Vil du delta i forskningsprosjekt?

Vil du delta i forskningsprosjekt?

Publisert av ‎ NVIO den 16.08.19. Oppdatert 13.12.19.

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å se på livsforståelse hos veteraner fra utenlandsoperasjoner, og hvordan det kan brukes som en samfunnsressurs. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.

Formål

Hensikten med oppgaven er å belyse i hvilken grad du som veteran ikke bare har utfordrende opplevelser etter utenlandsoppdrag i konfliktområder, men også at du kan være en ressurs i forhold til andre mennesker. 

Oppgaven er en masteroppgave i klinisk helse og omsorgsvitenskap. 

Problemstillingen er følgende: 

Hvordan har noen veteraner som har vært utsatt for traumatiserende opplevelser i utenlandsoperasjon tilegnet seg en unik livsforståelse som kan være en ressurs for samfunnet?

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Høgskolen på Vestlandet. 

Frode Skorpen, førsteamanuensis, prosjektansvarlig. 

John-Arne Birkelund, masterstudent. 

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Du er en av seks personer som har fått mulighet til å være med i studien grunnet din erfaring fra utenlandstjeneste med FN eller NATO i regi av Forsvaret. Utvalget er trukket ved at masterstudent har kontaktet veteranforeninger for å komme i kontakt med aktuelle informanter. Veteraner vil få informasjon om studien og må selv avgjøre om de er aktuelle og innehar det som etterspørres i studien. Deretter vil masterstudent avgjøre om vedkommende er aktuell og oppfyller kravene for å delta i studien. 

Hva innebærer det for deg å delta?

I denne undersøkelsen vil det bli foretatt intervju med lydopptak. Det er bare informant og de ansvarlige for studien som vil være til stede under intervjuet. Lengden på intervjuet vil vare ca. 45 min – 60 min. 

.Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil bli anonymisert. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger 

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

  • • Digitale lydfiler vil bli overført til HVL sin forskningsserver straks det er praktisk mulig å overføre dem dit. Transkribert tekst fra intervjuene vil også bli lagret på HVL sin forskningsserver. Det er bare masterstudent og veileder som har tilgang til denne informasjon. Informanten blir lagret med nummer 1 – 6 etter hvert som de er blitt intervjuet. Det vil ikke bli knyttet navn opp til nummeret av hensyn til personvern. Ved publikasjon av studien, det seg være som masteroppgave eller i artikkel publisert i tidsskrift vil alle personopplysninger anonymiseres. Det vil si at det ikke vil være mulig å identifisere de som deltar i studien. 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?

Prosjektet skal etter planen avsluttes 01-08 – 2021. Når prosjektet er avsluttet vil data med lydfiler slettes. 

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • – innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
  • – å få rettet personopplysninger om deg, 
  • – få slettet personopplysninger om deg,
  • – få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
  • – å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra Høgskolen på Vestlandet – HVL har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. 

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller melde deg på ta kontakt med: 

  • • Vårt personvernombud: [sett inn navn på personvernombudet hos behandlingsansvarlig institusjon]
  • • NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller telefon: 55 58 21 17.

Med vennlig hilsen

Frode Skorpen og  John-Arne Birkelund

Prosjektansvarlig student

(Forsker/veileder)