg, en rettighet som var tilgjengelig for alle frem til nyttår, men som nå er fjernet. - Av erfaring vet vi at det ofte ikke er mulig å finne spesialistene med riktig kompetanse i nærheten, derfor vil fjerning av denne rettigheten svekke mulighetene for riktig behandling av veteraner med fysiske eller psykiske skader, sier Dahl.

Andre tiltak omfatter et forskningsprosjekt som ser på veteraners kompetanse og samfunnets muligheter for å nyttiggjøre seg denne; nettverket av familiekoordinatorer/-kontakter må forsterkes, samt at behandlingstiden på søknader i NAV og SPK må reduseres.

- Vi ønsker også at det legges en strategi for hvordan det kommuniseres om veteraner, for eksempel gjennom en holdningskampanje. Mange veteraner vil ikke identifiseres med en del av de negative bildene som er skapt av media. Heldigvis er bildet er langt mer nyansert og positivt enn som så. Det må iverksettes et kommunikasjonsarbeid for å bygge opp en veteranidentitet som favner hele veteranpopulasjonen, denne må inkludere familiene. Dette arbeidet må styres sentralt, sier Dahl.

Etter å ha fått kritikk for manglende tiltak i regjeringens Stortingsmelding 15 «Også vi når det blir krevet — Veteraner i vår tid», besluttet regjeringen i fjor at det skulle utarbeides en ny tiltaksplan. De inviterte NVIO og andre veteranorganisasjoner til å komme med forslag til tiltak. Innstilling 20S fra Utenriks- og forsvarskomiteen beskriver at tiltakene skal omhandle:

  • ivaretakelse av personellets barn og familier,
  • videreutvikling av kompetanse og samhandling i det sivile hjelpeapparatet,
  • forskning,
  • å bygge åpenhet og kultur rundt psykisk helse i Forsvaret.

«Hensikten med tiltaksplanen er å fremme tiltak som imøtekommer regjeringens politikk for ivaretakelse av personell og deres familie før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner.

Tiltakene i planen skal være gjennomførbare, tydelige og konkrete. Tiltakene skal ivareta behovet for personellet og deres familier samt styrke samfunnets kompetanse på hva deltakelse i internasjonale operasjoner innebærer. I tillegg skal det vurderes om tiltakene kan ha overføringsverdi til andre deler av det norske samfunnet,» skriver regjeringen i mandatet til blant annet NVIO.

- Vi setter pris på at veteranorganisasjonene er inkludert i arbeidet. Vi har gått bredt ut og etterspurt innspill fra lokalforeningene våre, i tillegg til at vi har nedsatt en arbeidsgruppe i sekretariatet. Dette er et arbeid vi har tatt på stort alvor, sier NVIOs generalsekretær Bjørn Robert Dahl.

Han understreker at selv om ikke alle innspill har funnet veien til tiltakene som er sendt til regjeringen, kommer NVIO til å jobbe videre med dem.

- Det var viktig for oss at tiltakene var på departementsnivå. I forrige tiltaksplan var ansvaret nærmest uten unntak lagt til Forsvaret, men Forsvaret er ikke representert i alle kommuner. Samtidig har vi fått inn mange gode forslag til tiltak som vi kommer til å ta med oss videre i arbeidet opp mot Forsvaret og andre etater og institusjoner. Jeg vil gjerne takke alle som har brukt tid og ressurser på å sende oss innspill, sier han.

I tillegg til tiltakene har NVIO sendt over et følgeskriv hvor det tas opp problemstillinger som faller utenfor mandatet, men som allikevel ikke kan ses bort ifra.

Dette gjelder blant annet regjeringens redefinisjon av personell i internasjonal tjeneste, som nå faller utenfor veteranbegrepet.

- Når dette har vært tatt opp har svaret fra Forsvarsdepartementet vært at dette vil man i så tilfelle få orden på i ettertid. Dette er et dårlig signal å sende ut. Veteranene har kjempet i mange tiår for å få på plass rettigheter etter at man har vært skjøvet til side av det offentlige Norge. La oss lære av behandlingen av krigsseilerne og de som var ute i FN-operasjoner fram mot år 2000, og ikke gjøre den samme feilen igjen, sier Bjørn Robert Dahl.

Punktene i oversendelsesbrevet er forutsetninger for at tiltaksplanen får relevans og at den har muligheten for å lykkes i gjennomføringen.

I tillegg til punktet om internasjonal tjeneste mener NVIO at planen må være tverrdepartemental og at den Interdepartementale arbeidsgruppen (IDA) fungerer.

- Det er sagt at IDA skal være et nav i arbeidet, både med utarbeidelse og gjennomføring av tiltaksplanen. NVIO er skeptisk til gjennomføringsevnen til denne arbeidsgruppen etter å ha sett hvor lite mange departementer forplikter seg til å stille med representasjon fra departementsnivået når IDA møtes. IDA er, slik NVIO ser det, den største svakheten og risikoen for at tiltaksplanen ikke skal kunne få den gjennomføringskraften som er nødvendig. NVIO har derfor foreslått at den enkelte statsråd kommer med en forpliktelse i forhold til at tiltaksplanen skal prioriteres innen egen sektor.

Sist, men ikke minst, må det være rom for økonomisk handling bak tiltakene.

- Hurdalsplattformen sier at regjeringen skal «ta betre vare på veteranane våre før, under og etter teneste, med spesiell vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerheit og pårørande». Dette indikerer en kvalitetsheving på det arbeidet som gjøres i dag. Når man før arbeidet starter blir møtt med at gjennomføringen av planen skal koste minst mulig på grunn av trange, økonomiske tider blir det hele litt tullete. Hvis det identifiseres et tiltak som må iverksettes kan det ikke være slik at det blir nedprioritert på grunn av økonomi, da faller regjeringens utsagn i plattformen, avslutter Dahl. 

Les hele oversendelsesbrevet og innspillene til regjeringens tiltaksplan her: